Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1907.22-29"

See other formats


c. STATENS ETNOGRAFISKA 
MUSEUM 

Kopia I 
1907.22. - 1907.29. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. .1907.22. 

T-15 
1907*23* 
. 1-55 
1907. 24 i 

1-519 
1907* 25 i 

1907*26* 

1-233 
1907.27. 

1-3 
1907*28. 

1-3 
1907.29. 

1-279 REGISTERS Peru. Gåva av Senorita M*Gagliardo.' Fång t Gabxm . Inköp på auktion efter förre 

kassören LiKeijbér* . 
Sydlndlén . Tamuler i Från P.Kugelberg, Zululandi Gåva av Pastor A.R.Kempe, Se origi- 
nalkatalog eller senare- A-4 katalog; 
Kongo. Babv/ende . Avskrift av Börrissons origi- 
nalförteckning. ■ 
Kongo. Gåva av Missionär G.N.Iyqvist. Kongo. Gåva av Missionär A.Walder. 

Indien . BMler . Gåva av Etnografiska Missions- 
utställningens Mecenater. sidan: 271-278 
279-286 
287-419 
420 

421-479 
480 

481 

482-549 CARL SVANBERG AB, VAXJO 444 9 70 - 271 . 


1907.22. 


Gen. kat. nr 


■ Inv. nr 
Anm. 
1907,22. 


1:907,22, 1: - 15 

Lima . 
Peru. 

Gåva av 

Senorita M. Gagliardo, 


1 


Amor Seco. = "torkad kärlek" (Caucalis 
Latifolia) Anses välgörande för blod 
och hjärta. Tillagas som thé, 

Lima 
Peru 


2 


Resta la Chena. (ChenoDodium Anthelmin- 
tintioum) Dekokten ansea hlodrenande. 
Medicinen har samma namn på hög~spanska 

Lima 
Peru 


• 
3 


lanale. (Yanale) Tillåsas som thé. 
Drickes vid hosta. Samma namn på hög- 
spanska. 

Lima 
Peru 

CARL SVANBERG AB, VAXJS 7451 4 69 - 272 - ^907.22i Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anni. 
1907i22ö 
4 


Cgggg. Skall ges ett hastigt uppkok, . 
Bra för levern anses ö@t, Jnget annat 
namn, 

Feru 


5 


^okas, Kvantiteten räcker till två be- 
handlingar , 

Lima 
Perii 
' 


6 


Copaie Malee ooh intagee i hett vatten. 
Mot häärtbeevär, Saknar annan benämning 

Mma 
Feru 


> 
7 


P.al.Q.. d.e,",hTu^^.o (Guaco) , (Troligen fam, 
iikpnia). Mot reumatism, får dra i al» 
kohbl, vilken sedan ingnides. Intagee 
även oralt, dä den får dra i konjak. 
Få aueohuas kVUafd, Användes inte som- 
martid, 

Peru 

CARL SVANSERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 273 - t907«22, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.22. 
8 


Lama, Sdot tsagbeeväro fllXagas som %hé» 
Saknar axmat namn. 

Xtltaa 


9 


loranthacéej miatelväxter) Aaväaåes 
@om munvattene Bakimr annat namn. 
M^ 
Fepi 


10 


Inruma. Mot saasbesvär. filla,sa8 som thé. 
Saknar annat namn. 

Lima 


11 


Saohaoaracfuea. £3ot feber. Ges ett hast~ 
igt uppkok . 

• 

liiiaa 
Feru 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 274 - 1907.22, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907* 22, 
12 


CMlé mostfåaa* Mot åim®8t (®usto)o la 
liten bit nedskdl^es a@å \ratt@£i* 
Räcker till flera behonålängar^ 

liima 


13 


TaliBmas. HMuge© o© halsen» Mot förgift- 
ning» 

Mm 

F^ra 


. 
14 


Taliaman. Hän«;es om halsen. Mot troll- 
dom. 

Mm 


• 


' 


15 


fa^legap» Händes om halsen, eiot skada 
genom sjukdom, olycka eller illvilja. 

Lima 

Översättningen gjord av Edgar Högflygt 
1969. 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 2T§ -. 1907.22. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.22o 


1907.22. 1-15 

£' i m a i 

■■p 0T U i, 


■ s ■• « 


Gåva av ' . 

Senorita M. OagliarSOé 


1 


Amo^ S@co. nar® oori?©Äir la san^gre .y el 
oorason ee haoe hervir oomo té. 

Lima 

Peru 


2 


Reat^ la Chena» »azB laurificar la san^«> 
re» oooimientOo lo mlsmo en oaetellano. 

Lima 
Peru 


3 


Xaimle. »ara la tOBé oomo té. lo oisoio 
en oaetellano. 

Lijoa 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 7451 4 69 276 - 1907.22. Gen. kat. nr 


■ Inv. nr 
Anm. 
1907,22o 

4 


Corro. oara el M^ado ae hae© herirlr tm 
poooo Ho tiene otro nombr@« 

Mata 


5 


Plnoo-oincoa oara enfermedadeB internas. 
B@ haoe h®rvir. Bsa oantidad para dos 
vecese 

Xiima 


6 


CoBal. oara ©1 coi^tzon. se muele ^ a© 
hecha tm pooo de a^ua caliente encima 
para tornar o lo tl@n@ otro nosbre. 


7 


Palp.,de Huaopo »ara reiamatismo en in- 
fuolon d© alcohol (para frioeioaes) 
también se pon® ©n cognao para toaiara 
gn Quechnas Wtmfé» En verano no b@ torna 

l)ima 
Peru 


> CARL SVANBERG AB, VAXJd 7451 4 69 27? - 1907.22, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.22* 

8 


(Lsimao.. para frid al ©etomagOj se pr©pajpa 
Gomo tép no tien© otro nombjce. 

Mm 


9 


aolåa QUÅ solda. sära la muela. eomo 
coolmie&tOa @njuagatorlos» no tien^ 
otro nombi^, 

Pera 


10 


Inrama, »ara abeonrer. cuando hava dolor 

d© oabesa» @sta cantidad aloatäso para, 
muoiiaa veoee. 


11 


Saohapax^Quea. cara fiebre e© hace her- 
vlr un pooo. 

CARL SVANBERG AS, VAXJO '7451 4 69 - 278 

ti 907.22. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


' 


Anm. 
1907.22, 
12 


Chile ffioftaaa. sära susto. m dou© e» 
la booa tm po^uito» y bq tama aqua 
(oas canti-dad para muohae veoes). 


13 


Öontra v©ii©iio» ©a^a oolÄar. tsllsmån. 


14 


Contra heohlsp. para oolsarj talismän. 

Lima 


15 


Qontra pqazoxiB,, para ool^ar. taliämän. 

Lima 

CAW. SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 - 2t9 - 1907.23, Gen. kat. nr 


In V. nr 
Anm. 
1907^23.. 


1907,23. 1 -35 : 

f a a ^0 
a b u n. 
1 
Inköp på auktion efter 
f, kassör®» h^ lei^ber, 

«Se allmänK^ etnogr. utställ- 
nings^ talogen 169, aid. 112. 


7 


' 


1 


Armborst f ofull etinSi^et. 

Fan^ 
Gabm^ 


2 


Kastkniv. 

Fång 
S^abun 


3 


Bolk. 

Gabuif^ 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 -:28ö « 1907.25. . Gen. kat. nr 


Inv. nr 


. 


Anm. 
1907,23, 


^ 
4 


191^, 


eller Icort avärd. 
• 


§ 


MM 


ellör kort 8värö« 

Gabun 


6 


Doa,k 


eller kort eväré, 

Gabtm 


7 


Dollq 


eller kort svära. 
■^ 


dabim 


8 


Dolk 


eller kort ovärd, 

Gabun 

CARL SVAWaeftG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 2Sl..- /■ 


1907.23^ 


Gen. kat. nr 


Iny. nr 
Anm. 
1907^23* 
9 


#JLito 


till dylika 


Gabun 


10 


Sliäa 


till %lik. 


Q&hxm 


11 


aiida 


till dylik. 


Gabun 


12 


SXida 


till dylik. 


Fasis 
Gabun 


13 


Sl,ida 


till dylik. 


Fång 
Gabun 

CAHL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 ■.2B2 » 1907.23, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907^23. 
14 


Slida till dvlik. 


fans; 
Gabun 


13 


311da till dylik,, 


Gabiis 


16 


Slida till dylik. 


E'an^ 
Gabun 


17 


SSlida till dyliko 


Fans 
Gabun 


18 


Yxa, (ekafteelter). 


Pang 
Gabun 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 285 ■-■ 

1907.23. 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.23. 
19 


ITsao ( skaf tc@l ter). 


20 


Yxa, (holfeyxa). 

fång 


21 


Lur av ajatilophom (Katalog 1^9.6 ?). 

Oabun 


' 
22 


Dosa, Av yttersta ändan av ett horn, ut- 
skuret » ©®å hank och utan look. 

Gabun 


23 


goea. åv yttersta ändan av en elefant» 
bet©, utan look. 

Pan^ 
6abun 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 284 .' 


1907.23. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.23. 


- 


24 


Doaae Av bambu, snidad, med look. 

Gabua 


25 


Väekao Av läder, eiimrikt inrättad med 
den egentliga väskan att draga ut. 

Gabun 


26 


Väska, likimnde, mindre, 

Fång 
@abun 


27 


Påoe av gräsflätning. 

Gabun 


28 


Rvsfiokraioa. Not. Tandborste- (?) 
fan^ 
Gabun 


' CARt SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 .^ 285 ■^' 1907,23; Gen. kat. nr Inv. nr 1907,23. 
29 30 31 32 33 IMon, fv4 träpinnar, gam? 
Gabun Cyaat. fång 
Gabim mpryl ^ Utslcuron, (toilettsak) Panj^. 
Gabrni Bonpi°yl o Utskiiren, (tolletteak). iabun Benöryl . Utskurene (toilett@ak)o Fana CARl. SVANBEfiG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 286 1907«25. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907. 23, 

34 55 fräakuXptu y^ störr®, kvimiXig, Gabim Utskuren träbit. 


CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 287 - 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907 o 24. 
■ 


1907.24. 1 - 519 

S v d i n d i e n « 
Tam u 1 er. 

från Fr. Kugelberg, 
Etnografiska föreiaål ©,m. 

Serie As Religion ooh kast. 
" Bs Husgeråd. 

" C 8 glädedräkt, toalett- ooh pryd- 
nadef 5reioål • 

" 15 8 ?fåp©n, 

" Es Åkerbruk, boskap ca.ta. 

" f 8 Fiskeredskap. 

^ Q t föremål från kokos» ooh palEny- 

rapalmen nio a. 
" Hs Frukter (modeller) , eädeeslag 

och kryddor. 
" I 8 njutningsmedel , 
" Kt Spel, leksaker. 
" £8 1, fotografier av folk ooh land 


. 


2o Fotografier av tempel. 
3. Handmålningar, c^iytologiska 
bilder. 
4o Figurer av kaeter ooh yrken. 
" ISI: Musikinstrument, 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451" 4 69 1907*24* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24, 


Föremål hänförande mim ti^^l 
religionen ooh kasten- 

• ■ Serie A. 

Varje rättrogen Binåu förrättar flera 
gåméf dagli^n sin andakt, "uond.la». 
Ben viktigast© är den oa morgonen, ^ond- 
jan hestår i upprepandet av fdrfäderims 
heliga sånger ooh böner (aatantram) på 
sanskrit, vilket emellertid för de flee» 
ta är en ren utanläxai få förstå mening» 
en av orden» Reoiterandet av dessa 
"naantraaB*» är åtföljt av en massa eeremo- 
nier inför husgudarna. Gud =« Svami, 
(Svami är Mven vanliga Braaint ill taleor- 
det, ungefär detéamaa sois "herre»»). 
h 
IfeMefärli^ -gången av ©n oond.ia är 
föl^landes 
1, Gudarna framtagas ur ©in ask (å,1) ooh 
övergjutas med vatten med sked (Å,12), 
2 o Gnidee med tyget i aeken. 
3, Förses med märken. 
4, Den lagade maten erb judes dem som 
offer, vilken därigenom helgas. 
5. Sånger sjungas, varunder 
6, kamfer antändes i ljusetaken (A, 2) 
eller i skedarna. 
7. Klookan (A,6) rlngee uti, under det 
kamfern brinner. 
8, Gudarna återplaoeras i sin ask. 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 «• 28^ • 

1907,24, 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907,24. 


Pond.ia föremål. 


1 


Ask. (Aol) med gudar (Svami'©), "Svami» 
sambadam" • Innehåller 6 gudar. Antalet 
kan väsla men av dessa gudar beteoknar 
alltid en de övriga tille^Miantagna 
för att vioEp att Gud Sr en. 

a. sili -. gråmam - Siva, 

b, Banam 
o.H 

do^ (Vishun - pantja - a*nutham 
e, Mn^m « Siva, 

Lingen är f,ö, vanlig bet^imning på 
penisj betecknar även en symbol» repre- 
senterande de båda könen» dyrkad av 
Sivaitema, Denna symbol har utseendet 
av fig, A,31- 

fe Pant ja •» monti. Bet är denna som 
här representerar alla d© föregående 
gudarna tillsammane, 
Aol d, anses som särskilt dyrbar. På- 
stås innehålla guld. 
Dessa stenar anses verkligen såsom 
gudar ooh tillbedjas eom sådana. Asken 


• 


med innehåll har befunnit 0ig i en or- 
todox Bramins ägo och torde få beteck- 
nas som en veriaig raritet» då ingen 
europé annat än på omvägar torde kianna 
få köpa en dylik, 

Svdindion 
Tamuler 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 200 1907o24. Gen. kat. nr Annf). 1907.24. 
2 3 .iusstake é (A. 2) Anländes blott vid 
pohd^as, Bom förrättas i teéapleiio Kam« 
fer placeras på de 6 armarna och på 
toppen. Vid vissa tillfällen placeras 
i hålen Gtlokor (å.,3)» eom antändas 
och avge välluktande rökelse. Av mässir^g 
m^åi 20 om. 
öiams 7» 3 cm. 

Sydindien 
famuler HäkelsQstiekor . (A. 3) Besea användas 
även i husen och vid helt profana till- 
fällen. Sydindien 
Tamuler Subam . (A. 4) Användes i husen vid pond<=' 
Jas för katafer och välluktande pulver» 
som strös på glöd. Av mässing. 
Längds 11 om. 
Höjd! 4e5 om. 

Bredds 3,2 co. Sydindien 

Tamul®] Subam . jmf. 07.24.04. 
Längds 10 om. 
Höjds 4s4 cm. 
Bredds 4»8 cm. Sydindien 

gemuler CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 291 « 1907. 24. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. ;190'?,24. 
6 8 10 Se s^u kynfian. (A.5) Ånvändss yid pond- 
jas för förvaring av åe 7 sakernas 
1. vatteng £• sandel p 2» färg för kast« 
märket i pannan (blå, röd) e §, mandjal 
(saffran-oäkta dylik)» ^, ris, 6^ 
blad av vissa örter. ftmolér ?ond^^a kl ookan (Äe6) med Si vas ose. Bydindi^n 
Taisuleg ,Ki3.mfj3,£;lampa,. (A,«7) Användes i husen un« 
gefär som Å,4, Ser ut som en mäseingB- 
sked. 

tängås 12 cm. 

Största bredds ■ §ydindi,^n 

4.6 eis. ^amulér 

Pond.1alaiaT)a . (å,8) För olja^ faeiuler " Pond.lalamm . jmf. 07.24.09. 
Höjds 2i5 cm. 
Diam. 6,3 cm. avdindien 

fsmulér . CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 Gen. kat. nr - .202' 1907,24, Inv. nr T907.24. 12 13 H 15 gona.1alampa » jmfo 07i24,09* Åvdindien 

gamuler 3mf, 07»24.09, SyÅindien 
TamulQr Pondflalamp a» (A. 9) Användes även som 
vanlig lampa i heiamen. S.vdindien 
Tamuler Vattenskåi , (AelO) Användes vid pond^aa. 

Höjds 4 cm. 
Diam: 3 cm. 
jmf. 07 o 24 w. 14;. Sydindien 
Tamuler Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 293 t907o24. Gen. kat. nr Anm. t907«24< 

■ 16 17 18 19 20 Skåla (A*11) Användes viä ponåäaas för 
vattenp @dt ooh sur mjölk. 


ämf. 07,24o16. ■Sydindien 
Tamuleg SkåX. 3mf« 07o24.16. Sydindien Sked . (A o 12) varmed vatten hällas över 
gudarna vid pondjas. Kr försedd med 
Krishnas bild. Sydindien 
famuler Sked a (A, 12) vanaed vatten Mlles över 
gudarna vid pond jas. Sydindien CAHL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 294 

1907«24.- 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
f907.24é 
21 


Snäokä« (A. 11) Pöi^ be/s.lutande av maåar» 
na meå vatten vid pond^a©. Gm vattnet 
hälleo genom pipen» betyder det rening 
från yttre orenhetp och genom dé t lilla 
hålet på undereidans betyder det inre 
rening från synd o.d, 
%lik:a snäckor bindae även i pannan på 
OKarna som prydnad (amulett?). Mknan- 
de användas även att mata småbarn med. 

Sydindien 
faaoauler 


^22 


Kalsband. (Äa14) Av den sort. oom använ- 
des av Vishimdyrkare . ¥id pond jas 
tjänstgör det oom radband, för att 
vederbörande skall kunna hålla reda på 
de 108 gånger, han har att läsa vissa 
"mantrams". 

Sydindien 
famuler 


; 
23 


Halsbafid. .imf. 07.24.22. 

Sydijidien 
■ , 
famuler 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 »■:295--.-' 1907.24. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907. 24. 
24 25 26 27 Halaband. , (å,15) För Siya-öyrkare e Ån- 
vändes även so® radband vid pondjas. 
{Hqt ej kimnat eriaålla d©n frukt ^ varav 
halebanået göres). S.vdindien 
gamuler Haleband . jaf. 07.24.24. Sydindien 

Tamuler Halsband . (A, 16) Av korall. Bäres och 
användes såeom föregående av äldre 
kvinnor av Braminkast. Sydindien 
Tamuler Haleband . (A. 17) Buret av Visranath Ayer 
(Bramin). 'Ar ett slagg kombination av 
de 3 föregående och ansee representera 
3 gudomligheter (se de 3 olika elagen 
av pärlor). Sydindien 
Tamuler CAW. SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 « £96 

1907.24, 


Gen. kat. nr . 


Inv. nr 
Anm. 


I 


1907.24, 
28 

29 
30 


Sa^i:©* (a. 18 a) Begagnas vid en ©tor 
årlig pond^a» so® endast iakttages av 
fiahuaOyrkar©, (Bramia) Atföll©® av 
alrekild beekrivaiag av givare;^, so® 
är en fraaståend® advokat här i Fata«* 
Icota (getakota) (Bramiaer). Ha anviats 
av honom och hans hustru, 

fÄ"S&M*a ,.{P©takota) 
Bnö^. (A.18 b), ^{flf, 07.24.28. 

Fatakota (P©takota^ 
§,^dindien 
FöLlande häaföra si^ ©i till nondlara 
direkt, utan ha siara allmän roli^iöa 
betydelse. 

.StMap^ar <Ä.19} nmå vilka ortodoxa 
Bramiaer anbringa kastmärken på d© bå*. 
da anaaraa, bröotet och haleea. Be fy- 
ra stäaplama bilda en sats. från fan- 
" jor©. får anses som ©n m©ra evårförvSr- 
vad artikel. 


■" 


Sjrdin^iefi 
1!aiiuler 

CARC SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 29? 1907.24. Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 


i' 


1907.24. 

";;3-t 

■ 
■ 


Dosa. (A. 20) För förvaring av helig as-? 
ka varmed särskilt pannan, även bröst 
och annar, bestrykas. De runda dosorna 
användas vanligen av kvinnorna, de ova- 
la av männen. 
• •••••••••••••• ( d® 2 nva. ninda.) 
Patakota (Petakota) (de övriga). 
En änka får e. -i bära näsot kulört. Hen- 
nes dräkt endast vitt (eller f.d. vitt) 
tyg. Kastmärkén får hon heller ej bära, 
endast bestryka päzman och det rakade 
huvudet med aska. 
Helig aska sg nr. A. 57. 


' . . 


Sydindien 
Tamuler 
■' ■; 


32 


Dosa. 3mf. 07.24.31. 

S.vdindien 
Tamuler 


53 


Dosa. jmf. 07.24.31. 

Sydindien 
Tamuler 


- 
34 


Dosa. jmf. 07.24.-31. 

Sydindien 
Tamuler 


' CAFlt SVANBERG AB, VAXJfl 7451 4 69 *• , 298 ' 1907.24, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.24. 

■ 35' 36 37 38 39 ^m? ^mS, 07,24.3:!. 


dtaf» 07,24,31. aydlndien 

famalea BQ^a.^ 3mf. 07.24.31. Sydindi^i^ Ylahang., ^q1^.. (A.21) Tillbe^eg på vlsea 
orter. Syaindien 
famuley Mohaiamed^i^k bi,ld av Allah. (A, 22) 
fifuhamedaaex^m äro ganelca talrika 1 
Sydindien {d© flesta dock bosatta 1 
MordJinaien) o Somliga ha övergått till 
hinduismeno andra bibehålla sin islam- 
ska religion. 

Sydindien Tamuler CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 » .299--; 1907.24. Gen. kat. nr In v. nr 1907.24. 
40 42 43 44 S'yollsak. (A. 25) I särskilt paket m©a 
bilaga to© skrivning. Syåindien frolleak . Jiafo 07.24.40. gaauleg grollaak . jmf. 07.24.40. Tamuler Fimtr . (Å,24) Föreställer en dubbel- 
person i tillbed^anå© ställning. Pla- 
ceras i hueen eom ett Qlags prydnad. 
I templen ofta pelare av detta uteeen- 
de. Köpt i Kumbakonam. Kii^bakonata 

Svdindien 

famuler Figur. 3mf. 07.24.43. Kumbakonam 

Sydinåien 

Tamuler CAR4. SVANBERG AB, VAXJB 7451 4 69 • 300 1907<24* Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.24, 
45 46 47 48 yigjur. (ä.25) Föreställer Kyi^haa» 4an& 
anå© i gläå^© 5v©r att ha dödat onnen 
Kalinga 1 B^uimna<»flod0n. Kobrsooxmen 
med ds fem huvudeim synee l)aB:om ICrishi^ Sydindien 

Tatanler Fi£U£. (å»26) Föreställer guden liannuvar.. Svdindien Figur o (A, 27) föreställer guden Ishvara 
(Siva) Kumtoateoyjta m 
ayd^ndi^ gi 

famuler (A. 28) JCUB^ba|!tQn6fa 
Tamuler CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 7451 4 69 ^■■mt. — 

1907.24 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1 907.24. 
49 


'^å-J^ååä* fÄ.29) Bukens ^d med elefant- 
huvudo Se vldar© en av handmålningarna, 
Ganisa är d©n till viXkea all b'6n föret 
riktas sa Han ao® borttager hiadrea. 
Kumbakonam 
S:^dindien 


50 


Subramaaiam (A.10) Broder till fSre^- 
©nde. Båda söner till Siva, 

Kombakonam 

Sydindion 

Tarauler 


51 


MneanusSiva» (A-31) Denna flmir tlnn&T 
man ofta utförd i stor skala, av sten, 
vid offerplatserna o (Se f.ö, A,r e) 
(Ealigt ffiih förmodan föreställer figur- 
en en vulva med penis). 

Sydindien 
famuler 


52 


Figiar. (A, 32) Föreställer Ishvara e 
Parvadip Bi vas gemål. 

Patakota ■.CBei-^aicota) 
S^^^n^ief^ 
famoler 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 7451 4 69 ^ 382 - , 


1907*24. 


Gen. kah nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907t24, 

' . 33 


^imr^ (A.33) Föreställer tempel-feSänare. 

fatakota f Petakota) 


54 


fMlS' .1®^* 07.24.53. 
^atakq^ajleialpj^) 
Svdinåien 


55 


SlliSl^n- fÄ.34) Subramaniane "vehikeinJ 
Batakota (Petslcota) 
., 


56 


Blefanten. (A. 35) Indras "veMkel". 
InåvB ea bei^karen av östra virldeh^r- 
neto Äv mässing. 
Mngds 11 oei* 
Höäös 9,3 om. 
Bredd: 5.5 cm. Sydindien 


57 


Mirudi. (ä.36) b© vakaren av det avd- 
väetra världehörnet. 
Höjds 13 em. 

Längds 13t5 c® i Kumbakonam 
Bredds 7,8 cm* Sydindien 

Tamuler 

CARL SVANBERG AS, VAXJO 7451 4 69 303 

1907,24, 


Gen. "kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.24, 


! 


■ 58. 


Krimj*G (A„37) till häst. 

Baitako-iiä .-(-P.e.takota) 
famul©r 

ObsS Im.@n av dössa f iÄUjpér tillbedee. 


59 


■ 

Ijanserska. (A.m) Tieoll^en handtag? på 
något föremål. 

Patakota - (Petakota) 

Sydindiea 
Tamuler 


60 


T.iuren Kandi. (1.39) Sivas "vehikel". 

Sydindien 
Tamuler 


61 


feraD0llainma fń40) Har brunnit 1 temp- 
len fraaför avgudama, (Sönder skruvad 
i 3 delar), %llka lampor användas 
Sven i hesamen. 

Sydindien 
tamuler 

CARL SVANBERG AB, VAXJS 7451 4 69 ^■■;5C|4 

1907,24, 


"Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.24^ 
' \ '■ ' . ä 
62 


ValEant. 


63 


Kärl, (A, 41) För vatten. Ånväaäes av 

kviimonm via förrättandet av åeraa 

ponaja. Av fnäseing. 

Höjds 52 cm. 

Dia®! 17,5 ca. 

avdlnälen 
fEemuler 

Obsl A. 40 och A. 41 bära flvttas till 


; 


^ruöBen för nond.ia - föremål. 


64 


4f»|t. (äo42) Begagnad av Vishuiiiter ftär 
förvaring av derao färger för kastmär- 
ket o (Innehåller färger och t©okea av 
Ylohunmirke) . Flätad. 
Höjds 7,5 ca. 
liängds 14 om. 

^T®ååi 10^^ era» S.vdindi©n 

Tamuler 


65 


10,7 X 8,3 cm. Av avart papp. 

Sydindien 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 7461 4 69 - 305 - 

1907 .24 i 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907é24; 
66 


Pär^. För Vishunmärket; 

Sjdindien 
— 
Tamuler 


67 


FärÄ. Pöi* Vishunmärket: 

Sydindien 
Tamuler 


68 


Pär^. För Vishunmärket; 

Sydindien 
Tamuler 
■ 


69 


Fär^. För Vishunmärket, 

Sydindien 

1 

Tamuler 
- 


70 


Kritstånfi. För ovanstående märke. 

Sydindien 
Tamuler 

CAF«. SVANBERG AB, VÄXJB 7451 4 69 - 306 • 

1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24. 
71 


KritstånÄa War ovanstående märke- 

famulér 


72 


Näsdii^. Btt BlasB näsduk- 

avdindlen 

(65-72 liggand© i 64) . 


^V 


färf^ vartaed märken stämplas med, A. 19. 

fan.1ore 

Sydlndiea 

famulor 


74 


Aslf. (A. 43) Svarvad» ^ör förvaring av 
färg för kastmärken. 'D@ små bäras av 
kvinnorna, ien atörr© förvaras i huoot. 

Höjd: 11 cm. 

Diam: 6 cm, 

Kiumbakonam 

Svdindien 

famuler 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 -307 - Gen. kat. nr t907»24é 
75 76 77 78 Ask. Jmf, 07.24o74. Kmabakoaam 
Sydindien Agk, 3©f. 07. 24 o 74. Sxmhakomm 

Sydindien 

gffitauler S|5|l, (Ä.44) För kastiaärkesfärg. Sydindien 
Tamuler (A. 42 - 44 innehåller färger). Åvgudavagn o (A, 45) Modell . Jaggernant- 
vagn, En dylik förvara© i varje tempel 
av betydenhet. Avgudavagnen i Kuiabako- 
nam t .ex. är eå stor att en lång gereon], 
stående på marken, knappt kan räcka 
över kanten av vagnshjulet och 5000 
jöänniBkor erfordras för att kunna för- 
flytta den. Brages i linor. Hästarna 
föreetällao draga vagnen. 

Kumbakonam 
Sydindien 1907.24. Anm. CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 « 308 - 

1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,24. 
79 


Äv^davaj^. (A, 46) lodell, annan» aind« 
r® vanlig typ, av avgadavagn, 
Äv mäeeing» 

■' Mngds 14,5 ca. 
Hä.ida 7 om. Kmib&k.otmm 
Brsddfi Ä.S cm. Svdindien 
Saauler 


■. 


■ 


80 


Vas^a. (å.47) Modell» vari i?ad©n place- 
ras ooh gungas (här Krislma) . fillhör 
témpelutruethingen (finns där i @tor 
skala). Liknande typ förete vaggorna 
för barn i förnäma hus. CWer vaggan 
upphtogee ©n figur föreställande Krish- 


* 


na på banianbladet. I ©nklarö hus ut- 
gör© b vaggan av ©t t tygstycke uppbun- 
det vid taket. Av loässing. 
Längds 13,5 om. 
Hö^ds 18 cm. 
Bredds 7.5 om. Sydindien 
I^^BUJl^r 


81 


BraE!ii^@nöz;©t. (Ä.48) Bet heliissa. med 
bomull vax^v det tvinnas. Bäre@ hSng- 
and© f rån vänstra axeln över bröst och 
rygg av varje braiain. - Ungefär vid 
7 års ålder (numera ofta senare) på- 
öittes det bramingoseen under visea 


) 


a 
oeremoniers består då blott av ©tt 
snöre laed knut. 

s^dindien 

CARL SVANBERG AB. VAXJD 7451 4 69 - 3,09, r^ 1907«24, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
•Anm. 
1907.24. 
82 


Brasinenöreta .Isaf- 07-24.81- 

S^dindiea 


83 


Iraminsnöret. .Irnf- 07-24-81- 

Sydindien 


84 


■ 

åBMSål (å.49) varoiQd Ä-48 tvinnas - 
Snörena tillverkas av ortens epeoiella 
braminpräst (ungefär en eådan på 1$0 
hus) o Én sticka trädas genom steatris- 
ean ooh det hela användee som ett elagc 
"sl§nda<*. M knuten elåe läses vissa 
böner. 

Svdindien 
famul©r 


1 
85 


ÄDoarato .1mf. 07.24-84- 

Svdindien 
tramuler 

CAfa. SVANBERG AB. VAXJÖ 7451 4 69 1907. 24 « Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907*24. 
66 87 88 89 Ms, (A,50) Äatrtnd©© viå förrät- tandet a,v vieaa oeremoaier för d© av- 
iiäna. Vederböranåe oitter med benen 
korslagda under sig ooh gräestrån stop- 
pae under bejoBn ocb mellan fingrarna. 
Knogama alås mot tlnningsma under 
det bönen läsee. Sydindien 
Taiauler Kffrg (A, 51) vari blommor placerasp som 
ekola f rambäimQ för avgudama i templeK, 

Höjd: 275 mm. 

Bredd: 100 mm. 

Sydiqd^en 
Damuler Kärl » (Äe52} åv metall. För saiama ända- Höjd: 12,2 cm. 
Diam: 9,8 cm. Sydindie^ 
Tamuler ttetta . (ä.53} Användes av braminenm 
att sitta på, då de förrätta ain pond- 
ja. 

Bredd: 300 mm. 

Sydindien 
gamulei;' 

Bör föras till nond.ia - föreiaålen. CARt SVANBERG AS, VAXJO 745) 4 69 = ■ 31i ■- 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr' 
Anm. 
1907.24^ 
90 


%llf. aeka. tA.S7) Användes särskilt av 
Siva-dyrkare att därmed teokna ©itt > 
märk© i pannans 3 br©da horiBoatella 
streck. Märket upprepas ofta vid skul* 
der-e armbåge- ooh handlederna samt på 
bröstet. «> Braaii^nkorna^ som ej få 
bära något ktalSrt» beatr^ka panna ooh 
huvud däroiede 

Askan bränna e av kogöde®!. S!vå elag 
medfölja. 


91 ao 


Aska tillverkad i tempel. JLängd: 39 cm. 
Aska tillverkad i hesaaet. (piam: 3,5 cm. 


91 b. 
SjKÄMIgn ■ 


. 


Tamuler 
• ■HHSI5P.?r^^,^paker. 
Ser^e ,^. 


- 
92 


RedskfåB. (B.1) Modell» varisenom riaet 
befrias från sina agnar. Sådant arbete 
- att stöta •»nell" - §r de fattigaste 
kvinnorna©! de gå frän hue till hus 
såsom "hpipguiaiior'' . Betalningen ut- 
göree av litet ris, Ofta eer man två 
kvinnor etöta samtidigt med var sin 
stav eller "stöt", de arbeta då som 
2 smedert som smida på samma järn. 
Bland de små fotografierna finns ett 
föreatillande risstötning, Själva 
"städet", som riset stötes i, är van^ 

forte. 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 '512 « 1907*24, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24, 
92 


ligen av aten^ mera sällan av trä. 


forts. 


etorleken omkring 3 gånger modellen©. 

»"Stöten", av teak ooh Jämekodd, är 

omkring 140 cm^ läng, 

osa 8 cm. i diameter. 

(proportionerna mellan städ ocli ©töt 

oriktiga på modollen). 

.Höjd: 16 cm., 

Diam: 18- cm. ■ 

,Syd|.ndien ^ ^•■.,:, 
TsEfuler 


_ j 
93 


Iiåda (B. 2) med köksredskap. Haturlii; 
atprleké Göre® dook även större. 

Längd: 31 , 5 cm. 
Höjd: 7: cm., 

Bredd: 10 cm. Sydindien 

famuler 

Innehållers 


94 


Knivblad. Ett otörre. soe» fäet skruvas 
i hålet utanpå lådan, användes vid 
akäming av grönsaker m.aj. Ofta ser 
man i husen ett dylikt blad dubbelt eå 
stort som detta, fasteatt vid en bräda, 
för eamma ändamål. Vid begagnandet 
fasthålles lådan ^ller brädan med föt- 
terna eller eittande på det. 

Sjf^^pdi^n 
S^muler 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 1907«24. Gen. kat. nr Anm. 1907.24, 
95 96 97 98 99 Reäskap . För att skära kolcosnötekal i 
pulver. Nöten rullae* Faeteättes som 
föregående i hålet på lådan. 


ICniV o Vanlig» att steära grönsaker moå. Sydindien 
Tamuler aatåns. för fattand© ©v glöd. Llndien Sked, Ätt ösa ghi» smörfette med, Sydindien 
Tamuler Spade . Ånvändea vid kakl)akning m.m. Sydindien 
Taiauler CAFM. SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 ~ • 514 ' •* 1907,24, Gen. kat. nr In v. nr Anm. 1907.24, 
100 101 102 103 104 Byäda. (B .3) 3om upphängas 1 taket till 
f öx^arii^splata av diverse slevai?. Sydiadien 
faauler ■Sley » Dels av kokOBnötakal» dels av 
kolcoeträo Några metallreåskap h3ra til 

Längd): 47,5 cm. 


Slev. . 3©f. 07.24.101. 

Längd: 48 cm. 
Bredd: 8, 5 cm. famuley Slev . jmf. 07.24.101. 

Längd: 40,1: cm... 
Diam: 9 cm. Sydindien 

famnler S|ev, ^mf. 07.24.101 

Längd: 48 cm. 
Bredd: 9,5 cm. 


CARL SVANBERG Aa. VAXJCJ 7451 4 69 '»it«: 1907*24^ Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 190?.24< 
105 106 107 108 109 XtäBgås 29f7 om, 
JDiams 6,5 om. 


81©y, ^laf. 07.24. 101. 

Längds 29 om. 
BsreMe 10 em. 


SlQV . JBjf. 07.24.101. 
Längas 42,5 om. 
Bredds 8 osi. Syd Indien 

S?amttl©g Slev. 3mf. 07.24.101. Sydindien Slev, jmf, 07.24.101. Sydindien CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 7451 4 69 ,516 1907 •24, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907,24. 
110 111 112 113 114 aepställaia^, (B, 4) på vilken lepkärl 
meå diverse iimebåil pXacérae» det ena 
ovanpå det andra» Bet hela upphänga a i 
taket. gydindien Tamnleg Segkärl till föregående. gydindien 
gamuler Lerkärl , 3mf. 07.24.111. Sydindien 
famulei ■Lerkärl , jmf. 07.24.111. Sydindien 

f amuler Serkärl , jmf. 07.24.111, Sydindien 

Ler CAW. SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 19QT.24, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24, 
115 


"vaana" riset efter stötiiingen, 5Jn 
kvantitet av detta placeras på skyffeln 
samt kastas upprepade gånger upp i luf- 
ten och uppfångas igen på skyffeln, un- 
der det att vinden bortför agnarna. 
Skyffeln användes även på många andra 
viss kryddor, grönsaker m,®, placeras 
därpå vid uppköp o.s.v. Storleken den 
vanliga* Naturligtvis tillverkas både 
mindre och större liknande skyfflar^ 
Mycket vanligt redskap. 
Längd: 54,5 cm. - " 
Bredd: 50 cm.. 

famuler 


116 


Redskap, jmf. 07.24.115. 
■ 
famuler 


117 


Kryddsk^in» (B.&) "ant ^-a^-n Vp'»'^*^ « , 
ijåda med 5 öppningar (fack), emedan 
den ursprungligen gjordes för endast 
5 fack. Innehåller de 12 kxyddor, aom 
ständigt måate vara till hands i ett 
braiBin*hushåll, Lådans storlek växlan- 
de, beroende på hushållets storlek. På 
locket är en "tamarej-pon" » lotus- 
bloimm inskuren, 

©e olika kryddorna finnas beskrivna 
under Serie H. 
Längd: 25 cm. Patakota : (Pet^irntA) 


Bredd: 16,7 cm. Sydindien 

Höjd: 18 cm. faauler CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 7451 4 69 ■5ia - 

1907.24, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907«24o 
118 


Trägat- (B.7) Användea till ris m.Bi, 

Mngåi 40 c@. 

Bredds 23b 5 csi» 

Sydindipn 
. ' 


119 a 


Skål, (B.3) ÅnvÄndes till diverse. 
.. Höjds 'SS mm; . 
. Piams 104 ebb.- 

Sydindien 

faiaulipr 


119 b 


Skål, (B.8) Användes till divers©. 
Höjda 35 om. 
Diams 104 lam. 


120 


Hå&BML' ^S-^^ Av trä ooh metall. 
Höjds 13 om. 
Biaras 11»5 cm. 
Sydi^d^ei^ 
' 
Taauler 
' 


121 


Måttkärl.rfc.^^.imf» 07.24.120. Trk 
Höjds 11 »5 0®. 
Diams 10,5 om. 

a^inäS,e.n 


• ' , ■■■ 


Tamulep 


• - CAIH. SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 51S 1907.24. Gen. kat. nr 


• Inv. nr 
Anm. 
1907o24. 
122 


Äll^^.(£-^)jaf. 07.24.120. Hd^^jUL 

famul©3? 


123'- ' 


miRPJa. (B.10) 
• 


/ 
124 

■ . 


Skäppa. (B.10) 
Längas 11,5 cifl. 
DiaEie 6e5 om. 

Tamuler 
■i 


125 


"Uad©rlas". (B. Ii) För sarönsakör m.m. 

Sydlndiien 
- 


126 


ga t. (B. 12) Flätad©» för grönsaker m.m. 
På det Btörrp krlnsbjud@B ibland betQl, 
piQ intet vackrare flnRB till hands. 
Pi^oas 40 cm. 

Svdindien 
f amuler 


' , CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 * 320 

1907*24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24* 
127 


tat. 3Bf. 07.24«126. 
Maras 35» 5 o©. 


128 


la^. jiaf. 07.24.126. 

MBMi 27 osii 


129 


Smör^käminssaDDarat. (B. 13) Skaftet 

rullas mellan Mnaeroa. äv t?ä. 

Xiängds 30 G@. 

Dlaai. på "klubbanas « 

9 om. ;^,^^»^^®fi 

famuler 


130 


Kvast (B. 14) "home-maåe" . B© kvistar 
på kokospalmen på vilka nöttema hin^, 
Läagås 78 om. 


131 : 


Kvast- (B. 15) Sen vanli^ot® tvtjen. 

Svdindien 
Ta^ixlei; 


= " -■ * CARL SVANBERG AB, VAXJB 7451 4 69 32i - 1907,24* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907^24» 
132 


•»L.1ua^take" « (B- 16) ryttare lamostake- 

Sydindi^n 
Tamuler 


133 


MmDtvser» (B» 17) nåsra- Se Mvon A-Q„ 
som lämpligen placeras på ljusstaken, 

S^rdindien 

f^auler 


■;■' ■ ' ■■ ■ 
134 


LamotyDSr. imf. 07-24.133. 


- 


Sydindien 
Tamuler 


135 


Hjalmlcran^. CB.19) Användes dela på 
huvudet som stöd för krukorna, eom 
bäras « dels som underlag för dessa, 
då de ställas på marken» för att de 
ej skola ramla omkull» ^ 

öiaas 299 4 oiSe 

Sydinöien 
Tamuler 


136 


Kniv. (Bo 20) Den vanligaste typen, för 
avhuggande av kvistar, plantaner, ko- 
kosnötter o«d. 

Längds 30 om, ^ .^ ^^ 

Sydindien 
^ Bredds 9 om, ■ 

Tamuler 

CARL SVANBERG AB. VAXJO . 7451 4 69 - 522 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907«24. 
137 


Kospillni^fi (B. 21) Torkad, blandad med 
ri sägner. Itetta är ©n tacket viktig 


^ 


sak i ett tamuliekt hushåll. Användes 
eom lirineieg men särskilt som "brås- 
tändare". Koepillningen insamlas eå 
fär@k eom mögligt (då kon är ett heligi 


» 


djur^ anses hanterandet av hennes epill« 


t 


ning som ett fullt renligt göra) och 
arbetas tilleai^oans med agnarna till 
@n deg» varav bakas kakor etora som de 
medsänd^ eller större, öessa faatkle» 


. 


tae vid en vägg eller mur till torkning 
Bet hör till att varje kaka skall vara 
stämplad med tydligt avtx*yok av den 
utbredda handen. Deoea braständare 
torgföras sotn handelsvara öoh köpes 
för de mera välbärgade hushållens räk- 
ning. Detta utställningsföremål är ju 
mindre tilltalande från estetisk syn- 
punkt» men bör ej uteslutas från sam- 
lingen. 

Svdindien 
famuler 


^- 
138 


Koenillnins. .Imf. 07.24.137. 

SYdindien 
Tamuler 


■ ' ■ 

CARL SVANBERG AB. vAXJO 7451 4 69 525' 

1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*24* 
139 


Ifeäsk^a. fB.22) Kakfona för feaknins av 
en sorts ernå kakor« Alla tamulemas 
kaltor beredas sv ®n starkt kxyddad 
smet, som ixilägg©@ 1 formar och kokas 
i emörfett, Bakaing i vår mening exle- 
te^ir knappast och bröd förekoioaier ej« 

Största längds 24» 5 cm, 

Diams 5f 5 om. 

UEjfis Q ftm^ Svdind^en 

Tamuler 


i 
140 


Hedakap. jmf. 07,24,139. 
Största längds 24,5 om. 
Biams 5,3 om. 

mjAi Q nm. avdindlen 

UJamuler 


Hl 


Eulle. (B. 23) Att öanda golvet med- 
Golvet , i varje tamuliskt hus bestrykes 
med kogödeel, uppblandas med vatten 
till vällingskonsiBtene. Får. delvis 
intorka ooh bortsopas sedan. Bf ter den- 
na procedur, sandas golvet i finare 


» 
■ \ 


hus med detta instrument « Det vita 
pulvret är rismjöl. 

Svdindien 
Tamuler 


142 


Kavle» (Bo 24) Användes vid baknins; av 
ett @lags kakor. Jmf • dock det under 
S,22 sagda. 

Längds 30 cm. 

Diams 4 cm. MålSåm 

afamuler 

CARL SVANBERG AB, VÄxJO 7451 4 69 524 1907o24. Gen. kat. nr I ny. nr Anm. 1907,24, 
143 145 146 e^I^e (B,25) Biverse, frö, ris 9 salt mém, 
ESM^ Jmf, 07.24.143, SvÅinÅien 
facmler Kpr^, Jmf , .07.24.143. 
Hö^d: 14,2 om, 
Biams 21,6 cm. Sydindien 

Tomter Kom a jxaf. 07.24.143. 
Blomi 19,1 om. Sydinäien 
Tamuler följande metallkärl åtgöra en fullständig 
uppsättning av vad som orfordrae i fråga 
om servis och kökskärl för en braEiinfam- 
ilj på 4-5 personer, ©et är hustrun© 
elcyldighet att tillse att kärlen hållas 
skinande blanka. De skuras med sand, as- 
ka och tamarindeaft. Hon lagar Eiaten, var- 
på nedlägges packen möda och omsorg. 

« forts. CARL SVANSERG AB. VAXJO 7451 4 69 « ^25 -. 1907,24ö Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907. 24é 

146 

forte» Päåltider intagas vanligen 3 gånger dfågli- 
gens fattigt folk äter blott 2» kanske 
blott 1 gäng dagligen» 
Man sitter på golvet och till tallrik an= 
vändes ett etort pl^ntanblad, varpå tee- 
raoS@rn serverar matens för@t sedan hennes 
man ätit får hon förse sig. 
liaten tagee med hd@ra handen, som dess- 
förinnan har skolats meå V)atten, och 
kasta© in i mmnBn i små bollars det är 
o^oket opassande att tmå handen vidröra 
limmen (ungefär som att atioka kniven i 
miinnen hos oss)» Vinster hand, eo® är ore4 
får abeolut e;j komma i kontakt med födafis 
endaat vattenbägaren får fattas med denna. 
(Ben vänetra handen användes att efter 
defekatioher avtvätta armepartiet med, 
8om f»Ö. innehåller en god hygienisk 
princip)» Efter såltiden aköljee handen 
igen med vatten. 

I födan in@år ris som huvudpart» Det för- 
täree alltid tilleao^anB med en starkt 
kladdad anrättning av grönsaker, ett 
slags etark soppö, eller pepparvatten» 
Kött fortares ©5 av braminer, men gärna 
av andra kaater» Välmående folk ooh alla 
braminer använda i imtlagningen i^cket 
»ghi" (tamul»nei) ©tt flytande eraörfett. 
Xggvitebehovet täokee genom ärter ooh 
bönor, samt mjölk» Kokosnöt ooh kokosmjöl 
använde© för att giva födan @n mild smak. 
En syrlig, läekande smak anbringas genom 
tillsats av tMiarind<» och lemonsaft» Sröd 
gräddat som hos oss förekommer ej. Åv 
rismjöl beredes dock en sorts kakor, samt 
liknande stora plättar, som kallas appam» 

forts» CARL SVANBEBG AB. VAXJO 7451 4 69 ■ 


1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24. 


•■ ■ 


146 , 


Såv^ deaea, som andra mindre ^akor, mot- 


forts. 


svarande vårt "emftbröd" tillverkas av 
"smet" ej deg, "Äppam" gräddas i lerkruka 
över elden. "Småbröden" (i vilka n^yoket 
kryddor ingå) kokas i flottyr. 

Det är huvudsumman av mina tamuliska ^.- 
kulinariska kunskaper. 


147 


Vattenså» (B. 26) Motsvarar vår vattenså. 
Av koppar. Vatten i detta k^rl använ- 
des aldrig till annat än yttre ändamåls 
badning, sköljning av händer, fötter 

0.8..V. 

Höjd j 33,5 cm. 

Siarns 36 p 3 om. 

Svdindien 
f amuler 


148 


färl. (B, 27) Kvinnomas kärl för vatten- 
bäming. Böres på höften, (lijotsvarar 
ungefär vårt ämbar eller vår hink). 
Exemplarets storlek är den vanliga, 
braminkvinnor begagna dook of ta något 
iaindr©. Även r^ycket fattiga, familjer 
ha ett dylikt kärl. Hålles noga blankt. 
Kvinnorna vid brunnen med sina glänsan- 
de mässingekrukpr är en vacker syn. 
Höjds 36 cm. 
Diams 33 cm. 

Sydindien 
Tamuler 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 52? 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. , 
1907o24* 


t- 


149 


Kärl, (B. 28) För kolEsiins av soppa. ¥år 

Höjds 12 csm, 

Diams 10,5 e®. 

SväiRdien 
Tamuler 


' 


i 


150 


Kärl, (B .29) För tillagning av peppär- 
vatten. Skäl av mässing. 
Höjds 9»2 cm. 

Diams 14 era. 

Sydindion 
T€uauler 


151 


Kärl. (B. 30) För kokning av riset. 

Av mäeeing, , 

Höjds 17 cm. 

m«.«,. iA «^, Sydindien 


152 


P^r^o (B; 31) lär. 30 är av dyrbarare 
metall än nr. 31 ooh angripeo mindre 
lätt av däri förvarad mat, Kokt ris 
tillätes därför endast att stå över 
natten i nr, 31. I allmänhet har tamul- 
erna (Spec. braminerna) Booket etor 
motvilja för att äta annat än det, som 
är fullkomligt färskt tillagat i säker- 
ligen av viktig h^ygienisk betydelse. 
Höjds 14,5 cm. 

Dimss 14*5 om. 

gydindien 

famuler 

CARi. SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 328 - 

1907,24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,24. 
153 


Sk®å, (Bo32) Att omröra riset med under 
kokningen. 
^dindien 


"~ 


Tamuler 


154 


Sil. (Bo 33) Då riset är färåigkokt, sät- 
tes denna sil för « grytans" öppning 
och vattnet frånMllee, y^v aäesingé 
Blatns 13 »6 om. 

avdindien 


155 


Kärl. (B, 34) för vatten. Att akölja 
händerna med. Vår handkanna. 

S^yd^ndien 
famuXer 


156 


Karaffin. (B. 35) (dricksvatten) Mot- 
avarar vår karaffin för drickavatten. 
Användes av Biva-dyrkare. Vatten tages 
även härur för pond ja -> ceremonierna. 
Det anses att vattnet i detta kärl bör 
"stå" i 6 tinimar, innan det får använ- 
das. Detta kärl säges på denna tid des- 
inficera vattnet från varje smitta , så- 
väl av bakteriell som religiös art. 
Höjd? n om, . 

Diam: 17t4 om. 

Sydi,^dien 

T^mule?- 

CARi. SVANBERG AB. VAXJO 7461 4 69 - 329 r 


1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907é24* 
157 


Karaffin. (B» 36) (drioksvatten) Mot- 
svarar vår karaffin för dricksvatten. 
Användes av Vishun-dyrkar©. f ätten tag- 
es även härur för pond^a - ceremonierna 


9 


l^t anses att vattnet i detta kärl bör 
«0tå" i 6 timmar, innan det får använ- 
das, ©etta kärl säges på donna tid des- 
inficera vattnet från vara© smittas så- 
väl av bakteriell som religiös art» 
- 
Hö3d§ 16,5 om. 

Siarns 13*5 cnsi 

S^^dindien 

gamuley . 


158 


mn, (B, 37) Btt slags dricksglas. Att 
dricka vatten ur. Användes öven vid 
pond ja, vatten öses dlrur med sked 
(ä,12) över gudarne. 
- 
S.ydindien 
Tamuler 


159 


Förvaringskärl . (8^38) Smärre ^ för 
mjölk o.d. Av mässing. 

Höjdi 10 cm,^ 

Diams 9» 5 ora.^ 

Sydj^nd^en 

,!?,amu3,^^, 

■ 

CAR4. SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 350 1907.24, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1 907 ö 24. 
■\ 
160 


3)ryck©@Mrl. (3.39-42) Olika foriaer. 
Cylindrisk. firyokesMrlet sätte© aldrii 
till läpparna utan åx^rolten får rinna 
från kärlet i den öppna munnen, Qod 
hygieniskt princip. För vattenp mjölk, 
kaffe o.d. 
Höjds 11 osi. 

©iacii 10 OM. Sydindien 

!l?ami2ler 


161 


MnM^Mjå,' ^^'' 07-24«160- 


Mäeaii^ebägare utan hanåtag. 
Höjds 10,5 om. 
Diams 10,8 om. 
.§£§iM4£a 
Tamuler 


162 


.i:^.y.,0ke8kärl. ,1mf» 07.24» 160. Mäsnln^K-. 
taugg. 

Höjds 8,6 cm. 

JDiams 8.9 om. Svdindien 

Sfaauler 
- 


163 

■ 


Dryek®Bkärl« .Imf- 07.24»160. 

Ssrdindien 
Tamuler 


164 


^(^I^eskä^l,. .Iraf. 07.24.160. 

Höjds 11 om. 

Biams 9» 3 om. 

S;V^dind;Len 
yagit^Qr 

CAfM. SVANBERG AB, VÄXJQ 7451 4 69 »■-^31-- 

1907.24* 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*24é 
165 


Dryckeskärl. (B. 43) 2 st. för barn. 

S;ydindie?i 
$amul©r 


- 


- 


166 


DrioksÄlas. (B. 44) Användes SLVoket i 
hemmen eom en kombination av karaffin 
ooh dricksglas. Även ^cket omtyckt 
på reeor* ^^ mässing, med lock. 
Höjd: 17,5 cm. 
Diam: H,5 cm. 

Svdindien 
Tamuler 


167 


Sl^å;, (B ,45) För "ghi"s emörfett. Mot- 
svarar vår såekopp. Av mässing. 
Höjd: 5 cm. 
Diam: 9 cm. 

avdindien 
famuler 


168 


Sked, (B. 46) Av mftBeing. Användes för 
att hälla "ghi" med. Vår såseked. 

Svdindien 
famuler 
.- 


169 


Ske^. ätaf. 07.24.168. 

Svdindien 
!i?amule:if 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 ':'• 332 . 1 


1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*24. 
170 


åkål. (B. 47) SoöBterrin. Att servera 
soppa ur« Av mässing med pip och hand-- 
tag. 

Höjds 23 om. 

Diams 26.3 om. a.vdindlen 

^,asiule,i: 


171 


Kruka. (B. 48) Ätt förvara «^i" uti. Sei 
ut som en evensk mjölkkruka med hand- 
tag. Av mässing. 2 delar (kruka <«• look) 
Höjds 18,7 om, 

Bi^as 12.5 om. i>atakota (Petakota) 

3,Yd:^ndi®i^ 
fa^ul^r 


»■ 
172 


"Kaffekokare". (B. 49) Denna drvck är nu- 
mera myoket allmän bland de mera väl- 
ställda. Apparaten tydligen efterbild- 
ning av europeisk modell. Av mässing, 
två delar. 
Al Höjds 12 om. 
Mams 10,2 om. 
Cylindrisk form. 
B: look, Mams 10,6 om. 

Sydindien 
Tamuler 


- 
173 


Modell av kärluoosättnins. (B. 50) 
(ungefär 1/3 av e torlek) För resor. 
Få grund av kaBtekillnadema läggea 
stor vikt på att var och en alltid har 
oina egna kokkärl tillhanda. Pe båda 
halvorna av fodralet använde e som förv» 
varingskärl för vatten vid ett raot- 
Btälle. 
Höjds 14 om. Sydindien 

Diam: 10,5 cm. Tamuler CARL SVANBERG AB, VAXJO 745J 4 69 •535 

1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907, 24 o 
174 


Anskokninaeawoarai^» (B. 51) Användes för 
beredning av divers© "puddingar" (ej 
att taga efter orden). Rismjöl blandas 
med vatten mom» ooh denna dog ångkokas. 
Viktig hushålleartikel. Med lock. 
Höjd: 22 cm.. 
Diam:. 18,5 cm,, 

%<^in,d^en 
famuler 


175 


patjo (Be 52) 1'Ör servering av grönsaker. 

Åv ffiäesing,, 

Biamg 31 »2 qsa,^ 

avdindien 
fämuler 


176 


läi. (B. 53) Att bjuda "betel" på. 

Av BJäesing. 

Biams 29 om. 

Sydindien 
Taauler 


177 


Fat. (B«54) tör servering av grönsaker, 
åv mässing. 
Biams 12,5 om. 

^.ydindien 

!0amuler 


178 


Kärl. (B. 55) Av tällsten. 

S.vdindien 
f^nuler 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 7451 4 69 « 534 " 1907i24i Gen. kat. nr In v. nr Anm. 1907.^24» 
179 180 181 182 183 ^&^t,- (B» 56) AV täljeten; måinåXen Mgl, (B, 57) För kokaiBg av olja och 
©enap a.iSo Att användas tillBamiaans 
med l£ani*ö* Av järn. 

Siaas ..,1.6,3 ©mö , 

S:jyäinäien 
famuler liten lampa. (Bi 58) AnvändeB vid illumi- 
nation av huset, 1 slutet av varje år 
firas ett slags Ijuafest, då husen är 
eklärei^de • S.vdl,ndien 
Tomuler X.it®n lampa . jmf. 07.24, 181. 

Sydindien 
Tamulor 

Mt©n 3,ampa. jmf. 07.24.181. ayd3,ndien 

famuler CARL SVANBERG AS. VAXJO 7451 4 69 ■5m - 1 


907.24. 


Gen. kat. nr 


lnv.'nr 
Anm. 
190n24* 
184 


ti ten lamDfå. .Iraf. 07*24.181. 

TamvlQT 


185 


jjgapp. (B, 59) Wed skruv. Att fästa i 
väggen, 

Svdindien 
f amuler 


186 


Krok, (B, 60) Föreställande elefant- 
snabel . fästes vertikalt , 

Svdindien 
famuler 


■ 
187 


ÅBoarat (B. 61) att -krossa kokta bönor o< 

ärter med, « ärtiao^stöt, 

Mngds 57» 5 cm. 

Diaas 7 ©m* 

Svdindien 

famul,^?? 


!h. 


Mflra senare tillkomna saker upDföraö här 


• 
fastän de oj direkt tillhöra serien. 


188 


Redskao & nr. 116, Av mässing;. 

Svdindien 
$amuier • 

CAFM. SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 336 1907W24. Gen^ kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907;24o 
189 


^ydindi^ft, 


190 


m^^m^l « nr. 122. 
%Y#så.^.®ja 
•^aa^MSE .■ 1 
MM^* 


191 


Vävstol med tillbehör, (Bi 62) Sitartteli 
aolv&äppar, vinda m;mi Alla föreedda 
med aatoaa nuiamer. 

Anlände under packningen, varför ingen 
vidai^ ti^akrivning hanne med. 

Bredds 12,5 öm, 
b) Mngds 24 om. 

Höjds 6 cm. 

Bredds 6 ca, 
c-h) Stavar av bambialiknande material, 

Magda 65,5 cm, 
i-n) Mngds 68 cm. M%dma 


Bredds 18 cm, ,Sydä,n^^en 
Tamuler 


192 


l!MöAaiSiii^* (B. 6^) 


Längdg 30 em. 
Bredds 23,5 cm. 
J^takot:a (^etakota) 
Plå^^^JL^Ih 
^amleg 

CARL SVANBERG AB, VAXJD 7451 4 69 35T 1907,24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907>24. 
193 


Sk|l,l> (B^64) IsandQnp vid tocx. ©n 
flodbädd gräv©0 härmed en grop» där då 
rent dricksvatten samlar öig, äv trä. 
Längds 27 c®. 
Höjds 4,5 ora. 

Bredda 11 om. Svdindien 

f.amuler 
1 


194 


Brö?.lop.^!|a|ta« (B. 65) FMr^n måst® vat^ 
röd, mönstret likgiltigt. Tillverkad 
vid Leipsiger Missionens industriekola 
i Brode. 

Sydindien 
famuler 


195 


En tamialB "Bäns". (B. 66) Priset växla*, 
mellan 25 och 30 öre o Utbredea på gol- 
vet, verandan av hueet eller på marken. 
Till sängtäcke användes det tygstycke, 
som om dagen tjönetgör som dräkt. Till 
huvudkudde omformas turbanen om veder- 
börande består sig med en sådan. 

Svdindien 
Tamuler 


- 
196 


Sn tarauls "säng". (S.67) Av finare slae. 
Svdindiei^ 
Tamujlér 

CARL SVANSERG AB, VAXJO 7451 4 69 '•» 55Ö 

1907, 24 o 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


.- - 


1907*24* 
197 


emakfullt arbete. Användes endast i ^ 
tHrmb^mre hue» t«e:s« att mottaga gäs- 
ter på SS vår « soffa", 

^hi.ya;i 

Sydindiei^ 

Tamuler 


1 
198 

1 


Erydnadsmattao (B«69) Avsedd fSr större 
sällskap att sitta på. 
1 DDrananebar 

S.vdindieii 
Tamuler 
'• 


199 


Besman. (B, 70) 


hmgås 40,5 om. 
öiaa. stavs 3 om. 

Siarn. Måmm^ 

korgplattas 21 om. Tamuler 


200 


"Earaffin". (Bo71) Tamulisk. "Kosa"» 
Äv lera. 

Madma 

Svdindien 

Tamuler 

1 ■ ' ' ' 

CARC SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 T 339 "*' 1907.24, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24. 
201 


■ ■> 

Handkvarn. (B. 72) 

ävdindien 


202 


Kferri-st©n« (B. 73) Med riveten. 
203 


Spis. (B, 74) Modell. Anlände sista 
packningBdagenp tyvärr i något skadat 
sklok, 

Ssrdindien 
Tamuler 


204 


Katta (B. 75) nå vilken rieet. ännu e.1 
befriat från agnarna, utbredee till 
eoltorkning. Sen uroprimgliga mattans 
storlek ungefär 3 ^nger den avklippta 
delen. 

Sydindien 
Taauler 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 340 - 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*24* 


Klädedräkt a toalett- och Drydaadsf öremål * 


Serie C. 


205 


»»Vöreti". (Gol) ¥ikes till en smal duk. 
Boia kastas över axeln. Mest för prydi- 
nads skull. Bäres endast av män, Syd* 
indisk tillverkning från Lonjee. 

Lon.1ee 
S^vdindien 


206 


»Dräkt^. (Co2) Vanlis tvD av "aile-l". 
kvinnornas dräkt. Ett enda långt tyg- 
stycke » Bosi ofta draperas med stor 
nobless, Tygstycket vanligen 8«=9 alnar 
långt, änkor ha kortare. Priset på en 
Silej varierar betydligt efter dyrbar- 
heten. 

Sydindien 
Tamuler 


207 


"Bavikkei". (0.3) En liten kofta, som 
bäres av (mera väl ställ da) kvinnors 
alltid inom braminkasten. 1 den ur- 
sprungliga dräkten förekom inga knappar 
utan dessa ersattes av en knut. JDet 
tillhör detta plagg, att annama skola 
strama, 

Svdindien 
iiamuier 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 «,. 34i - 1907.24. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.24. 
2(B 209 210 211 jiaf. 07.24.207. Sydindien "Hanaaak" . (C. 4) Börés ständigt av d© 
fattigai*® äiämien» oftast miodd om hu« 
vad® t. Ändra anvinda den ©ndaet vid 
badning. Sydindien 

faauleg Sttglaan , (0.5) Buren av braainen Visra- 
tmth Ayer och presentad av honom. fiSed- 
öindes fastän exemplaret äx illa med- 
faret. Kan uteslutas om eå befinnes 
lämpligt. Svdindien "?ör8ti" . (0.6) Annan typ av 0.1. Buren 
av ?isranath Ayer. ■Sydindien 
Tatauler CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 342 1907,24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907 24. 
212 


S^dal. (0,7) Av olika typ. En rätt- 
trogen Hindu begagnar ogärna sandaler 
eller Överhjiivuåtagst något, soa är 
tillverkat av läder* 

Svdindien 

■^^amialer 


213 


Sanda^, 3®f, 07,24. 212. 


" 
- 214 


Sandal. jiaf, 07o24.212. 

famuler 


215 

- 


Sandal. liiaf. 07.24.212. 

Sydin^ien 
f amuler 

c 


216 


Hammare, (0.8) Diverse tvoer. 

HtMbakonam 
Madma 
Svdindien 
f amoler 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7461 4 69 »545^' Gen. kat. nr Inv. nr 1907.24. Anm. 1907*24, 
217 218 219 220 . 07.24*216, 78 s 66 ma.. Ktasabakoaam 


ilammaye é ^laf, 07.24.216.. 

81 K 80 Eim.. 
Haiamaye . 3mf. 07.24.216. 
69 X 75 wm» Kimtoakonam HatBEiare . jiaf. 07.24.216, Klumbalconaia 

Maditia 

Syaindien CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 7451 4 69 *.■ 344 - 1907*24, Gen. kat. nr Anm. 1907*24, 
221 222 223 224 Haarnar® . jrnf* 07*24«216« 
64 X 55 ram. SvÅinaien Kai^ o (0.9} Genom topklämning av äe lå£ig4 
tändeima avlivas Set* som kmi ha faot- 
imt emellan. gatakota (getakota) 
Syaindien , (ColO) Mt utredning av håret. gatakota (Petakota ) 
Sydindien 

famuler Åek , (0,11) Far förvaring av ett kimröke- 
pulver* som blandas mså olja, Än%>ringa£ 
på ögonlocken näx^ ögonlookerändema 
på små flickor och unga kvinnor av sär- 
skild braminkaste Anses ha "kylande 
effekt" på ögonen, Tord© dock huvud- 
sakligen vara eminkmedel för att g® 
ögonen en mörk glans. famuler CARL SVANBERG AB. VAXJB 7451 4 69 34^ » 1907*24, Gen. kat. nr 


Inv. nr 


-, ■■■ 


Anm. 
1^07*24. 


\ '.: 


225 


eaffraaagult färgarna©; IJtrört meå vat- 
ten användes ö©t eoa vanligt smintenedel 
av kvinnornfåo Särskilt ansiktet mälaii 
därmed. 

S.vdinai@n 

famuler 


226 


Sandel trä- (0.13) Av fin sort. 

Mngds 22,5 'c®, ■ 
Biams 6 em, 

■ . f erauler 


227 


Sandel trä. Av sämre kvalitet. 
Längds 11 cm. 

^iam: 4» 3 om, 

Svairtdien 


' 
228 


Sandelt)ulver (C. 14) i bollar. Kives 
och ääl^es på detta vi© för att litt 
kunna användas. 

Syd^ndi©n 
famuler 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4' 69 346 

1907.24. 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.24* 
229 


Stga? (e.15) Ätt riva ©andolträet på 
tillsammans mod vatten. Storleken vari- 
©rand©. Sandel har vidsträckt använd- 
nings dels vid många religiösa ooremo» 
nier (vid pond jas) , dels för att åärmoå 
anbrin^ kastsärken, dela soia toalett» 
artikel» Efter var^e aåltid ooh vid 
varje festligt tillfälle bjudes saad©!- 
vatten. f9Qn doppar några fingrar däri 
ooh b©stryker sig därmed eom ett slaga 
eau åe Cologne, 

avdindien 
Tamuler 


230 


Skål. (C. 16) Skål att bjud© sandel vatten 
i. (0,14 inneslutet häri). Andra typer 
av dylika skålar finns, eomliga liknan^ 
de en ator äggkopp. Av mässing. 
Höjds 12,5 csi. 
Diams 7 om» 

Svdindien 
Tamuler 


■ 
231 


Krans o (Co 17) Säros vid bröllop av brud- 

gwmraen» 

Sydindien 
famuler 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 •« 547. 1907é24» Gen. kat. nr Anm. 190t*24* 
232 235 234 235 236 Hå^ y^ dnad . (0,18) För byttö©». Sättes 
i mojkeii, det Uppsatta hå3?et i mittesi« 
id« (Co 19) Placeras ovanför C. Ig, 
Bgudbttkett, (C. 20) Sydindj^en BrudrntBisbuke tt » (C, 20) Krana . (C, 21) Av « 
lop av bruden. Sydindien "; Bäres vid bröl" Sydlnd^Qn 
gamulér CARL SVANBERG AB. VAXJö' 7451 4 69 "34'8. - 1907.24, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907*24- 
237 238 239 240 fglg, (C,22) Infläta© i håret på fliekojf" 
fofeen htogior ytteygt i flätaa» 


»fa. åmi, 07o24.237. faniuleg Jtofs, änf, 07.24.237. fagmler ÅgiBlmf^d , (C. 23) Använde B av flickor oéh 
fattiga kvinnor, tillverkas av ett 
slags laoImaeeE; vari paljetter in» 
tryekae, medan denna äzmu är varm^ 
A^Eibändi@n av gla@ även tillverkade härö Svdindien 

gamuler CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 7451 4 69 - 349 

< 


I907é24* 


Gen. kat! nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24. 
•■■ 


241 


Äfnbandft 


3®f. 07.24.240. 

fa».1ore 
Sydiadien 
■■ 


242 


å|^baaå. 


^mf, 07,24o240. 

faaS^i^ 
Sydindiea 


243 


Armband. 


jiaf. 07.24,240. 

fanior© 

,SydinJ4©a 

famuler 


• 
244 


Äi^bandfi 


jmf. 07,24,240. 

^an,1or0 
Sydindien 


245 


4,rmband. 


dffif. 07.24.240. 

fan^ior© 

Sydindien 

Tamuler CARU SVANBESG AB, VAXJO 7451 4 69 .350 * Gen. kat. nr Inv. nr 1907*24. Anm. 1907.24. 
246 247 248 249 250 Ayaband . jmf. 07 »24 »240* Svåindiea Årmb^Å. Jmf. 07 24. 240, Tan.lQge 

gyaindien 

Tamtileg Armband . jmf. 07.24.240. Tan.1oge 
Sydlnåien Armband , ^mf. 07.24,240. Tan.iorQ 

Sydindien 

faauler Fotprydnad . (0,24) Anbringaa omkring 
ankeln. Bäros av yngre kvinnor. 
Biams 11 om. 

sydindien 

gamuler CARt SVANSERG AB, VAXJQ 7451 4 69 Gen. kat. nr - 351.- 1907 i 24 i Anm. 1907,24. 
251 252 253 254 255 gqt^yyänad, 3mf * 07.24.250, 
MBmt 11 om; 
Msiog. (C.25) Svdindien • 07.24.252. Sydindien Sydindien jmf, 07.24.254. avdindien 
Tamuler CARL SVANBERG AB, VAX JO 7461 4 69 352' 19Ö7,24. Gen. kat. nr 1907. 24„ 
256 257 258 259 260 ÅrmhB&å a (0.27) Bäre© även av mån» 


Åg?abaaä , (C • 28) f9:p småbarn. Sydinäien Hänaemvoke , (0,29) SmåflickoniEB h©la 
toilett. Fästes i ett snöre om miåjan, 
?ari@tionorna är ritt ©ånga, med laer 
eller mindr© utsinyoknlng, (för alla är 
pépparka!c0hj ärt formen g®tE©nsam) • Sydii^åien 

i?amule3 Sia- (c. 29) jmf. 07,24o258. Sydinåien HQnasmycke , (C. 30) Fästes på den till en 
runddel uppfäetade flätan» På den ena 
Kriahna aed den S-^hövdad© kpbraöimen. 
Biame 8 om. 

Sydindien gatauley CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 
1907. 24» 


Gen. kat nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907o24. 
261 


^.H^^^Sl^" (c. 31) Fäateo i rnxoksn stfai 
ovan flätans bö?^ane Kpishna epelanäe 
flöjt. fCobxuormen. 

- 
•• 


> 
,^ama^.®S - 


262 


MKP±må' ^C-32) «Ka@n-«ale:i». Bilåat 
av engelska (©ller franska) gulämjrnt. 
S^yntsn (1/12 anna ungefär 2/3 'öve) 
skola Mr föreställa é «• ptmä* En ta» 
mulisk familj har sin f5s^3g©nhet depo- 
nerad i kvinnomas juveler; bankerna 
ha ej infadingarnas f5rtroende. 
^älnd^^n 
yaistt^er 


-,"■'"' ' ' ' 
263 

■ 


Halaorvdnad. fC.33) Vanlig, för förnäm- 
are kvinnor. 

Sydli^dien 
!l?atttuley 


264 


Halsband. (C. 34) För barn ooh fattiga 
kvinnor. 

Svdlndien 
Tami^ef 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 '■» '354 .■ ~. 

1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907^24* 
265 


Halsband. (C. 35) Säkerligen eurooeiskt 
fabrikat. Bäres av småflickor. För åld» 
re låter tmn guldsmeden skilja "pärlor- 
na" genom länkar av sllvertz'åd. 


'■''■■; ,. 


S^dindlen 
Tamulesr 


266 


"Tall". (Co36) Av iSMld. Buren av en 
kristen kvinna, som synes på korset på 
baksidan. faii'n motsvarar alldeles 
vår vigselring, men bäres om halsen på 
ett snöre, på vilket ofta diverse and«= 
ra prydnader är uppträdda. Storleken 
växlar efter förmögenhetsförhållanden. 
Ibland är den dubbel, formen är alltid 
av det medsända exemplarets typ, men 
växlar något efter de olika kasterna 
och sekterna. I stället för rosetten 
på framsidan har t. ex. en Vishunits 
hustru ett tecken liknande det vanliga 
Vishunm^lrket o.s.v. Sin tall 
förlorar en tamuliek kvinna lika ogär- 


..' 


na som en hos obs sin vigselring. 

^fd^ndien 
Damuler 
• 


267 


Haleorvdnad. (C. 37) För barn och fatti- 
ga kvinnor. 

Svdindien 

famuler 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 745] 4 69 •JCiK. V> 1907.24. Gen. kat. nr In v. nr Anm. 1907,24é 
268 269 270 271 272 Öronpgydnad » (C. 38) Fästas i "IoIsuIub®, ögonprydnad . jmf, 07 « 24» 268, 

Syåindlea 
TamuXeg 

öyomorydnad é (C» 39) Mndre vanlig. Sydindien 

famul,eg 1?råapån, (C,40) Hallas till små oylind- 
i^ar och instoppas i ;jurelhålet i »loM- 
lus" fSr att vidga detta. Sydindien 
^g^uley 0ronpgydnader . (C. 41) Placeras på högsta 
välvningen av "helix". Sydindien 

■gamuler CARL SVANBERG AB, VAXJD 7451 4 69 - :j5-6 - 1907*24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


■ 


Anm. 
19Ö7f24^ 
273 

- 


NäacxYdnad/ (0*42) fästes 1 att hål 1 
ena nåevinge». 

Sydindien 

1 


274 


lispäMä-^ (0.43) MstQs 1 att hål' ^enam 
"sep tum narium cartilagineom" så att 
pärlan hänger ned p4 överlSpperii' 
Svdindien 

Tamttler 


- .7 
275 


Brudsmvoke». (0.44) « 0.53 

^;|rdlpdi©n 
Tamuler 


276 


da skivan på håruppsättningen ± nacken? 
den halvmånf ormiga ovanför. 

S.vdindien - 
Tamuler 


277 


BrudBHivcke. .imf. 07. 24. 276 „ 

Sydindien 
TMiuler 

CAHL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 357 

19079 24f 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1I907,24, 
278 

■ 


Brudsavoke. (G. 46) Bindes om cannan. 
fästes vid öronen. 

S.vdindien 
famuler 


' ■ -■ 
279 


BrudsBLVokeB (0.47) LäsiRQB över h.lässan. 
£>en lösa berlocken nedhänger över pan-> 
nan mellan de två halvorna av föregåend 


e. 


• 
%dln^len 
Tamuler 


280 


Brudsmvoke. (0.48) Placeras i ett hål 
jA högsta delen av "heliK". 

■ 

Svdindieh 

Tamuler 

■ 


281 


Brudsmvoke, (0.49) Hänses föst vid C«38. 
(den av mässingoguld). 

S.vdindien 
Tamuler 
• 


282 


Brudsnarcke. (0-50) Fästes i hål oå mit- 
ten av helix fria rand. 

Svdindien 
Tamuler 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 33B 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


- ■:.:' ■ 


Anm. " 
1907o24* 
283 


BradeavckQ» (Co51) Fästes som 51 - 51 
Sydindien 

famnler 


284 


BrudBiayoke. fCa52) Fästes som 52 » 52 
anvisar, ; ; ' 


■ 


avdindien 
Tamuler 

i 


285 


anvisar. 

Svdindien 
OJamuler 


286 


Tandnetare ooh öronslev. (C.54> Glves 
ofta av brudguQBQen till bruden. 

Sydindien 
IJamuler 


287 


Dosa, (C. 55) Av horn, Pör förvaring av 
ett piilver^ som anvBndee som ett slags 
"munpomada" , Iiär vara n^oket dyrbart, 
men äges av välbärgat folk. Har dock ej 
kunnat erhålla döt, 

Sydindien 

gamule] CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 <- 359- 1907,24. Gen. kat. nr In v. nr Anm. 1907.24, 
288 289 290 291 292 Fennin^puna , (-gördel) (C956) Bindee om 
livet. ^dindien 
famuley Snöre o (C. 57) Btt slags bälte, Fästes 
om höften för att g® fäste åt kläderna, Glasarmband. Sydlndien 
Tamuler ■S.vdlndien 
Tamuler Crlasaj^aband . Svdindlen 
Tamuler Sydindien 

maååmmmammmtmmmmaam 

famuler CARL SVANBERG AB, VAXja 7451 4 69 ^ .360'V- 190?, 24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,24« 
293 


l^}.^• (ö.l) Åv hora, 

Fudueotfåfe 


294 


- 

försvas^svaD^n. (B- 2) Äv hoFa- . 


295 


Vaoen» (D.3) froliaen förfärdisat oå 
CeyloDf köpt i Puäuootah. 
£.ä»gd8 58,5 c@. 
Bredds 7» 5 os, 


296 


Päjkteyärd. rD«4) Oba2 Est smala fästet 
för taoiulemas saala Mnd@r. 
Längds 80,5 cm. 
Bredds 9t5 om. 

gamnler CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 » 36% *. ' 1907.24, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24. 
297 


Vapen. (p,5) froligen från Ceylon» köpt 
i Fuduootah. 
Mngds 46 cm. 
Bredds 5.5 om. S^^dindi©!^ 

faiaul^r 
. 


298 


"Blawa". (D.6) Bäres av d®n infödd® 

furatens härold. 

Mngds 34 om. 

Bredds 8 ém. Puduootah 

Sydiiydien 
gatauler 


299 


"Biawa". rD.7) 
IȊngds 37,5 cm. 
Bredds 8 cm. 

Sydindien 


300 


"Biswa". (B. 8) 


liingds 44»5 om. 
Bredds 8 cm. 
£v;#i^#J^. 
^P^^K 
Tamulema i allmänhet är allt utom krig- 
are. Mrför eer man sä sällan till vapen 
i detta lanå. I konsten att bruka tungan 
är de däremot mästare och använda därför 
i stället eå i^ycket mer detta vapen. 
Blott i Puducotah, ett litet furetendöme 
(där Sv, torkan bedriver mission) finner 
forts. 

CAW. SVANBERG AB, VAXJÖ 7451 4 69 -: 362 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24. 


; 


300 


man en Ei®2?a krigisk aniä^^ning pä folket. 


forts. 


pen farnämeta kaeten dlär är åen e.k. kal» 

ler " kaeten, vanligen kallad t juvkaaten, 

vilken fursten själv tillhör» är en hög 

Sudrakaet. 

Samtliga vapen är förvärvaåe där. Sr, 6 

är ^va av itiasionär D». Bexell. 
Nåisra åkerbrukareåskaoer. 
•v: 

(siodeller to.me ) 
S©pie,E. 


301 


l-lO^. (E.1) "Kalapp^r. 


-' 


famuler 


302 


Haqka. (E.2) "ICalakkattn" (?). För upp- 
tagning av jordnötter, eom just här i 
Fatakota oålas i ator nkala, liängden 
på skaftet i verkligheten oaOcring 80 om 


< 


för mänj kvinnorna ha något mindre. Ben 
vanliga jordhackan liknar B. 2, men 
ejälva hackan är bredare. 
Längd: 29 cm. 
Bredd: 11 cm, :Patakota 
Svåindien 


famuler 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 7451 4 69 « 363' 

1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24. 
303 


¥m. (B. 3) "I^dali", Användes till hugg- 
ning av t?äd» ved m.m« Skaftet ungefär 
75 öm. långt. 


-■ 


^dindlen 


304 


Skyffel. (B^4) «Ulavaraai". För skyff- 
ling av gräs åt kffeatupen. Storleken 
vöslar betydligt. 

Sydlndien 
Tamuler 


305 


Kniv. (£.5) = B. 20. "Aruval«. Storleken 
växlande efter änåamålet. 

S.vdindien 
Tamuler 


306 


Skära. (Bo6) "KSrukkamvSl" . För av- 
skärning av ris, gröneaker m.m. från 
roten. 

B.vdindien 
Tamul^y 

CAFa. SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 3m ■ ^ 1907.24. Gen. kat. nr 1907,24. 
307 300 309 310 Järnspett , (E,7) För brunnsgrävningp 
nedbiytniag av njurar; m.m, 
pffikring 125 c®, långt. Sydindien 
Tamuler S»1 «° 7 tillvegkade i Patakota. HäS^ggg. (E.8) F9r tröskande osar, för 
kalven (för att den ©3 skall ta ajölk- 
en från kon). 

Djup: 10 cm. 

Diam: 15,7 cm, 

^ydindien 
famuleg Munkorg . jmf. 07.24.308. faiauler Munkorg . ;jaf. 07.24.308. 

Höjd: 9,.5 cm. 
Diam: Hi, 5 cm. 

Sydindien CftRL SVftNBERG AB. VÄXJO 7451 4 69 - 363 - 

1907. 24o 


Gen. kat. nr 


■ Inv. nr 
Anm. 
1907.24o 
311 


Bila. (E,9) För att hugga huvudet av fåi 
Användes även i templen vid offrens 
dödande. 

Längd: 88,, 5 cm. 


• 
■ ■ 


Bredd: 30 em, 

sydindien 

IJamuler 
- 


312 


fyäformg (B» 10) För tillverkning sv tege 

Längd: 38,5 cm. 

Bredd: 22 cm, 

T.iocklek: 4 cm. Sydindien 


1. 


■ 


315 


Halsband» fE-11) Mvoket vanli© nrvdnad 
för oxar. Pärlorna naturligtvis till- 
verkade i Europa, 

Bvdindien 
Tamuler 


\ 
314 


OxhornsDrvdnader» fE.12) 1 nar- Mvoket 
vanliga; Spikas på spetoen, 

Svdindien 
Tamuler 


315 


03chorneT)rydnadero .1mf. 07.24.-514. 

Svdindien 
Tamuler 


'.. CARL SVANBERG AB. VAXJD 7451 4 69 ■366.' . 


1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907; 24. 
316 


Oshorneöi^dnaåeré (£.13) Paoe^o.lhuvuäen. 
Ofta målae dessutom hornen, t. esc. det 
ena blått p det andra r5tt. 

S.vdlndien 
Tamuler 


317 


«»Kovant0"« (E„14) "Ävktvants". Av 
kokosbaet. 

Längd: 20 cm. 

Bredd: 12,5 cm. 

Bvdindien 
Tamuler 


318 


Kor^, (E.15) Att lyfta vatten i för 
fältbevattning. Hanteras av 2 män, 
?attnet får fylla korgen^ som oedan 
nästan slungas över den vall, som om- 
giver risfälteto Sker lyftningen hast- 
igt förloras blott föga vatten trots 
kärlets otäthot. Korgar, som av en 
eller annan anledning, önskas täta, 
översmetaB på insidan med kogödsel, 

S.vdindien 
Tamuler 

• 


319 


Oxvagn. fE.16) Modell» Denna vasn Mr 
typisk för Syd-Indien och är onekligen 
här på slättlandet det bästa fordonet 
på do ofta dåli^ vägarna, Utstyres 

forts. Carl SVANBERG AB, VÄXJD 7451 4 69 - 567 - 1907 o 24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24» 
319 


något olika efter som den användGo för 


forts. 


persontrafik eller som lastvagn. 
Modellen är bra gjord» 

Puäukotali 
Svdindien 
Mmuler 

Serie P. 


320 


"Perlva Valaimadi". (E-.l) För tillfället 
över en engelsk mil lång ooh ungefär 
17 fot bred, itet bringao ut på ejön 
tillsammans med flera mils långa rep i 
en med 6 man bemannad båt ooh dragés 
till stranden. Det brakas huvudsakligez 
till fångsten av de i svärmar kommande 
små Hettilifiskarna, 

Svdindien 

Tämuler 


1 
321 


"Mada" eller *'Idavalai". (P.2) För 
fångsten av Nonulai-' och Känänketun- 
fisken. Storleken ungefär 40 fot i 
kvadrat . 

Sydindien 
Tamuler 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 -368 - ,190T«24,. Gen. kat. nr Anm. 1907*24* 
322 323 324 325 "'Inyivalaj^n. (f*3) för fångsten åv gyainåiei för fångsten av ö© små Sfettili-» ooh 
Fornva^ofi skama • 
"Sinnaktennivalai" . (f ,5) För fångsten 
m- KalZappalnifisken ooh olika andra 
8ort©r« Storlek 30 s 10 fot. Svåindlen "^iiiBalkkunivalBi" . (^.6) För fångeten 
av i^ok@t små fiskar, havudsakligen 
av Sénjaailckuni-fiskenc Storleken 
12 X 8 fot. Sväinaien 
!gamuler CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 7451 -4 69 3§9 - 

«907.24, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907i24> 
326 


«Irälvalai?o (f.7) för fångsten ©v @ä8- 
och s^Övattenekanalkräftor. Storlek 
10 s 4 fot, 

SyäSrndien 


327 


"Kiumivslaiw e (f .8) För fångeten av 
?as?veilfiekea ooh Veadiafisken, 
f^l <-> 8w Deeea nät finna användning i 
ejön ooh ©läppae ut i havet (utom F.1) 
av två» en etörre ooh en laindlr©, till- 
sammans meå 3 m^i h@mBmi&å kattumax^m. 
fiskarna tillhöra Pattanavar eller 
Karal^§r»kasten, 

Sydindien 
Tamuler 

■ 


320 


" Kavriuvalei" . t F . 9 ) 

^aaiuler 


329 


npucohurtilvalai". (F.10) 
/ 

CARL SVANBERQ AB, VAXJff 7451 4 69 -^ 570 - 1907. 24« Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,24. 
330 


"ManiVfålBi». (F-11) Sändes 1 oMMnal- 
Seasa tr@ nät användas vid mynningen 
av faluru» något oöder om Sadras ooh 
nämligen av Sembadavar en annan än sjö* 
fiskarnas kaet. 

T^auler 


• 
331 


"Kalakkaviru»». tf.12) Kastas ut 1 havet 
frän str^aden med en levsnd© liten fl si 


• 


Gom agn för fångandet av den ungefär 
artaslånga ^lafiaken* 


■ 
. 


Sydindien 


' 


famu^eg 


332 


"Har^dukkutläläi:^ . (F- 13) för fånsaten av 


krabborna i Paliru^nningen. Den lilla 
pinnen slås i vattnet ned i flodbott- 
nen ooh vid det fria anör^dét hedeUnk» 
ea med en sten agnet. Krabban fattar 
med klorna agnet och förråder eig gen- 
om att ryoka på snöret ooh därigenom 
lyfta den på vattenytan drivande btwa- 
bustookon, JSen fångao sedan med ett 
särskilt nät eller korg. 
F.12 -^ 13 äro förutom de nmå europeis» 
ka aetkrokama, verktygen varmed våra 
Sadraskrietna, Farrahs, förtjäna sitt 
livsuppehälle. JDe indiska namnen skriv- 
na med indisk stil 9 finnas 1 original» 
anteckningarna. 
Sj/dindian 
^^^Iss.^ 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 7451 4 69 - 371' - 1 


907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24. 
333 


«Manduk^ff;nl," . (F.13) för fångeten av 
krabborna i Jalurunynningea. Ben lilla 
pinnen slås i vattnet ned i flodbott- 
nen och vid det fria snörandet nedaän- 
kee meå en sten agnet. iCrabban fattar 
med klorna agnet ooh föiråder sig gen- 
om att rycka på snöret och därigenom 
lyfta den på vattenytan drivande bam- 
buetooken, Ben fångas eedan med ett 
särskilt nit eller korg. 
f,12 - 13 äro förutom de eaå europeis» 
ka netkrokama» verktygen varmed våra 
SadrsBkristnap farrahs, förtjäna sitt 
liveuppehälle, I^ indiska namnen skriv- 
na med indiek stilp finnae i original- 
anteckningarna. 

SydipdJ^en 
Taauler 


334 


"Handukkuttni" . (f . 1 3 ) 
jmf. 07.24.332 - 333. 

■ 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 572 - 1907,24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*24, 


BivQi-a© artiklaf från kokofö-(E) ooh 


S©rie G. 


, 
335 

i 


Kokos^^StskaX. (a.1) nil skål, Ånv§nå©© 
^Gk©t av ae fattiga till förvariags- 

Mrlo Även £öp att dricka "toä%« \I3?, 
#ag får ofta Mmna ut medicin i djrlika 
12 s 9,5 om. 

Syåinaien 

famuler 


1 
536 


Kokosnötskal, (a.1) Till ekål. Använd©^ 
^ok®t av d© fattiga till förvarings^ 
kärl. Även för att dricka "toddy" ur. 
ifag får ofta läiana ut öiedioin i dylika. 
11p5 X 7 om. 

a^dindien 
Samuler 


337 


Kokoenötskal . (0.1) f ill f örvarinsHkarf 
av kryddor, "peppardosa" . (Kan om så 
önekas placeras bland husMllsf öreirål) • 

10 X 10 CE, 


.a?amule^ 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 373 - 
y^-'-'' ■ 


1 " , 


♦ 


1907w24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
^ 


Anm. 
1907é24ö 


538 


Skärfflblad, (öo2) för kokospalmens blom- 
ställning q Använde© av palmklättrama 
till "instruBientlåda" (Ho. G), aom är 
santiianeatt av 3 dylika blad, 
iängds 81,5 cm. 

Bredds 13 cm,. 

Sydindien 

famulor 


339 


Baat, (G, 3) Spänt över kokospalmens 
bladslcaft vid dese fäote på sta^ien, 
Användes av palmklättrerna (toddy*. 
drawere) för att eila palmsaf ten igenos 


. 


längd: 70 cm. 
Bredde 22 om. 
Svdinéien 
faiBuler 


340 


■ 

K.pkpj,palmens blomställning ' -fe . 4 ) (a.^ ) ■ '. 
i spätt tillstånd» omgiven av pin hyl- 
sa (S,2). Bet ir från dylik palmvinet 
tappae» ^t hela omlindae med bast 
(såsom eynee) klubbas vid nedre ändan 
(med klubban Cr.6) oob avek^res med 
kniven (0.7)9 varpå ett kärl (0.8) 
fastbindea för att uppta palmvinet i. 


• 


Mmnas att rinna under natten. Meta 


ft 


morgon klubbas en bit av axet och den 
andra delen av okäres o.e.v, tills all 
saft är tagen och anet förbrukat. 
Längd: 42,5 cm. 


■ , 


Diam: 7 cm. Svdindien 
fomuler 


/ CARL SVANBERf; AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 374 - .1907.24, Gen. kat. nr In v. nr Anm. 1907*24. 

341 342 343 344 ?aliaklättrar©B "Anatrumeatlåda» . (G. 5) 
(s© @.2)o ^n 13 ea skivan är enöaet 
avsedd att avdela lådan i 2 faok. ^im-» 
te å© m@åeinSa två instrumenten för- 
varas i lååim en liten l>leokåoaa inne» 
hållande det regeringens **lioen@" , som 
Mete igas. HUrför @rl§gg@e ©ärekild 
akatt. Pålmldättrama inta en saisrcket 
låg kast ställning, 
falffivinet (•»teddy") « "kallu". Svdlndien 
faaiiler Klubba . (G. 6) fill palmklättrares låda. 
Av trä. (se Ö.4) 
Längds 22 cm. Diams 7, 3. "cm.. Sydindien 
Tamuler K:hiv . (G.7) 1?ill palmklättraree låda. 
(se 6.4) Svdindiei 

f amoler Kärl . <G.8) Palmklättrares kärl för 
tappning av palmvin» "teddy" (engeleka) 
"kallti^ (tamul.) Kärlen iro fabricera- 

forts. . CARL SVANBEftG AB, VAXJO 7451 4 69 - 373 - 

1907.24, 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907 4 24 é 
344 


de av de tork&dé skalen av ©n gurkfrukt 


» 


' 


forts. 


från vilka innanmätet uttagita^ ^nna 
frukt väser i olika forsiei?^ som då an- 
vändes till olika ändaaål. Se sagil ing- 
ens nummer. 

Pör att emellertid få en låesplig form 
för toddykärl oebindee frukten i ungt 
tillstånd med bast, ungefär på mitten 
och blir därigenora sti^pt och får 
flaekfoxiflo 
Höjds 27 om. 
Mams 12,5 cm,: 

Sydindien 
faauler 


345 


Slvnsa. (G. 9) Pölsklättrareri inträder 
häri fötterna, fSr att åe skola hållas 
sajaman, då han bestiger en palm (imgef , 
som våra telef onarbetareo klätterskor) • 
Här i denna trakt klättrar vederböran- 
de med armarna omfamnande stammen, ej 
med hjälp av rotting eller dylikt. Jag 
har sett en klättrare med ett särskilt 
s^dd för anljlarng, ett par skinastyc- 
ken, som fastbundoG där för att för- 
hindra skavning, men han ville ej säl- 
ja denna eak. 
Itängds 44 ca. 
Bredds 18,5 om. 

Sydinåien 
- 


». 


feiQuler 

CAFH. SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 376 - 

1907*24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24. 
346 


«Kito«. (Ö.10) Koko©DaliQblaö©t flMtao. 
som syn@e till atora ekärmarg eom ha 
den vidsträcktaete användning för att 
åstadkomma inhägnader, avbalkningar» 
dörrekydd, täckning av -^k o.s.v. fid 
festliga tillfällen t^ffcSrae @tora sol- 
tak BV dylika «kito@", särskilt vid 
bröllop. 

!Fs^uler 


347 


S<;>lf,^äd0r. (@.11a) MLvcket vanlig tv» av 
ett kokoBblaå. 

Sydi^nåien 

Taiauler ^ 
.. 


348 


Solf.iäder. (G. 11a) Mvcket vanlisr tvn av 
ett kokodblad. 
L^ngdj 53,5 om. 
Bredds 24,6 om. 

Syd^nd^^n 
farai^er 


349 


Solfjäder. (G. 11b) Mvcket vanlia tvo av 

galajyr®. 

famuler 

CARL SVANBERG AB, VÄXJfl 7451 4 69 1907«24< Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
t907*^4. 
350 


Solf, lider, (ö.lle) Siveket vanlig tvp 


av barabii. 
hUngåi 438 5 oa. 
Bredds 26^7 e®. 

gydlaa^en ' 


351 


He^snkaDisa. (6.12) Bamsodell. Åv kokos- 
blad. Vanliga storleken är dubbelt eå 
lån^o -^ koetlig syn är infödingar i 
regnväder m®å en dylik regnkappa aver 
huvud ooh rygg» halvspringande. Som 
«p©ndént" följer ©h paraply. 
Ziängds 645 nm. 
Bredds 453 mm. 

Sydindien 
Samuler 


352 


Paraulv. (0.13) Iven anvind som oara- 
soll. Av bambu» paliqyrablad (under* 
sidan) 2 sorter. 

^,««a.ia,,ej?, 
-■ 


353 


Solf. läder. (0.14) Av oalmyrablad. Hand« 
ta^et @^ färdigt. . - 

Sydindien 
Tamuler 

CAF». SVANBERG AB, VAXJÖ 7451 4 69 - 378 - t90'?.24. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907 »24. 
354 555 356 357 Pal!i[iyi»at>3.aa « (G, 15) Skuret t remsov, ®v- 
seåä® att användas soia "skrivpapp©!-''* 
^e vidare 0,16 - ©•IT. Svdindl©i:i 

filialer galtoyrablad . (@.i6) famuliek skrift, 
aritmetik e.mo Maa i dag eker den f5r< 
eta ekrivundervieningen i mänga by@kol< 
or på dylika bladremeor» ooh en riktig 
ortodox hindu tillåter ej sitt barn 
att använda annat. Oriffeltavlan har 
dook på senare år gjort ett etarkt in* 
trång i skoloi^ia. t^ fullekrivna blad-» 
remsoma hopfästas till buntar. Skriv» 
ningen eker med en ^stylua". 
(se nr, G. 16) Svdindien 
famuler Palavrablad . (G. 16) jaf. 07. 24. 355 < Svdindien 
famuler Palmvrablad o (G. 16) jmf. 07.24.355. Sydindien 
TatBulei CARL SVANBERG AB, VAXJ9 745) 4 69 - yf9 " 1907.24, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24, 
358 


Pa?.siYrabl^d^ (G.16) tof. 07.24.355. 
• 
,%.4«MS 
Tatmk^T 
• 


359 


"Bokväska". (6.17) Av trä. Skolbaraens 
tjlaabuntar placeyp^e i en clyllfe "väska", 
8om å© häaga övex» a:^elE och slänga om» 
kring sig med. X hewm®t förvaras vä8-> 
kan hängande i tak© t för att q^ bli 
åtkoialig töv åe vita lassrroma. 
Längds 51 CBi. 
Bredds 7,2 cm. 

,^xdi|idi^en 
?;atau^ey 
. 


360 


Skriypenii^ao (G. 18) 5yD av ekriVDenna, 
Kniven användes för att skära palmblad- 
en jämna med. Vid skrivningen hålles 
bladet i vänster hand och med samma 
li^unds tvsmQ stödes spetsen av pennan» 
som hdger hand håller i "dolkfattning". 

famuler 
■> 


361 


Skrivoenna. (G.18) .1mf. 07.24.360. 

Sydind^en 
fam^;^y 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 745] 4 69 - 380 

1 90? :24é 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907. 24 • 
362 


mätprov. f0-19> Palmvrablafl- /B.ld kan, 
om sä befinaes lämpligt b hänfös^e till 
denna a©rie). , (Jaf, 0,4). 

Höjds 94 miFi. 
Bredds 75 mm. 

Längds 214 mm. Sydindien 

Tamul©r 


363 


F2,ätp^v. rs.lQ) 
Mngdg 35 c®. 
Bredd: 30 cm. 
-i 
avdindien 
famuler 
* . 


364 


Mmborete med fodm^- fö.lQi Fodröilet 
av flätverk, fjfåu å^n proximäla delen. 
av palo^rapalmena bladskaft, 
längds 31 p 5 cm. 
Iredds 6 om. 
Samuler 


365 


.l,l#^llr.iar,- fö-SO) Wrån plantan (banan) 
Växten. Användes hopvecklade som "snus- 
dosa" (s© ar, 1.6) eller flera stycken 
hopflätade kant vid kant eom tallrik 
(av Bracjinema) . Be friska plantanblad- 
en användas alltid av Brsuainer och an- 
nat fömämar® folk som tallrik. Brukaa 
blott en gångj bortkastas sedan. 

Sydindien 
!I?amuler 

CARL SVANBERG AS, VAXJO 7451 4 69 381, - 1 


1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,24. 


-, 


366 


Bamtouröi?. (6.21 ) förvarin^sfaok för 
knivar m.si. .■■','..'' 
IMngåt 25s5 om. 
Diaias 9 csB. 

Syåindien 


367 


Hökpim. (G. 22) 


Höjas 11c®. 
Piams 8» 3 om. 
Sjål|idie?fi, 
i^m 


360 


«Sim«å0©«. (G. 23) Hattar© simblåsa. 
Frukt av earama som föregående. Bålet 
tillatoppas med handen eller med en 
bit "Biärg'» (se G.24) och vederbörande 
rider pä blåean. Användes vid flodöv- 
ergångar o. d. 

Svdindlen 
g^m^ler 


369 


«Mäi^fs«». (G.24 a) engelska "plth". Säges 


vara frAn ett slags vattenväxt. Har ej 
kunnat utröna västens botaniska namn. 
Be t ta material användes i etor utsträcl 


:- 


ningp i främsta rummet eom atoome 1 
våra solhattar. En massa piydnadsartlk- 


. 


lar tillverkas därav. 
^ydindl,en 
f amuler 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 - 382 - 

1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


;l 


Anm. 
1907.24. 
370 


fiiagl» (^^•24 b) jeif . 07.24i369w 


371 


Solf.iäder. f(l-2Bi Mversa tnrm&T. kv 
paltpyrapalBiblaå. ÅavMnå©ö enöast av 
f92?näEaai?© folk. 

2!,an4py© 
■•■> 


372 


Solf. läder. (G. 25) Diverse former. Åv 
palf^rapaltablad. Användes endast av 
fömimai?© folk. 

Svdindien 


373 


Solf. läder. fG.25) Diveroe former. Av 
rotfiber. Användes endast av förnämare 
folk. 
Svdindien 
famuler 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 383.- 1 


907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24* 
374 


S0lf.iäd®r. tS.25) Mv®rs3 form®!?- Av 
påfågeXsf^äSerpennoff. Äavindes endaet 
av f Ö2?n§mare folk. 


375 


igg. (a.26) SokoenStens baethölje, bast, 
därav tillverkat rep. 

■ 

Ssrdindiea 
famuler 


376 


^@£. (G. 26) Sokosnötens basthöl^e, bast, 
därav tillverkat rep. 
Mngds 670 mm. 

Sjdindi©»^ 


377 


Rep. (G. 26} KokoenBtene basthdlje, bast, 
därav tillverkat rep, 

Bredds 8,3 oq. 

^yt^indieii 
l^amuler 
■ 


378 


Kärl. Lika med ar. 344. 
Hö^jdu 28 om. 
Biams 14 om. 

Sydindien 

1?amul@r CARL SVANSEHG AB, VAXJD 7451 4 69 384 - t907,24. Gen. kat. nr Inv. nr 
379 380 381 Flfme i ufa 117. 
Långpeppar , (H,43) "Val-^igyiachu". Bydinåien 

Ler BMlBMpaÉx, (H,44) ^i^låchik'». Huvudkxyd- 
da i all tamuliek matlagniago Tillsam» 
mans med riset ätes Sok, karri, som 
kan ha. en sjoket "^äsl^ide easimansätto 
ning. Braminema» som @J fUrtSra kött» 
poh d@ fattiga, eom ej ha råd att hålla 
sig därmed, tillaga ain karri av ute- 
slutande gröneaker ooh amörfett (bz^mi 
nerna)| andra tillsätta :|?år-eller get- 
kött, höns, fiek rn.m. Qemene^nt för all 
karri är dock, att den innehåller en 
blandning av starka kryddor. Vanligen 
rivas dessa dag tör dag på karri-stenen . CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 

forts. - 585 - 1907,24* Gen. kat. nr Inv. nr Anrh. 1907«24, 

381 
forte. 382 381 384 (ni?, ) faen of ta (särskilt för reapr) 
ber©ä@8 av kzyådorna karFi->pialv@r på 
lager, £» kocks ekioklighet prövas på 
hans föz^ga att tillaga B±n karri m@å 
variation på samaa gång den är välsmak' 
and©, finns i nr, 117. 
Fänkål (?) (H.45) "Säddak-kuppej". Sydindien Amårn » (11.46) Finne i nr, 117. j Efatakot j a 

Svdindiei: 

Tamuler "gippili" . (HU7) Blandning av 2 eorter 
Finns i nr. 117. Patakota 
Sydindien CARL SVANBERG AB, VAXJQ 7451 4 69 - 586 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*24. 
305 


In^fåra. (H.48) "Sucku", Blaaöaå må 

famuler 


386 


Kuosmin. (H.49) "Koupd©.1". H.45 - H.49 
blandas ofta och på blaaäningen g3res 
dekokt, som använde o sot "feteey" ooli 
kolera. Indaet åen läkskmmige kan för 
å@ olika s^tikdomsfallen föreskriva de 
riktiga proportionerna av ingredien- 
serna. 

Tamuler 


387 


Soonkrvdda. (H.50) "Vendejam". 
finn© i nr. 117. 

^at:al^p,^, ' 
Svdindien 
famuler 


388 


Senap. (H.51) "Kadukku". 
Finns i nr. 117. 

?f^t^o1:a 

Svdindien 

Tamuler 

CAHL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 387 - 1907.24, Gen. kat. nr 

■ 


lnv.'nr 
Anm. 
t907*24. 
389 


tnuttaia-BärttwiJu. (H*5g)Ba ärtväxt, eoa 
Qi^ok©t anvMmdee @om ]^i?ri<» oph eopp- 
fcii^äaa» Finas 1 nr, 11?. 

mMkoM 


'^^^Hm 


■ 
390 


Eåttaffiili-vi2?e.i » Korianaer. (H,53). 
Veaalig toyåda i kays»! öoh soppa. Anses 
ha •»feylanöe*' of fekt. Finns i nr, 117. 

M^akota 


391 


Vareli-mand.ial. (H.54) Pulvret blandas 
med lemonsaft på vilken den ane@s ha 
P7@ serverande inverkan.. (En ^nnan art 
"mandjal*^ användes som toalettmedel 
till gulsiEinkning av huden), 
finns i nr. 117. 

Pa^al^Ql?^ 
Sydj^dien 


392 


Perun^Jam. (H.55) Från Äf^anistan. en 
intorkad saft. Blandas med vatten» Var* 
av några droppar sättas till karri el- 
ler soppa för att framkalla "Ijrsrtning" , 
finn$ i nr, 117. 

Svdindien 


k CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 388 - 

1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
: Anm. 
1907.24* 
393 


faya3?aiB7.pa^?iipjjt|. (H.56) Fiana i nr. 117, 

'l!amuleg 


394^ 


ta3ataffl-»aruDPU, é«57) 

famoleg 


395 


■ 
Klaal®.1-DarutJDU. (H.58) Beösa 3 äro ärt- 
väster (innehålla således risigt aed 
protein^Bine) • Ingå i braminemas dag- 
liga födat ta^e i viss proportion 
till den Btärkelserika fadan (riset). 
Dessa 3 , sorter få aldrig blandas ©ed 
varandra, Finno i ar. 117. 

Patakota 

Sydindien 

Tamuler 


t 
396 


Rj^s. (Ji.59) "Hell". Knnu ej befriat fråi 
a^mr genom atötning. 


i CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 - 389 - 1907. 24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907o24, 
397 


■ ■ ■ / 

M§* (^» 59) "a[®ll" . ännu e^ befriat Sråi 
a^iar genom atötuing. 


1 
398 . 


Hovfrö. (H.60) "Jöilu". Användes i stor 
utsträckning, dels (nästan huvudsak» 
ligast) föl? pressning av rovoljag dels 
• • .••.••<> vid religiösa oer@monier. 

Sydind^eifi 
famuler 


399 


Jordnötter. (H.61) «Kädäle.1". Odlas sär- 
ekilt på regnfattiga ställen» Export- 
vara till Frankrike. Oljan som urpree- 
sas, användes vid tvålfabrikation. 

Svdindien 

Tamuler 


400 


ff^ls. (H,62) nsålam"i 

^ydindJ^eR 
gamuley 

CARI. SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 390 - 19Q7.24» Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907«24o 
401 402 403 404 405 hlr® 6 mån» . . 


»JKQpe.i*^ . (Ho64) ©ng. " 
bira 6 m&si. «, Ett slage 


"ICoa^vayaa.lu'* , (H,63) Itt alags Mrs* Sydindl©n * gambu" e (Ho 66} Btt slags hirs. Sydinäien 
gaauler "Kanum" . (H.67) "Killu". Bn ärtväxt 
vars frön dels åtas av männislcor» dole 
användas till hästföda. 3y^^da,en CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 - 391 4907.24, Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 


1 , ' • - 


1907.24. 
406 


«fuvare5«. rH.68) ens. "IJholi'». Ärtväxt. 
BbI&b ooh blandae i eoppan. 

Sy^in^iei^, 
i 


407 


«fitaBi-kårtte.1". (H.69) Btt frö. Använ- 
des fi^r att klara vatten med. ]3et tun- 
im skalet avläganae med kniv, varefter 
nöten rivee mot Insidan av kärlet med 
det oklara vattnet uti. fie faata par- 
tiklarna fällas till botten ooh det 
övre vattenlagret blir drickbart. 

Svdindien 

Tafau3.,©j? 


408 


Tari-per. (H.70) Användes 1 soppa^ målet 

§xMMåm 

^amuler 


• 
409 


Vä.lal-oer. (H.71) lal©B ooh användes i 
soppa. 

3ydindien 

1 ' 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 -T' 39£. 

1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


1 i >' ' ■ 


Anm. 


' 


1907.24. 


*■ 


410 


Kas^ani-per. (H.72) Stuvas. 
■ ■ 

- 


- 


famuler 


■ /. 
411 


fartt©.1«i)©.1er. (8.73) Stuvas. 

Tamal@r 


/ 
412 


Pupi8-o©.1®r. (H.74) Stuvas (2 arter 
blandade) • 

famuXer 
H,^u1?fij^n^^medel. 


413 


lAåa, (1,1) För förvaring av betelblad» 
areoanöt m.m, nödvändigt för "betel- 
tuggningen" . Förvaras i hesaaet ooh 
giedtagee ej på reeor. Betel motsvarar 
för Indiens folk vad kaffe» té ooh 
tobak är för ooe. Efter varje måltid, 
i briGt på föda, på resor, vid festli- 
' 
ga tillfällen m.m. tuggas betel i otro- 


• 


liga kvantiteter. Beteln motsvarar 
även "fredspipan"; ha 2 f.d. ovänner 

J^0y^Q:m. SVANBERG AB. VÄXJÖ 7451 4 69 393- 

1907,?4. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
iV - 1 

Mnrr\. 
1907.24, 
j 
413 


tagit betel fs^n varandra aneee grillat 


fort©. 


glöfflt. 

Betelbladen (fr. klängväiEten Piper 
Betle I») säljas dverallt i buntar från 
platser där de odlae« Bladen anoee all- 
tid ao© rena och behöva ej tvättas el- 
ler dylikt även o® d© begagnas av bra- 
lainer. Be befrias från huvudnerven, 
bestrykae på ena eidan med ett tunnt 
lager av deg, beredd av osläckt kalk 
ooh litet vatten, Bsmt tu^ae tillsam- 
mane med i tunna flieor sönderklippta 
areoanöten (frän palmen Äréca lat©oM I 


) . 


Förmögnare folk blanda gärna nöten med 
nejlikor, långpeppar, kardemuisESB, mus- 
kotnöt ooh miskotbloGiiia. Vid tuggning- 
en färgas saliven intensivt röd, som 


- 


ge läppar och mun ett obehagligt utse- 
ende» f änderna svärtas ooh tandkött 
ooh munMla bli kroniskt inflammerade 
ho 8 de lägre klaeeernas folk, som ald- 
rig hålla munnen fri från betelsåe. 
Hos folk däremot, eom noggrant borata 
Bina tänder efter varje tuggning, synes 
beteln vara ett utmärkt munantioepti- 
kum och möjligen också ha betydelse 
för matamältningen. Män, kvinnor och 
barn i alla kaeter tugga betel. 


". 


I lådans mindre fack förvaras nötterna, 

"nötknäpparen" och kalkdosan, i det 

större betelbladen. 

Höjd: 13,5 om. 

Iiängds 34 om. 

Bredds 16 om. Svdindien 


. . ' CARL SVANBERG' AB, VAXJS 7451 4 69 - 394 - 1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24. 
414 


Dps®. (1,2) Oli^a slag av "dosor" för 
betel med tillbehör. Bessa medtagas 
överallt, eärekilt på resor. ObsJ D© 
dubbla facken för tång, loEyddor ooh 
nötter. 

Mngds nollan 1 98. mm.- 169 eub. 
Höjds mollan 107 mm. « 70 msi. 

avdindion 


• 
415 


l<^«^. (1,2) 3®f. 07.24.414. 
Mngds 130 iBia. 
Höjds 100 mm. 

Svdindien 
' 


416 


0qsa. (1.2) jmf. 07.24.414. 
Xiängds mellan 198 mm* - 169 bbq. 
Höjds mellan 107 mm, - 70 sm. 

Sydindion 
Taemler 
1 


417 


Kalkdoaa. (1.3) Av olika tv». 

Sydifidis^ 
Tamulor 

CARC SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 -395 

1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24. 
418 


Kall^doea, (2.3) jasf, 07.24.417. 
f 


419 


Kalkåosa. (I«3) jiof. 07.24.417. 

Syåindien 


420 


KalkdosQ. (1.3) .iJBf. 07.24.417. 


421 


Kalkdosa. (1.3) .1iaf . 07.24.417. 

gaiBtileg 


422 


Höttån^. (1.4) Tillverkad i Indien. 
Importeras även. 

■ 

Svdindien 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 •. 39.6'.^.,. 

1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24. 
423 


Sattåti^. (1.4) jmf. 07.24.422. 


424 


^i^ueäjOi^. (1.5) Av kökoanötkarto Täooes 
m®å en plugg. 

S.vdindien 
faauler 


425 


taket- (i. 6) Innehåller nåara or isar 
snus. Äv nr. &.20. Säljas i denna form 
i liagaren. 

S^dinälen 
famuler 


426 


Paketf. (1.6) 3mf. 07.24.425. 

Syäindien 
Tasmler 


427 


Paket. (1.6) jmf. 07.24.425. 

%å^ndi0£^ 

CARt. SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 ■-,3S7- 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
190?. 24. 
428 


■^^®.$> f^-6^ •'^®^- 07.24.425. 


429 


Paket. (1.6) :JBif. 07.24.425. 

Sydindlen 
famuler 


430 


CjgQggpaket. (1.7) Priset jjå öetta 
15 ör®. 2?obak tuggaa ^ven o^ckot både 
av mån ooh kvinnor. 

%dinäi©n 

faraul©!» 


431 


Äreoa^nötter. (1.8) 

Sydindi©n 
Tamuler 


432 


Betelblad. 

Svdindien 
f amulej- 


„ 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 * ^96 - 1907*24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*24* 


Sto©1c leksaker ia«m« rörande barn* 


ö3,V^IC䮫 
,Serle ^^, 


433 


Soelet. (K.1) Ueå kauri eller frön, 
144 fröno 
Höjdj 11 oa. 
Liagås 19»5 cm. 
Breåds 15 om. 

Tamule^g 


434 


Leksak. (K. 2) För vuxna. Denna aak är 
^u väl känö även hoa oss. lig obekant 
om östern eller Västern har hedern av 
de 38 konstruktion. (Kina?). 

Sydindien 
S?öiauler 


435 


Lekoinne, (M.3) 

Svdindien 
famuler 


436 


Lekpinne. (K.3) 

■ 

Svdindien 

Tamuler CAHt SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 * 3m 

1907.24. 


Gen. kat, nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24i 
437 


lodeller av hueeeråd. (K. 4) 12 föremål. 


överse svarvade modeller av husgeråd 
m.m. Användas av barnen till leksaker. 
De indiska barnen leka långt mindre än 
våra. Iieksaksförrådet därefter. 


438 


Bamekrasaa . ( K. 5 ) 

B.yäindien 
famuler 


439 


leksaker. (K. 6) För småbarn. 

SydlndJ^^^ 
Smauler 


440 


pnipa pqh ,späjql|a. (K.7) Ätt mata små- 
barn med. 

■ 

Svdindien 
; 


441 


Snj^pa oph i^nMoka. (K.7) tof. 07.24.440. 

Svdindien 
2?ami:^e3f 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 7451 4 69 -400 - 1907. 24 • Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1 90?^ 24^i 

442 443 tävl* (K.S) Ått mata ©måbax^ m@ä. 


CiC.9) (öåla). 
fill bilderna Ctavleg) Segie £ . PotQggajPieg fgån folklivet» 24 st. ^iärr€. Syålndien 

fasmleg Fotografier från Sydindiefea tempel. 

12 pt. Samtliga torde vara rätt typisks. Sydindien 
Tamuler CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 401 - 1907.24. Gen. kat. nr Anm. 1907. 24 é 

3 Hanamålnlngag » dele Si^n en artist i fan-- 
$owB å@l& frän ©n mindre dylik i när- 
heten av Patakota» från den förre liar 
jag fått en del förstklassiga tavlor» 
som säkerligen äga stort värde (d®a@a 
k6pte jag personligen) men vid en 8@na< 
re beställning kom sämre vara. M bak- 
siden har jag i etor ha@t nedskrivit 
några ord om varje tavlas innebörd 
jämte några egna reflektioner* 1^ foy- 
tologiska notiserna kanske kunna komp- 
letteras av någon sakkunnig därhemma, 
då jag själv är föga bevandrad i de 
oändligt déngo. gudoioli^eternas släkt- 
register. Inköpspriset av samtliga 
handsiålningar omkring Kr. 26:-. Sydindien 
Tamuler Billiga handmålnj^ni^ay . uppklistras på 
vikarna i bröllopshuset. I saiama om- 
slag som 3 ooh 4 äro inlagda några ark 
papper, varur bårder och rosetter ut- 
klippas ooh uppklistras på väggarna 
vid bröllopetillfällen. 
gjli "Qubbarna»» , 

Figurerna av "Papier jaaohé" - massa 
med fotställningar tillverkad© i fanjo- 
re av infödda arbetare - allt gjort 
för hand, visande de olika yrkena ooh 
kasternBe Beskrivningar medfölja varje 
figur. 2 figurer av Krishna, inköpta 
på sämsta ställe medföljas 

forts. CARL SVANBERG AB, VAXja 7451 4 69 - 402 - t 907 i 24 o Gen. kat. nr ■ 


Inv. nr 
Anm. 
1907é24,. 
4 


lo Kristoa på banianblaåét* 2. lErisi^ia 


fort So 


blåaaaäe f3.@^t (insti^umentet fattaa}* 
famialer. 


444 


Kffi©lma Då ©tt bsmianblad. Han hax» uian- 
tagit hela universum (efter S®@e för-^ 
BtdreXee genom en stor vattenflod) i 
ein buk» £fter tene vilja ooh bnekan » 
tiåen därför vet ingen - springer 
Brabi^, ekaparen, ut från hans navel 
och denna återekapar världen» I^t är 
denna situation, eom återgives på bild» 
en» KriBhna är indierns mest älskad® 
gud, i eiynnerhet av kvinnorna. Denna 
tavla är sjoket tilltalands för hindu- 
sinnet. 
Sy^dindiei 


445 


Eama (i mitten), Sithahana hustru, 
till höger ooh liuksohmåna, hans broder, 
till vänster, på väg till skogen för 

att jaga. 

36,6 cm. X 31,2 cm. 
Svdindien 
g?^^^e^ 

AB.vAxjo 7451 4 69 - 403 - 1907.24, Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907,24, 
' "■ \^ 
446 


Kriöhna ooh hans moder, Indiens filoso* 

for identifiera .gärna Erishnamed 
^istue. 

Sydii^dj^en 

fiuauler 


» 
447 


Krishna Då någon hö^idedag. Han är 
prydd med juveler ooh uppvaktas ©ed 
rausikinetrument» Bom spelas av denna 
till höger är »Vina». Han målas ofta 
med blå färg, fid ett tillfälle dödad© 
han en orm i Bumarf loden, vars vatten 
färgades blått av onagiftet, Sill min» 
ne av denna hjältehandling» den blå 
färgen, 

©ifdindién 
Tamuler 


448 


iiuksohmi, rikedomens gudinna, Vishuns 
hustru. Hon oägee vara född ur en lot» 
ueblomma. Elefanten ooh lotus höra 

sasMian, 

c fi.flL SVANBERG AB. VÄXJtl 7451 4 69 - 404 - 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.24. 


■ ■■ 


449 


ICrishna i ein barndom lekande bröllop. 
I Indien förekommer ofta eådan lek 
biand barnen. Han är prydd i alla ju- 
veler och bruden likaså. Obel irishnae 
storlek i förhållande till den ©enare - 
han är en gud. Bilden visar Sven bröl- 
lopeUtatyreeln i alli^inhet. lenna bild 
har cnycket beundrats av demp eom sett 
den bland hinduerna, år I^yoket till- 
talande enligt deras uppfattning. Tor- 
de även ur konetMrllg synpunkt förtjä- 
na en komplimang. 

Tan,iore 

Bydindien 

famuier 


t. 
450 


Kriahna. ofullbordad. 


451 


ICriehnas moder. m.1ölkande. Krishna eom 
gooee hållande kon. Hane fader är den 
tredje pereonen. 

Patakota-trakten 
Sydindien 

Taosuler 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 «. 405 •> 1907.24. ■Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907-24. 
452 453 454 455 Iittkeohmi . VishuiiB hustru (?«rik@So]Q@n@ 
gudinaa). Hon lever viä ?iBhiaii© hjärta 
vid ett ärr utanpå haas brdst« Fatakota- trakten 
Sydiadien 
3?amulei maa kranin^ o Mnget till vänster en 
broder till Rasa, sedan Ba@a, Hamas 
hustru SithEp Hamae bröder. 
Såräavadi . Brahmaa hustru, vishetene 
gudinna. Brahm© har henne i sin egen 
mun. Hon föreställes spela "vina**. Patateota» trakten 
Sydindien 
famuler Farvadi . .Sivas hustru» botfärdighetens 
och kyskhetens gudinna. Hon har Sivas 
hela vänstra sida till sin boning. Be^ 
tydeisen av detta är att mannen skall 
betrakta hustrun som sin bittre hälft. 
Hon föreställes grön, för att ej henneEJt 

forts. CARC SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 406 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


i 


Anm. 
1907.24. 
455; 


skönhet skall förleda andra oiän att 


forte. 


betrak^ henne. 

Fat^ota-t^aktesi 


■ 
§21^1»^®» 
famuler 


* 
456 


Ganesa. bukens ^?ud. All bön börjas aed 
att anropa honom ooh all laat erbjudea 
Söm ett offer åt honom före förtäran- 
det. Sivas äldre eon. Han föreställes 
Ita något. Hans "vehiteel» §r råttan 
nedanför. Denna gudomlighet ser man 
överallt både i de större och mindre 
templen» kanske me et i de senare, som 
varje liten by består sig med. Buken 
fraaiställes alltid naken ooh oiaåttligt 
stor. Dan av olja ooh aska nedemorda 
stenfiguren, vanligen svartbränd av 
allt offrande, gör på åskådaren ett 
vederstyggligt intryck. 

Patakota-trakten 

3?Qffii4,ex 


457 


Krishna ridande på en kalv ooh spelan- 
de flöjt. 

Sydindien 
Tamuler 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 * 4ot - 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907» 84. 
458 


■ K£|,.,^fafj^. 


- 
459 


faiouler 


460 


.••••.•...• airguden» Mr löv Bom beting- 
ar liv tt slit dött, åt Hamas ferignh^, 
aom blivit förödd i ett slag. 

Svdindien 

faEsoler 

■ 


461 


^-U/^^^A^^^AA/v^ (Xp^^5Ie^ 


462 


kallas vaialigen Parvädi. 


faiqttlf^ 

CARI. SVANBERG AS, VAXJQ 745) 4 69 4oa ^- Gen. kat. nr 1907.24< Inv. nr Anm. 1907*24* 
465 464 465 466 467 Subga^sffli^ . Sivas-.aadra son, Ganéaap 
broder» . 
iladtigaviran » konung i Madi»ra« 
llld . 
typ. Vaisllg bild i templ^iie mahs^unedaii- gydindien fvättage m®å sin åsna» bär kläderna. Sy^lndi^i^ Krigare . Sydindien CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 409 - 1907.24, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907i24i 
46B 


Aiga meå^igngei 
Sydiadi©n 


469 


Le .lon. 


470 


Åpaé 

TamulQT 


471 


Militär förrättande bön. 

Svdindien 
famuler 


472 


Kvinna. 

^äin4i.^n 
Tamuler 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 ^4itu 1907*24< Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907 #24* 

473 474 475 476 477 K^limaie 


FsMataaid.lm' meå mvamen uppåt. EKistez^ij' 
©oligt hinduernas heliga ekrifter. iöjBSc Syåindien Syainai©n Saniasi . helig man* Sydinäien 
famuler Kvinna epelsnde vina. SyåindJifin 
famul0g CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 -:4ii'-' 1907 ^24i Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm.-' 
1907,24. 


.'■ '■'" :• - ■■■. 


478 


Sydi»ai@n 


479 
480 


Svdindien 


481 


Div, ^r^pk. 14 st- fl mönet©!? av olika 
©lag. 


482 


Div. böcker nå tamuliska (missions- 
tryck m.m.) 

Sydift(^i©h 

CARC SVANBERG AB, V,ISXJO 746) 4 69 1907-24, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.24. 
483 484 485 486 487 ♦»basarböo&er". 


Huetgg till arbetar© av Smdra-kaet* 
fl®li,^^mm. famuleg f^,^^^^3> vatten @om sin man. ,|y;d|LHäien 
(griller bärande 6ang©8- 
CAffl. SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 ■ '"■AU--^' 1907.24, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.24, 
483 489 490 491 492 Si¥ai-»dyrkegQ åtes>vllii(3anäe från Benarea 
Ei©d Gäng© evat ten i Mrlen på etången. U-JM§t* »dena hustru. Bgggla, Siva-djrrfe^are. Halv^eiiropé . 
Sydindien 

famu3)eg 


CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 7451 4 69 « 414 - Gen. kat. nr Inv. nr ti07c24. Anm. 1907.24* 
493 494 495 496 497 Sydindien 
gamuleg ^usil^ant. Sydindien Herde med vishun-märke. Sydindiei 
Tamialer Ågbetages huatgu- Sydindien 

1?am\ale3 av Sudra-kaat. Sydindien 

famoler CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 415 •■- 

1907.24. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. . 
1907o24, 
498 


Palmkiättrare» 


499 


S^dindlen 


500 


Tamuiler 


501 


Bramin . ?iBhun-4vrkare • 

SydlMien 


502 


Musikant. 

Aydindien 
Tamuler 
yi^'' ' 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 416 - 1907é;24iK Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
190?, 24. 


• 


303 


Arbetare - Qooli©* 

Sydindien 


504 


Sydindi^il 
famuler 


505 


Krishna nå banianbladet. 

■ 

Sydindien 
famuler 


506 


IWan i bedjande ställning. 

Sydindien 
faauler 

MusikinstruEient. 
Serie M, 


507 


Tam-tam. (M.1) Mycket omtyokt som aokom- 
panjeaang till sängs vanligen i fören- 
ing med trusman. 

Sydindien 
Tamuler 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 417 ^ 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
I907o24. 

508 


Skramla» (Me2) Användeo i teoiplen viö 
vieea ceremonier. 

Sydindien 
Tamuler 


( 
509 


Tambus^, (Mo3) Reaonnanabotten består 
av ea gurkfrukt. 

(Lagad vid Göteborgs IVluseu® 19498 
1 ny sträng av jämtrådp 2 nya stäm- 
pinnar). 

Sydindien 
Tamuler 


510 a 


V;^a. (M.4) Dessa sista 2 är national- 
instrument^ eärakilt det eenare. 

famuler 


510 b 


Vina. (M.4) AV olat. Kationalinatrumént- 
Bel av instrument? Grönp dubbel, kon- 
fonaad. 

Höjd? 21,5 cm. 
Största diams ung. 16,5 om. 

S.vdlndi,en 
?amuler 


■■ CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 7451 4 69 • 418 - 1907.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
. Anm. 
1907e24e 

511 \. 


ilari|iett. (1.5) Av mäasing» Ånvänå&m 
vid bröllope ävenledes typiskt instru- 
ment . 

Höjdi 10 OBi. 
Diams 9p5 cm. 

Sydindien 
'•^amuler 


512 


Orai^pfonplött^ (m.6) 5111 Grammofon. 
Pris ungefär Kr. 48- per styck. 

Sydindien 
famulor 


513 


GrammofonDlatta. (&1.6) .imf. .07.24.512. 

,M^.adiQn 


f amiile^ 


514 


GramiaofonDlatta. (M-6) .1mf- 07. 24- »512- ' 

Sydindien 


515 


Korg. 

Sydindien 
Ta|Bu;er 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 Gen. kat. nr 419 1907.24. Inv. nr Anm. 1907,24, 
516 517 518 519 åSM' 56,5 om. K 25 om, 


■ SSE^f Svdiadien 

famulQg 4 BtiokQ3? försedda ©ed i knatar linda- 
de ba@tenör@n (2 omspunna mod silver- 
glesande tråd). 3ydindiei 

gamaler gn ^t^g, k;iirap. ga^, (» vad?) 
Saknade 8 invent. ma^ 1924* Svdindien 
faiauler CARL SVANBEflG AB. VAXJÖ 7451 4 69 1907o25. Gen. kat. nr Inv. nr 1907 o 25-. 1907.25. 2 ö L O. Oåva av 

pastor Ä«E« Keiape Se originalkatalog 
eller senare A4-katalog. Zulu CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 421 - 

1907,26, 


Gen. kaf. nr 


Inv. nr 


■ 


Anm. 
1907c26« 


1907.26. 1 - 233 
B A B W B HB E 


\ 


K n Q 
Avskrift av 

Börriesons orlginalfdrteckning. 


1 


Snäcka, "Kodia diakondi" (Bungi) . 

Vatten eller paimvin Ihälles och drick- 
es, som botar fol vid havandeskap. På 
samma gång göreo märken på kroppen med 
innehållet i nr. 2. 

Babwend© 


2 


"Naan Nkombo"« Med kritan märkes nri«kar 
och Btreok i tinningarna, bröst och 
^yS6 OoBoVo tillsammans med nr, 1, 


-i- 


Babwende 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 -. 422- ^-■ 1907-26. . Gen. kaf. nr 


Inv. nr 
Anm. 
11907 o 26. 
3 


"Fusi". Bäres av havande kvinnor i Lium- 
sk©n att förekomma evåra födsloemirtor, 
jifven driokes det "invigt" palmvin el- 


* 


. - ■ 
ler vatten ur den, 

Babv/ende 
Konno 


. 4 


R^t|;.9r, ätliga. "Lukinaa" gråbrun^ 


- 

»Hoanga Wanga" liten grå. 
åäteM®. 


longo, 


5 


"Lombo" . Xtlig gräshoppa. Kamnet av att 
de gå och hålla ihop i rad som en ka- 
ravan. 

Babwende 
Kongo 


6 


Prukt av nansiträdet (en art akasia) 
"cspanoi", sofa läggee i hönsredet under 
ruvningen så att kycklingarna Dkola få 
förstånd att vara rädda för höken. 

?abfende, 
Konsio 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 423 1907.26. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.26. 
■7 


"Bflpanjgila^p omsmtdd för att avkvista 
N 
palmtr^den. 

Babv^ende 


8 


"mm^ ja Mljena^" . Att dricka ur dä 
de "remnka" ell©r "buka" m®å mbenaa, 

Babwende 
iCongo 


9 


Sked. Användes som sked. 

Babwende 
gon^o 


10 


Bly, från franska Kongo vid Kingoi 
(90 c.) "faaba". 

Babwende 


11 


Myror, "^answa". ätliga, vita. De svärm- 
ande f ruktsamsoa medXeiomarna i ett vit- 
myrbOe Änoi. Saknas. 

Babwende 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 424 - 1907,26, 


Gen, kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907«26o 
12 


|Cr^gs|!;uda "i«ovo". 33en som "sripes" sv 


A-^ 


den får hjirtbeklämning, flyr för ing- 
enting ooh kan t.o.m^ bli vansinnig 
och vild. Ben som kan nyttja den blir 
glade stridslysten, segerrik och väld- 
igt stark ooh modig. 

Babwende 
Kongo 


13 


En "svart sten"» "Kzonso". aoa förnäma 
hövdin^r använda att skrapa litet av 
ooh sätta ett streck mitt i pannan ooh 
ett vid vart öga (nsisi) vid högtidli- 
ga tillfällen. Den är så eftersökt att 
den kunnat betalas med ©tt helt svin 
(50 c). 

Babsi^ende 


- 
14 


Sandaler. "Bibada". Kinken^ce modell. 

iBabt^ende 


15 


"så" eller "Kinza" från caakaba. Ovanli/ 

-Kon^o 


5. Carl svanberg ab, växjo 7451 4 69 - 425 - 1907.26, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*26. 


16 


Snäcka « "Isan'», trollhorn att årioka 
palmvin ur för att få mjölk i brösten. 

Babwende 
Kotmo 
17 


Kruthorn. "Kti a Eifola". 

Babw®nd@ 
Kongo 
18 


"Hkonko ya Mzumba". Användes dä avauda- 
prästen skall bota någon sjuk. Han 
sätter då den sjuke vid ena oidan av 


en eldbrasa ooh sitter själv på don 


andra och slår i takt till sin ooh de 


omkringståendes sång ooh handklappning. 


Emellanåt lägger han den från sig el- 


ler giver den åt någon annan och grip- 


er med båda hinderna över elden eller 


i närheten av den sjukes kropp» liksom 


för att taga något» men rör ej vid 


kroppen. Ben sjuk® sitter nedhukad med 


- 
händerna öppna i skötet liksom för att 


mottaga något. Om den sjuke börjar att 


ryckas i kroppen och saoraandraga händer 


- 
na ofrivilligt så skall han bli frisk. 


Babwende 


imm 


' 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 426 - 1907.26, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907é26. 

■ 19 , 20 21 y 22 »Hgimba" . Bå tviilingar födas är ået 
vanligast att äen ena får evälta ih^äl< 
&sn fö?stfödd@ kallae Nsosi ooh den 
andre Isimba. S@n som lever kvar får 
sedan heta Hauzi ooh @edan alltid bära 
*']|gimba'' om halsen ooh skall han all- 
tid då han äter eller dricker bjuda 
@in yn^e bror en emula^ att han ej 
må förbittras. Bab<jgende 
Kongo Mggtgä. "Zenge". Med det s^nidee på en 
vanlig sten» soia gjorto våt. iSed det 
Bom gnidits av smörjeB hår ooh kropp» 
som då får en rödaktig färg. Babwende 
Kongo Kruthorn . "Htia S^fiila". Babwende 
Kongo Kruthorn , "fftia filfula". föreställer en 
havande kvinna väl tatuerad. Babwende CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 427 ^ Gen. kat. nr 1907.26. Inv. nr Anm. 1907,26, 
23 24 25 26 27 lationaldräkt , »Kibati*'. Mäns gamla. 
Benen träda® ut viä kanterna oph snör- 
et knyt©© oa höfterna. Bit övjrlga av 
Icroppen Itart om ej en liten möasa. Babwenfle 

ORSIBBtBCiBKWBMBinBnnHt Koi^o ^ä^' ^ör diverse. 
görvaringsdoaa . "Jiukotoe"^ "Sibuknlu". 
För allehanda eeå virdeeaker. |bw^fidf Pöryayin^srum . "Kinkungn" . för mat eller 
reliker från någon viss avgud eller 
för andra värdesaker. E^BS. Matkorg m.cio "Kinkungn" . Babwende 
Koneo CARt, SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 420 - 1907.26, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907i26i 
28 


Babw@Me 


29 


IEni¥. «Mb©l© sraafttåila'». Heasmidd. av» 
aedd f3r peJ.mvinetappQiiig elXer röj- 
ning av amåakog, ©lingerväKter o.d. 

3ab|9ende 


ICon^ 


30 


Hundknl^» "I<ukoiiibo"o Änvänöea till att 
urholka träskeåar, kruthorn o«ä. 

Babwende 

H:o,n|^o 


31 


Blddoi^. "Hiasn«« med stål. flinta och 
fnöak®. 

Babwende 

Msåm 


32 


Elddon. n|,H«„«n. 

Babwende 
Kongo 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 » 429 1907é26. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


. 


Anm. 
1907. 26 • 
33 


iMI,W,» "Hkuffibi"» varmed sKndasPx-lvas 
gröna, ätlig© felad ooh itålarterp samt 
då spenaträtter tillagas. 

Babwende 


34 


iKoy^o "Mbangu". f j^stgörande soa vana® 
©ller underdel till "Skumbi" aå grön- 
saker rivas» 

Bab?/end© 
Kormo 


35 


Huohåll^rskeB2,ev. "Suto luanlambi". 

Babwende 


.36 


Sil. "Kikelolo", Användes till att eila 
palmoljan från de kokta och stötta 
frukterna. 

Babwende 
Eonao 


37 


S^|. jmf. 07.26.36, 

Babs^|i§0 
Kongf) 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 .p. 450 - i 


1907.26, 


Gen. kat. nr 


. Inv. nr 
Anm. 
1907.26. 
38 


Silo jmf. 07.26.36. 
Babwende 


v^'" 


Konmo 
■ 


39 


Sil, ^mf. 07.26.36. 

Babivende 


40 


^s^^arta. "Sa 'Kla makonsä" « iergrytorna 
är sällan försedda a©d gropar »varför 
denna med 4 sådana är sällsynt. 

B^b«?^ndG 


41 


Kor^ eller koffert ''IClnkungu»^ Ätt 
förvara ägodelar uti. 
- 
Babwende 
Konao 


42 


■ 
Io|s. jmf. 07.26.41. 

Babwende 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 7451 4 69 1907.26, Gen. kaf. nr Inv. nr Anm.. 1907^26, 

. 43- 45 46 47 Kor, jmf. 07. 26 ,41 tentel eller slig^rike '"Sgombo", Ätt klädf 
sig i o Vay tygbit för ©ig kallae lu- 
bongo* 
Yxa ooh okiaft. "Klnbi" och "Mha", 
Hera£SQidd« ^bw,9ndQ 
Koj lidssa . "Bndn^-^kiaojbanaila''. Av ananas- 
bladets fiber. Babwende 

lassa Mössa . jmf. 07.26.46, Kongo CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 412 

1907.26, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,26, 


i 


48 


ga® "Sann"» flätad Hieö "n^singo", 

Babwenäe 
Kongo 


49 


flåttfälla. »Muba", förkortas « sillras 
ibland med en tråd, 

Babwende 
Kongo 


50 


Råtlf^äll^o jmf. 07.26,49. 
Babwende 
I2SSS 


51 


Jakthqrii "Kkonki" med .1 akt trofé av 
ekorr svansar. 

Babwende 
■ 


52 


ÅVjgud "Mwana a Hkondi", vid småbarnen, 
välsignas och givas även ofta namn. 

Babivende 
Kongo 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 45a 1907i26. Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907,26. 


- 
! 


53 


Avmid •»iåunlanfiui"» som h-läloer mot ont 
i mageno PalEavin häXles i grytan, 
röree oms och driokes» Åv d©t tjooica 
göras även märken på d© olika kropps» 
deXaztia. 

Babwende 
Konao 


54 


S^iäc.koy. "Makodia". Änvindas till hus 


A-b 


åt avgudar o Se användas för deras var- 


f ' ' 


aktighets skull eamt emedan de IHmpa 
jBig att dricka ur då medicin skall 
tagase Q^n består vanligen i att vat- 
ten, palmvin eller någon trädsaft av 
blad, bark eller rot krasiae ur på den 
invigda massan i snäoksin och sedan 
driokes. 

Babwendq 


Konao 
1 : 


55 


Matta. "Nkwala"» Användes av omsor/zs- 
fulla mödrar att låta sina barn sitta 
på. Möneter fxånKingoy i trakten. 

^bjpende 
■ 


'Mm9,. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 .**. 434 1907.26* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907«26o 
56 


Stipka. "Mwiloi". Användes att röra i 
grytan laed, 

Bal3«;?ende 

Essm. 


# 
57 


Öx^ta. "Sa" eller •^Elnsu". 

le dre Luala 


Bb^ 


58 


Babwe^de 
Kon/gQ 


59 


Vattenkaraffin- "Bwasra". 

Babwend® 


60 


Vattenkaraffin. Från trakten av Stombe- 
floden* 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 435 r 1907.26. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.26. 

et' ■ 62 63 64 65 Vattenkaraffin . Madia Kj ?attenkagaffin (modeXl) fCinteenge 
Batmenå® Slev . "Luto luanlombe". Babwende 
Kongo fräshea . "Zadn kia ndila" ©ller "luto", 
träsked av "Lemba ^aan*', teadslag, som 
enligt @Mgn®n elefanten e^ i^år på. 
L@mba a rå på, Hsan » elefant. Trädet 
rår pä elefanten. Babwende Kongo Träsked. jmf, 07.26.64. Konao CAFH. SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 « 436 1907i26, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,26. 
66 


Slfioaioioa. »Koakl". Pör kai^vanväsen 
eller jakten, 

B§b\ggnde 


\, 
Közmo 
"'' 


67 


Miniatvrtrumma. "Hkonko"» varoå det knac4 
kae i takt till sången vid avgudafestei 
eller andra högtidliga tillfällen. 

i^bwende 
Konmo 


s 
68 

A -B 


MiniatvrtniBiim. "Kkonko". 

Batowende 


■ 
69 


MiniatyrtruBsaa. jaf. 07 .26 .67. 

Babwend© 
Kongo 


70 


HöktJioa. "Nkondö"» Av frukt av aobröds- 
trädet, med blyhuvud. 

BaWende 
Konsp 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 ^ 437 - Gen. kai. nr 1907,26. Anm. 1907.26. 
71 72 73 74 75 ICftUi^^ .© Krathom . 
Krutl^orn . »Teke", Bajbwende 
Kgggä Krathom . "Hzanga", eller snusdoea o.d. Babwende M.jBlBJkt . "Kssanga". från trakten av Son- 
gololo vid järnvägen. Användes vid be- 
redning av mayakamjöl. Mayakan (m^uro- 
ken) lägges föret i vatten så den blir 
iaöri därefter gnides den mellan stenar, 
uteättes för starkt Ijue, siktas, och 
mjölet kan sedan förvaras länge likt 
potatismjöl. 

Babwende EongQ CARL. SVANBERG AS, VAXJO 7451 4 69 Gen. kat. nr • 438 - 1907,26. Inv. nr Anm. 1907.26* 
76 77 78 79 80 VattenfXagkÅ . "Isaaga" . för sB^bam. 


FögvaglnigBgum .> "Kinkungu", för pengar 
och VQi-jebanda, las^ tttQi. "Kualca*», Bels för huvud och dels för asel. .e ^pm9 Bärputa . Ba bwende 
toi Bärputa . Babwende CARL SVANBERG AB, VAXJQ 7451 4 69 1907.26, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
'. Anm. 
1907é26é 
81- 


Mrputa. för huvudet. 


82 


- 

Babw@nS@ 


83 


Ruvudcrydnado "Hdeda". För Icviimor* 
f of san på pannan. 

Sabwende 


84 


Kot^. 


Huvadorydnad. .1af. 07.26.83. 
Babwend® 
Konmo 


"' 
85 


tt^vudpi^änad. .iiaf. 07.26.83. 

Babwende 
Kongo 

CARC SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 440 • 1907.26. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.26. 

86 87 88 89 90 Jmngfggdgäkt . "Dika", För bi^st oqli rygg;. 


Jmi^rttdräkt . Även; f Öip äläre igvlanor. 


Halsband . "Haanga wa diaga". för kvlnnox Babwende 
KonsSL Halsband . »Bamba*». Helst för imgt folk. Babwende Hövd ingehal aband . "Heonga Itlmf unni" . 
får bäras av endast en hövding i varje 
by. fänd@ma av leoparder. Pärlorna 
från Europa. ISonao CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 7451 4 69 441 - 1 


1907.26. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,26, 
91 


^mmplnåel, "Siaaa kiaiaDanza'» « För kvin- 


» 
na, Ildré raodell. 
Babwende 
Kongo 


92 


Fannl)indel. "Budu" »kiamDanza*» . Fös- 
kvinna,. 

Babw@nd@ 
Kongo 


93 


"Mkhuvud". "Mtuamvumbi". Vid höstidliÄ 
begravning klädes liket i B^ycket mat- 
tor och tyg, som formas till en Jätte- 
kropp varpå sättes ett sådant huvud. 
Kinkenge modell. 

Babwende 
Kon^o 


94 


"Ml^huvud". "Htuamvumbi". Vid hÖÄtidlia 
begravning klädes liket i o^oket mat- 
tor ooh tyg, eoia foz^iaa till en jätte- 
kropp varpå, sättee ©tt sådant huvud. 
Kingoyi modell. 

Babwende 
Kongo 

CAW. SVANBERG AB. VAXJO 7461-4 69 T 442. ■** Gen. kat. nr 1907,26* Inv. nr Anm. 1907s»26, 
95 96 97 98 99 Arw^d » »Blyeye biamoko". Fös» jungfrur, jibwenfle m "Blka kiantulu»^ . Ätt bäras kring bröste Babwende "Blveye bla luketo" . Att bäras nedoa 
höfterna, ty kongokvinnan skapar eig 
ingen mid^a. .© Halsband . "Msilu^. ^ed en avgud aosi 
skall hjälpa mot fallandesot. Babwende 
Kongo Pärlband . "I>ika", För hals och bröst åt 
Bfflå barn» Babwende 

åsam CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 7451 4 69 «:. ■ 443 ** 1907.26. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
• Anm. 


^ ■ 


1907.26. 
100 


Hel kvinnobekläanad. "Samba"» i vilken 
hon uppträder ogenerat var som helst 
lika anständigt boh blygt aom 1 vilken 
annan dräkt som helst, Klnkenfee "mod". 

Babwend© 
E9MB. 


■■ 
101 


■ 

Kvast. "Sesa". Att 80»a huset aed. Av 
"mpu0u"-blad. 

Babwende 
Komso 


102 


"Baziga-bangä" . Blad av mDUsupalmen. 


Hela stjälken är 6 ä 3 meter lång. Av 
tågorna vid fästet göras snören, 
strängar o.d. 


- 


Babvsende 
Kongo 


103 


Hjärtbladet av Emusutjaliaen "Soko dia 
Mahuau", av vilket de fibrer fåe varav 
det s.k, grästyget väves, Bndast out- 
slagna hjärtblad kan användas härtill. 
Sådant grästyg kallas "mbongo". 

Babwende 

MsmsL 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 » 444 

1907.26. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


' 


1907.26. 
104 


H.^^3?tblad®t av mBttsuoalsen. "Mdubu". 
Med delviB utdragna fibirar. 

Babwende 
•v 


105 


fibrer. "Mousu". Färdiga för vävnad. 

Babwend® 
Konmo 


106 


"Hsofi samahuBU". Blom- och fs^uktklaae 
av "mahusu^-palmen. Steanmen av palaen 
kan bli flera meter hög, men ej eå hög 
son oljepalmen. Även den kan tappao. 
Grenarna anvindaa till husbygge, bön- 
etänger O.Q.V. 

Babwende 
Kongo 


. 
107 


Gräs tys. "ibon^to". Tvä av mohusu (hjoubu) 
fibrer. 


■ 


Babwende 
Kom^q> 


; CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 r^.445 - 1907.26. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907ö26* 
108 109 110 111 Ivetol »LubfåSBa'*, vöjpi "mbongo'» vävesji 
fot* av uppställnlag©» iieöf öl^a* 


"Luhemlja", Xtlig, Babwenåe Kora . «te©ba'»o för kviimoy ooh barn att 
förvara laat i för dagen» Användes även 
som mått för torra varor. Eå d© äro 
atora kaXXae de "sapidi" ooh anvindas 
som bärkor^r av kvXfmomm, Babwends 
Konao Lättkorg . "Tlbanga'». För mindre reaor 
ooh eaker. Utombamodell. Babwsnde CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 * 446 - 1907 ,26, Gen. kat. nr 1907,26. 
112 113 114 115 KvinnogQ l astk^y^^ »fflpiåi"é Modell f råa. 
Bundl-äalén norifut fr» lii^taäi. Kongo KoTR i. Ätt tillliälligt förvaya jorånSt- 
t®r o.äe uti. ICQngo Kvi^ympra bägband. "Hkole«. Ätt Mra 
"mpidi" lo Åndarne hopkaytas och läg» 
gas om mpidi» som placeras på ryggen 
och d©t br©ds atyoäet 1§^©8 över 
främre delen av huvudet. gabwende 
Itonigo Nät . »Konde" . Av ananaebladets fibrer. 
Användes dels fdr fiske ooh dels för 
Jakt. Bab^ende 
Kongo Anm. CA». SVANBESG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 •. 447 «• 1907«26.. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.26c 
116 


Sl^te. '"Nzadi".. Med bomull s^am. 


^ 


Babwende 


117 


Bösefodx^o "Lukubu'*. IHled kam som pryd- 
nad. 

Babwend® 


118 


Flodbäethud. "H^fuWö Ätes. 


A-6 


Babwende 


KofigfO 


119 


Kolanötfrukt» "Nkasu^. Fröna inuti 
ätae ooh anse@ stimulerande. %oket 
beska. 

Babwende 


Ftongo 


120 


"Lusemba". Att bära barn uti. 

Babwende 
Kongo 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 Gen. kat. nr 448 1907.2^9 In v. nr Anm. 1907*26. 
121 122 123 124 125 BiflfnaXhom » "Himgn dia srvudi"» A^.ea 
stor antilopart» 

Iqi Si^^nalhorn ^ "Huagn dia Hsungn**» Av en 
emian ator antilopart. Bab^eade Tgäekål e "Luboki" • Babwende KniVBlida , "iubunda" , Babwende "Kimbundi" « "1 st. näsduk"» Ben första 
europeiska QQrntfoten » omkring 1 krona, 
I högre, pris var det "mbondu" « krut- 
kagge ooh i lägre pris "mbele" «» en 
spetsig bordskniv. Mu hålla de på att 
lära sig francs och centimes. 

Babwende Kongo CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 «, 449 1l907o26. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.26. 
126 127 128 129 130 "Uzanga a iikama" . Pärlband för hövding- 
©no huetra. J9e vita pärlorna är troli-» 
gen köpta för slavar på äen tid då så» 
dana utskeppade© från Borna* Babwende 
Kongo Amaband . "Hhinga a mfiai". För hövding 
eller vanligare för hans hustru. Babwende 
Kongo Hövdingstav , "Mkawa". Av rottingpalm. Babwende Vandrinaoatav . "Tutu", Vaesrör. Babwende Soatserstock . "Hangu" c Babwende 
Koi CARL SVA^ERG AB, VAXJO- 7451 4 69 450 1907.26. Gen. kat. nr Anm. 1907.26. 
131 132 133 134 135 Matta . ♦»Ikwala'*» Ätt ligga på, var® sig 
på säng eller marken» Konao Mortel stöt a "Mwlen" , Babwende 

mmammmmmmmmmmm Mortel . "Su", Att stöta palmnötter 1. Babwende Mortel . Sen vanligaste modellen. Babwende 
Konao Understen . "ladi dia mungu". ?å denna 
gnides peppar, majs, jordnötter o.d. 
"Kvarnsten", Babwende 

— mmmamemmmammmmmm 

lonso CAW. SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 « 451 ■-' Gen. kat. nr 1907 i 26* Inv. nr Anm. 1907.26. 
136 137 138 139 140 översten . "Hsindn^o lös? målning av jord- 
nötter, majs, peppar, o.d. Babwende iCallQbaa^. "Msiclo" ©ller "Mbinda". Ått 
förvara palmvin eller vatten på, Obe. 
Sättet att laga dem. %oket större och 
oi^oket mindre finnaa. Babwende Kruthorn. "Mti kia mfula". Babwende 
Kongo Reskorg . "Kinkunguf, ii ten, för män, 

Babwende 
Kongo 

Sked . "Luto". Kibwingimodell . Babwende CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 452 Gen. kat. nr In v. nr 1907.26. Anm, 190Tf26f 
t4l 142 143 H5 KniVo "Mteie", lidatetåimodell, Babwende Pärlband . ^fJzanga a makooao-komo" . Av 
ett alags gräsfrön meä saiMia naom» ,e Kon^p "/^ gkracBla . "Isakala" eller "Kwakwa". Att 
söva eller lugna ernå barn med. Babwende 
toi f orkskåp . "Kianga", Hänger ständigt 1 
huset över eldetaden. Ått torka jord- 
nötter, maj Se kött .eller dylikt i. . Babwende "Bord" . "Weza" (©anka ta). I brist på 
annat bord lägges denna ring på golvet 
(jorden) och grytan sättes i den, med- 
an man sitter i ring på hälarna ooh forts. CARL SVANBEBG AB, VAXJS 7451 4 69 - 453 r 1907.26. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anhn. 
1907o26o 
145 


äter ur den. Om träbord finns så kan 


forts. 


den även användas ovanpå detta. 

Babwende 
Kpn^o 


146 


?id.ia. "Lulcataba". Användes till h.lälp 
att klättra upp i de högsta palmer. 
Den Öppnas» det smala lägges om palm- 
stammen och det breda om ryggen» hop- 
sättes igen och så bördas klättringen 
rytmiskt då vidjan och fötterna lyftas 
varannan gång. 

Babw§nSe 
- 
Kongo 


147 


Hed0;ryta« Maeuim (?). '»Sa kia makansa". 
Petta stycke tillhör ©tt slags bild- 
ningar» liknande stora» ibland runda» 
ibland ovalformiga lergrytor», som fin» 
nas på vissa hårda lerslätter. Beras 
kanter är vanligen jämnade med marken. 
Ingen inföding har kunnat giva mig 
säkert besked om vad de använts till. 
Se gissa helst på att förfädren bränt 
människor där varav dessa bildningar 
uppstått. En och annan mera skarpsin- 
nig anser dock att deras storlek och 
bestämda form tala emot en sådan uppv 
fattning. Be gissa att de tillhört de 
gamlas minkisi. Jag har även sett emär 

forts. CAFH. SVANBEnG Afl, VAXJÖ 7451 4 69 454 ■' ■ '* 


1907.26, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


i 


Anm. 
1907é26, 
. 
147 


r® grytor» som tydligen h8ra dit. Uär- 


forts. 


sar© studium av den "gryta" detta 
stycke tillhör visade att det är en 
^lärnemiltnin^saDoarat. Jas; hade givit 
akt på att dessa grytor förekoiama där 
det finns gott oe rootiga aaÄ etenari 
En dag fann jag en sådan gryta, den 
bäBt behållna av alla jag sett. Ben 
Er över en meter lång och en halv 


V 


meter bred» samt höjde aig på somliga 
ställen 2 ä 3 decimeter över marken. 
Jag och mitt sällskap plockade och 
, 
passade ihop bitar av kanterna, som 
lågo kringströdda och fann att ©na 
ändan uto^nnade i ett hål med ett 
litet rör utanför omkring 5 cm. i 
genomskärning. Detta var tydligen av- 
sett för blåsbälgen, vilken man ännu 
kan få ee i byar där smeder finnas. 
lu använda de endast järn av gamla 
bössor, handjärn o.d. från Europa. 
>- 
En ingenjör för bergverk eade mig att 
nlknnda stenar kunna innehålla järn 
till 40 ^. Ö. Jakobsson, Brandtorp, 
Lillkyrka, fotograferade sagda "gryta" 
och jag hoppas att han har plåten 
kvar. ^vå smärre grytor funno s på 
samma plats *- runda. 
Babwende 
■■ 
Kon^o 

CAfW. SVANBEflG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 455 1907.26. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.26. 
148 


Blåsbälg;. "Hsafeasu". För smältning och 
smide. 
(Sänd till Leningrad Jan. 1925). 


" 


Babwende 
Konigo 


U9 


Härolå-ovabal. «SlHonÄi«. Användes vid 
rättegångar eller åå en mäktig hövding 
sänder ein förelöpare före sig. Om 
kriget rasar och hövdingen själv an- 
länder så slås det på denna framför 
honom och då ljudet därav höres dragas 
alla bössor tillbaka och striden upp- 
hör. 

Babwende 
150 


Vä^di^hetsteeken. "funka". Hövdingars, 
sakförares och fetischprästers värdig- 
hoteteoken. Den, som förskaffat sig 
en sådan är av högsta rang, ty tofsen 
är buffel svans och endast få av de 
kraftigare kunna komma åt sådana. Där- 
för är den, som har "funka" i en rät- 
tegång, berättigad att fälla utslaget. 
Så han höjer den, lyssna alla, eller 
ovara i korus. Fetischprästen ställer 
ut sin "gud" fritt på gården, går 
krpj^ig och lyssnande och viftar åt 
den med "funka" emellanåt frågande: 

forts. 


/ CAW. SVAK8ERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 456 Gen. kat. nr 1907. 26< Inv. nr Anm. 1907.26, 

150 
forts. 151 152 153 154 "Ya?ya;? "..;.'. Bet skall Ijetyöas "Skall 
du låta mig dö (?) eller förlora (?) 
o,ä. färåjghetateeken . Kongo VärdlghetateokQn , Från övre Lualatraktos , iabwei 
Kongo Slignalpipa , "Mwemvo*, Aavändee vid 3ak;fe 
och på karavcmvägen. Svans av @n apa 
"ngondo". ESMS. "Wpanau** , Lyftes den aot himlen så fly 
molnen och inget regn faller. e K2S^ CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 7451 4 69 -i.. 457 « 1907.26, Gen. kat. nr Anm. 1907.26, 

■ 155 • 56 157 158 159 "Hänga vm, m@luaami3f , «Mkisia Kiese", 
Qqt krigsmoä och seger. 


"Miaina'' . Tillhör nr. 155. Bab^aäde 
Kongo "Kodia" . Tillhör ar. 155. Babwende 
Kongo "5ef i" . Tillhör nr. 155. 

Kon^o 
"folo". Tillhör nr. 155. Babwende 
Koneo CAW. SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 - 458 19Q7.26, .Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907 i 26. 
160 161 162 163 n, Dillhör nr, 155. Kongo "KinzengQ kiampoäi" . M någon blivit 
skjuten, suges stenarna (Iculoma) ut 
meå tillhpip av raonnen och Senna av- 
gud. Babwende 
Kongo "Eiaabuiaba" . "Doppa d®n i vatten ooh 
det skall strax regna". I& de taga 
fångar, blöta de den injrokot så att det 
skall regna på förföljarna. e 


KonigQ "Kindenga" . iCan låta det regna. Har 
skyarna på armarna. Kan även skydda 
mot skott. Babwende 
Kongo CARL SVANBERG Afi, VAXJÖ 7451 4 69 - 459 « 1907.26. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.26. 


» 


164 


"Mbuntoa a Luaneu" "Kkinatoaeud»'. Sådana 
ii?o alltid två <*iatundtt ooh Malanda" 
sinnebilder av invigningshandlingen 
vid intagning i nkimbaskolane Bleven 
snurras eller evänges runt tills han 
BVifflmar, varefter han "uppväokes" igen< 
Jien som först får genomgå denna pro«^ 
oess får heta eSatundu poh den som föl- 
jer får heta Malanda (mankoso). De^som 
följa däref ter,Jeunna få vilka naoan som 
helst. ^oso«sVwalaahua©t där de få bo 
ooh undervisas av prästen. 
♦'Bankimba^ ha 5 gudar. 

1. Stor manlig "nlsuluntu" . 

2. Btt par manliga. 

3. Btt par kvinnliga. 

Många tecken tyda pä att "Kinkimba" är 
en urartning frän katolikernas mission 
i nedre kongodalen på 1600-talet. 

1 • Det är en yngre Itult Un de andra 

systemen, inkommen från havstrakten a 

liuangu. 

2» Ben innehåller ett annat språk med 

ett starkt portugis - ^p p p"» uti. 

3. Bleverna målas vita med slamkrita 
likt gudarna, 

4. Bräkten är en kort kjol i stället 
för den nationella tygbiten mellan 
benen. 

3. X e.k. skolarbetet ingår förfärdig- 
andet av människobilder på träskenor, 
vilka ej äro gudar utan ett slags hel- 
gonaybildningar . 

forts. 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 « 460 *• 1907.26 Gen. kat. nr 


Inv. nr 


■■ ■ / 


;,: Anm. 
1907,26. 
164 


6* %tt tmmn n dopnamn. 


forts. 


7. Ifånga uttryok och handlingar påmin- 
na om vissa katolska ceremonier. 

Babwende 
Kongo 


165 


Stor helbriadaisörare . »»Mfåabiikua «8onÄO" • 
Huvudregels Pen ^ som har makt att gdra 
helbrägda^har även makt att ästadkooiiiia 
sjukdoimr. iså "nganga" koiamer för att 
bota, går han omkring i byn "konka" 
med skällan och luktar på näaan av 
bilden. Tror han att den sjuke kan bli 
bra, säger han att den kan "botas" el- 
ler återföras. Om icke ^ så säger han: 
"Det är icke denna gud", och går sin 
väg. Som medicin användes pulver i en 
påse, som knackas på den sjukes kropp. 
X^tta är kinkenges gamla gud. 

Babwende 


166 


Helbräerdafförare. "Htutu a Kkondi mu 
ngundu". l^ot bröstont, blodkräkning, 
haleont o.d. 

Babvfende 


1 

1 CAW. SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 *. 461 r 1907*26, Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907*26* 
167 


Besmmd, "Hkaka .vahmiafwa»* «Mklduku«, 

Bab^vende, 
168 


Sovs.i«ksaud. »Htiemunl" , Till den hör 
vissa färska löv, vars saft urkramas 
i ögonen, eamt ångbad. Sedan den, som 
vill blir frisk, och den, som ej vill 
tillfri Bkna, den dör. 


- 


jBabwende 
i 


Komso 


169 


"Hzambi". Ben Bom gör folk vansinniga, 
samt botar vansinne. i'lll den hör ett 
stort ris, varmed man slår den sjuke. 
Om han jimrar sig så ekall han bli bra. 
Om han tiger är han obotlig. 

Babwende 
Kongo 


170 


"Kuku lua moidi". Kan hindra regn. Vid 
denne göree dödsförbund. Om någon 
skaffat sig en sådan så är hane anhör- 
iga bundna vid den. Om han dör eå sko- 
la även de manliga anhöriga bära en 
liten mpidi (ee 112) på ryggen, jämt 

forte. 

CARL SVANSEHG AB, VAXJÖ 7451 4 69 - 462 1907.26. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.26, 

170 
forts. 171 172 173 då de är ute och går, annars skola an- 
tingen de själva åö eller ookeå den 
företa de möta. Babwende 

mammmHmmamammmBm 

Kongo "iTafoola» . Somlig mat är förtejuden vid 
avgudarna (helig) men om prästen vid- 
rör den med en sådan "boneo**, så tager 
han bort förbudet och alla få äta ellei|> 
dricka. Babwend© 
Kongo ji^ravangud . "Mbengele « Kimbengl". Om 
ett evart moln hotar med regn eå blås- 
er man 1 ett av horneng lyfter guden 
mot molnet och ropars "Yandi didi yo» 
ya-ndi-yo" och molnet blir rött som 
tyglappen och ger ej regn. Babwende 
Kiongo Huvudvärksgud . "Mbwånga" , 
CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 *. 463 1907.26. Gen. kat. nr Anr 1907,26, 
174 175 176 177 

A' "futtt dia mbwanflce" . fillliör föregåeaåe. 
Blndrar även regn. &^sm H^MXisaå m ''Hsakulu" • IgS^ *Kiwumtoa" J Om en kvinna får missfall så har "wumba" gått in i magen. J& 
göres en **kiwismba** åt henne, som hon 
skall bära under armen» tills hon liter 
kozamer till att föda. M hon smörjer 
sig skall hon emör Ja den» då hon badar 
skall hon bada den. M hon sedan sköt- 
er sitt barn, skall hon sköta den 
saiDma sätt. Babwende 
Kongo Stor helbrägdaeörara . "Mpongi". för all- 
ting. Om någon har blivit bestulen eå 
har han gått ooh bundit någonting vid 
den ooh åkallat hans häsind Över tjuven. 
Två bollar finnas i den som användas 
till lottkastning. Bå prästen jongler- forts. CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 7451 4 69 464' 1907,26. Gen. kat.mr Anm. 1907.26. 

177 
forts. 178 179 180 a? med dem och de falla åt någon p@r-> 
@on eller hans hus betyder det lyoka, 
eeger» hälsa o.d. Babwende 

fgtgtäll. "Iiukamba lu tapongi". At före- 
gående. Om någon beslcylles att ha 
stulit ooh vill bevisa sin oskuld 
kläder han "lokamba*' på huvudet ooh 
svär vid "mpongi". e fCongo Väktare , "Mahilukidi" . Om folk kommer i 
ond avsikt förändrar han dem. Ziikaså 
om någon vill göra ont i sitt hus. Babwende 
Kongo Reimgud o "Kimfwita", Om det blir oväder 
och man vänder upp hans ben så upphör 
det strax. I hornet "blåser" han. Ben 
som äger honom dricker palmvin ur horn' 
et ooh har makt att hindra regn. 

Babwende 

<mmmmmammmmmmm 

Kongo CARC SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 «• ■ 465 1 ■•■ 1907.26. 


Gen. kat.' nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.26. 


■ 


181 


"Teki kla mDOdi*?. "Me kunzi"i Mnodi är 
en stor gudomlighet, som förekommer , 
lEiyckett i bruk* Om någon skjutits så 
suges stenen ut med dennes kraft under 
sång och dans, då alla ha skramlor, 
skällor o.d. i händerna med vilka de 
underhålla takten. "Nganga" har två 
skramlor (se 143) och dansar med om- 
kring den sjuke. Då han känner kraften 
kooHaa över sig kastar han sig ned då 
och då vid den skadade och suger ut 
någon sten. %cket bedrägeri bedrives 
då prästen igöramer stenar o.d. i munnen, 
som han visar om han ej lyckas få ut 
den inskjutna. Även då någon har ont 
i kroppen av okänt slag förfares på 

samma sätt, ofta i sammanhang med kopp- 
ning. 


, ; 


v Babwende 
Konso 


182 


"Kimpanzu mDanzu". Botar bros t ont irenom 
vidröring och spottning. 

Babwende 
Konfio 


183 


"]lRam.'za ,y,e...mf,im'bu=.iniand,±'I. Mr de tro 
att något troll vä sen (ndoki) tär på 
livet sökes "nganga a ntädi". Den är 
försedd med ett helt knyte dylika 

forts. 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 *•" 466, 1907.26. Gen. kat. nr Anm. 1907.26, 

183 
forte. 184 185 186 187 pjäser ooh en ekälla (e@ föl^.) H^n 
föradier fdrst den ena och eå Sen anå» 
ra för &tt någon av dem skall säga 
honom vem som är "ndo&i" ooh vilken 
gud som skall kunna hjälpa. ^sm2. "Ditn dia ntadi" eller "Öiba dia 
mwaa?m**. Tillhör föregående. Babwende 
Kongo "Kiteki" . Kt ej invigd till «nki8i«. Babwende Hu^väktare é "Kikonkuti*», Babwend^ 

Mm. "Tutu dia kinkoukuti" . ^n förres me di» 
oin. 

Babwende 
Kongo CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 -467 — 1907.26. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907? 26. 
188 


»Hkasi a mbaei",, 

Babwende 
Kongo 


189 


"Ihugd a mbaqi^. 
Babwend© 
Kongo 


• 
190 


"if^fua^ a mba^l". 
... 


Babwenåe 
^nao 


191 


"Kinelta-nsita". J^eaea fyra nummer 
tillhöra (nganga mbaei) » skall ske i 
morgon. Man kaa aldrig bli fäet ty 
för var dag säger hans "Bst skall ske 
i morgon?. 

Babwende 
Kongg 


192 


"m. MaczM". Åstadkommer feber, huvudvärk, 
näsblod, svaghet o.dv £'ör att botas 
skall taan snusa av kritan, som är in- 
uti. Denna är för barn. 


- .■ 
■ 


Babwende 
Konéo 

CARL SVANBERG AB, VÄXJ{ 4407 •468 -, 

1907.26. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*26* 
193 


"Hmiu". Befrimiap iiår ooh skäfifirväat 
genom gnidning. Men om friakt hår 
gnides sä blir det fort vitt. 

Babwende 
Komto 
■■ 


194 


"Mbu". Att skr^ola med för nå^^on sud. 
men den kixmer vi ej, 

Babwende 
EsmsL 


195 


Kruthorn. '»Uti v?a mfula". 

Babwende 


■ 
196 


^Qg^thoyn, 

Bab^imnde 
Kongo 


197 


Kruthorn. 

Babwende 
Kongo 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 .«. 469' 1907«26« Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.26* 
198 


Slaaflinta. "fadi dia asese"- fill ©n 
bösea. 

Babwend® 

KOIMO 


199 


Kam, "Satm". 

Babwende 
Kongo 


200 


Kam. 

Babwende 
gongo 


201 


KökaélBVa "Luto lua nlambi». 

Babwende 


202 


JaktDina. '•Mwemoo'». 

Babwende 
^ongg 

CARL SVANBERG AB, VAXJC 4407 8 68 470 - 1907^26^ Gen. kat. nr In v. nr Anm. 1907,26, 
203 204 205 206 207 "Tfånåa"., ffån Siogo^ilanäet ^Q fii| 2 4 rätt sidor upp « lOlpin »21 
3 " " e ntatu © 4 

2 " " « kifwidi «» O 

1 " " e ndiaa » 5 

O o n SS kiala B 12 

Om två häiiga pä varandra <^ coatadi «» O Kongo ^ga,n . "Lukatu"» För ägodelar. Babwende 
Kongo Skrin, ämf, 07.26,205. B Kongq Dörr, "Kiavulu". Snidad, Kongo CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 I rn 1907.26, Gen. kat. nr Anm. 1907.26. 
208 209 210 211 3 a t enar . "Äfekuku", Dessa utgöra eld- 
Qtaä tEitt pä golvet i huset. 
B^g^. '^Bifubu". Äv ananae visande hur 
sådana tågor fås. Babwende 
Kamo "Mbinda" . Få dernia återfinnes en samling 
av kongobönor 9 jordnötter, skalade ooh 
o skalades kongoärter» knäckta och o- 
knäckta palmnötter. Babwende 
Kongo JSvinnopry dnad . "fiJuntanta" , Gosamgl mod- 
ell. J^t ena enöret om halsen» det 
andra om livet och pärlorna efter 
ryggen. Babwende Kongo CARL SVAKaERG AB. VAXJÖ 7451 4 69 472, Gen. kat. nr 1907.26. Inv. nr Anm. 1907 i 26 i 
212 213 214 215 216 "ICiyeye kia bese", Konmo ÅjfiBging. Babvifende 
Kon/go Flugviska. "HBi©nsi0*'o Pös* sysslolöoa 
män eller personer med oår samt ria 
för små barn. Babwende iCongo g^av , "Dafu a Suibuks", Nkirabalörarens 
©tavj namnet är ©n ed, "Pen pedagogis- 
ka staven". Babwende 
£ongo V^lBkrlvnlngaböcker . 3 st., från Kin- 
keng© skola. 

Babwende 
Kongo CARL SVANBERG AB. VAXJ( 4407 8 68 r,5 - 1907.26. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.26. 
216 217 Ba^^.» "Hkaea". froligen giftigj soai 
ans® 6 äga den övernatux>3.iga förmågan 
fått avgöra oas en person är "ndolci" 
(ajälBätare) ©ller e^. Maga tvingas 
att taga gift, andra begära det s^lva 
för att bevisa sin oskuld. Somliga 
göra även i ordning åt sig själva då 
vanligen särokilda präster ska göra 
det. Bea@a två barkbitar är hälften 
av vad en karl börjat att göra i ord- 
ning åt sig ©medan fåren blevo sjuka 
i hans by. Han had© skrapat av ytter- 
barken då personer kom och tog det 
ifrån honos. Annars hade han stött 
detp kramat kraften ur i palmvin eller 
vatten» kastat bort ekovorna och druo 
kit giftet. Ifall han då kräkt upp det 
skulle han bevisat att det ej var hans 
skuld att fåren blev sjuka. Om han 
dött eller det fått sin naturliga ut- 
gång» skulle han vara eky^ldig. Ben 
hedniska seden är att alla sådana 
skola brinnas sedan de blivit uppskur- 
na eller styckade. Mnga göra det än- 
nu fastän statens lag förbjuder det. Babwende 
Kongo Palmnötter . "Ngazi". Don yttre oljan 
användes för matlagning o.d. J)@ inre 
kärnorna äro fattigmans bröd. Babwende ^am& CARL SVftMBERG AB. VAXJl 4407 8 68 '^474 • 1907.26, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.26, 

218 219 220 221 Kaaav agQ^. •»Mg^yaka"^ "Maniols". .Ätes rå 
@ll©r kokt ©ller b©r©de© till ^^kwoaga" 
©tt slage pudåingbriid. Konmo Konigopeppag . "Ifuagu". %eket bitter i Kormo 01.1 , a . "Ma^l". Ven yttre oljan av palm- 
nöten. 


Bärkorg . "Ntete". Fanlig, för fflän. äy 
grenar av oljepalmen. Klädd inuti med 
torra pieanglöv, utgör den ett bra 
förvaringsrum för bönor» Jordnötter» 
tobak o.d. Babwende 
Kongo CARL SVANSERG AB. VAXJl 4407 8 I -475 - 1907,26; Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


. 


1907.26^ 
222 


Baet. »Biäuka". Äv i}isan^8t.iälk. Änvän<» 
des som snören och bindyirlsé aom det 
är ©ller tvinnat, T.o.m^ tlskgam kun- 
na de göra av detta. 

Babwende 


223 


f^ö^ea. (ée nr. 23). 

Sabwende 
Konmo 


224 


Pinne. Ätt röra i ^-rvtcin med. 
( se nr, §6) , 

Babwende 
Kongo 


225 


Skalbaitfitar. "Binkokoso** . iCtlif^a. Roetas 
före användandet. 

j|abwendé 
Kongo 


226 


Huemodell. 

BabWende 

CA^L SVfttJBERG Aa. VÄXJl 4407 8 ' 47.6 - 1907.26. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.26% 
227 


Kanot. Modell. 

Ba^wende 
iCon^o 


Y 
220 


Sikt. 


j ; 


Babwende 


Konao 


~^^^^ 
229 


paa.jsko^^yar. 

Babwende 
Kongo 


230 


Kruthorn. 

Babwende 


Kongo 


231 


Håttfälla. tik delar. 

Babwende 
Kongo 

CäRL SVASBERG AB, VÄXJt 4407 8 - 47,7 r 1907o26, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907 ,26, 
232 253 Rl,-p^> (hals) Av flätat gräs. Babwende 
Kongo Paket , (en fjäder och 2 träbitar) Babwende 
Kongo Ben lilla fotografien med d@ två enkla 
knutarna (inv. 07.26.177) hör bland ©n 
mängd andra föresaål till en mpongi. 
Fastorn skriver följande om dennas 
"Stor helbrägdagörare för allting. Om 
någon blivit bestulen så har ban gått 
ooh bundit någonting vid den ooh åkallat 
hane häomS över tjuven, fvå bollar fin- 
nas i ésm. som användas till lottkastning. 
M präeten jonglerar med dem ooh de fal- 
la åt någon pereon eller hane hue betyd- 
er det lyoka, seger p hälsa o.d." Vad 
menas här med uttrycket "gått och bundit ' 
Har det någonting med knutar att göra? 
"Sått ooh bundit" betyder nog baras Om 
någon blivit bestulen går han till av- 
guden mpongi ooh knyter fast något vid 
den» t. ex. en remsa av ett pisangblad 
från plantoringen där p i sangklasar stul- forts. CARL SVANBERG AS. VAXJt 4407 i ^ 476-' 1907.26. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907a26. 
forts.- 


its. 3mt, ho© 000 en knut på näsduken 
till hjälp för hågkomst av uppdraget 
eller något åt poliehunden som ger epår. 
Jag har ©5 frågat om detta i Kongo, så- 
ledes endaet egna tankar". 
Till Biet beder jag även att få fråga, 
om Pastorn kan översätta följande ut- 
tryck, av Bder givna benämningar på f®t- 
isoher o.d., i vilka bl. a. Ingå knutar 
av här åsyftad© slagj 


t 


Hkaei a mbaei. "NkaBi « hustru." ^n ock- 
så vara en kvinnao bror och även en 

svåger., 

Hluai (Nhuni?)a mbaoi. "Hlumi « äkta 
man". 

Sgudi a labasio "Ngudi a moder, huvud- 
person, det centrala" • 
Kinsita-nsita, "Besea 4 nr. (de tre ovan< 
näranda)? tillhöra nganga mbaei". Hör 
alltså desea 4 nr. Bamman? 


m 


Hgovo. «3"D©n högsta, förnämotaj' 
Se katalog sid. 20, 


■ 


Skaka yahnu (n?) afwa. Regngud. 
Ikiduku a "hamn på en avgudasläkt. 
Hkaka = mormor " 

Nzambi, o"Oudi' 

Mpongi. 

B^bangu. "Vanna". 

forts. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 I 479 - 1907.26. Gen. kat. nr. Inv. nr Anm. 1907.26. 

förta. Hänga wa aeloangu, Ukioi a Kiese. 

"Kicisi o avgud. Kiese » gliäje, otyrka 
£n avguåaeläkt heter bieee, som är 
plural-begrepp för kieee. 
Naaga » elav. Slav tillhörande h©rr 
Luangu, ®n avgud tillhörande nkiiaba- 
kulten. |Me förk. av räven® « herr. 
Luv. även till kvinnor" . Babwend® CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - mo -^ 1907.27. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.27, 


, 
1907,27, 1-3 
K fr G 
Gåva av 

Missionär @. H. Hyqvist, 


1 


Jaktsuä. I korsform. Kcaias «santo«» och 
är säkerligen en efterbiläning av det 
kristna körset. 

Kongo 


2 


Bägare. Av trä meå två eniäade människo- 
figurer. 

Ipjass 


3 


MänniBkofiRur. Snidad. 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 '- 481 ■- ■' 
■■,,., . , , 1 


1907.28, 


Gen., kat. nr 


In v. nr 


■; , ■■■■-■■.,.■•;■' ■ ' ■ ■ • .■■'.''• -.'.,■■ 


Anm. 


i 


1907.28. 


•.1907é2B.. 1 ;« 3 ^ ■. 

-'■'■' KO m ¥ Ö ■'• 
öåva av' '■ 


i . 


mimlov&t k. Waiaer. ■ ' 
..•-.■' ; 


■ 1 


Sllé ~ * ■ ' 


. , , , 


• 


';■ :. 


&msk 
Kotmxi 


2 


Moa. Äv konmr. 

glngpyl ■ . , ■ 
Konko 


■■,,;' 
5 


Sienal trumma. (liten). 


, 1 , 
- 


&>aaa ' ■ 


, . Carl' svanbebg' ab, vaxjo 7451 4 69 •» 4©2 "• 1907.29. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.29. 1907V29. 1 - 279 
Gåva av 

Etnografiska Miseionsut ställ- 
ningens M@o@natez>o 

Samling gjorö av 
Däiaeionär 6. A. B^örk. Hydda . "Dähämpla". Man ser oolsså någon 
gång hyddor gjorda av lera^ men "båru" 
ett slags högväxt gräa är det mest an- 
vända byggnadsmaterialet. Hyddorna öv-> 
eretrykae med lera blandad med krea- 
tursspillning. Mandurbar 

Indien 

Bhiler "Chula". 

Indien 
Bhiler CAW. SVANÖERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 485- '■^ 1907 ,29 . 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.29, 
3 


&r;vta. "B&mma". Äv mässing. Änvänäes 
att koka i. fillverkad av hinduer* 

Indien 
Bhiler 


4 


"Låta". Användes av bhilerna att dricka 
vatten i. !?illverkaä av hindu. 
BMLeX 


5 


TråR, "fåbla"» Äv lera. Användes av 
bhilema vid brödbakning. !2illverkad 
av hindu. 

Indien 
Bhiler 


6 


"Tåtei.i1. Användes av bhilerna att ita i. 
Tillverkad av hindu. 

Indien 
Bbiler 
. 


■ 

7 


"Mättika låta»?. Användes äv bhilema att 
bSra vatten i o Tillverkad av hindu. 

Indien 
Bhiler 


~ CARL SVANBERG AB, VAXJG 7451 4 69 1907.29. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.29. 
8 10 11 12 Kroklook, "l^ksn". Tillverkad av hindu. Indien 
Bhiler ♦»KÅti" . Användes av bhilerna att förva- 
ra säd i 8 Uillverkad av bhiler. Indien 
Bhiler "Kåti" . f ylle o med säd och eätteo där 
onda andar tros hålla till. fillverkad 
av bhiler. Indien 
Bhiler itampa . "Div^tia", Bhilernaa lampa, Till- 
verkad av bhiler. Indien 
Bhiler Vattenekopa . "DSwi", Av en slags frukt, 
(akalebaee). Tillverkad av bhiler. Indiei 
Bhilea CAfit SVANBERG AB, VAXJÖ 7451 4 69 -,,465 *. Gen. kat. nr 1907.29. Inv. nr Anm. 1907.29. 
15 14 15 16 17 V&ttenekoga ;^ »Dåwi^i Mindre, Indien 
Bhiler (CokBkQd . "Chathu". Tillverkad av bhiler. Indien 
Bhiler Sopkvaet , "Båkri". Av ett slags gräs. 
Tillverkad av bhiler. Indien 
Bhiler "Mttsla" ^ Användes att stöta kryddor laed. 
Tillverkad av bhiler. Indien 
Bhiler '*l3otltt" é Användes att skära gräs och 
meja säd med. Tillverkad av bhiler. Indien 
Bhiler CARL SVAK8ERG AB. VAXJO 7451 4 69 - 486 - Gen. kat. nr 1907o29; Inv. nr Anm. 1907,29. 
18 19 20 Yxa* "ICulhaldaWi fållverkad av bhileri Indien 
Bhiler Yxa ». ISindre. Användes vid åkerbruk oöh 
även eom vapen« Indien "Waela" ; Användes av snickare» fill- 
verkdd av hindu. 21 Indien 
Bhiler Ifendkvam » "Chakki", tillverkad av 
bhiler. Indien 
Bhiler CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 487 - 1907.29. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.29. 


ÅkerbruksFedskat) . 
Tillverkade av bhiler. 


22 


RadsåniimEiraaekin. "Pamar" . 

"Chala". TiUbehör till föregående. 
"Kuohli". f änder för radsåningsmaekin. 

Khandesh 

Indien 

Bhiler 


23 


PlOR. "Vaoker", Ett eorte plog som an- 
vändes att rensa filten från ogräs med 
"Mne". Tillbehör till föregående. 
(3 stänger). 

Khandesh 

Mim 

Bhiler 


( 
24 


"Uundia". Användes till att rensa bom- 
ullefält med. 
"Kålpa". Kniv till föregående. 

Khandesh 

Indien 

Bhiler 


• CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 -. 486 - 1907.29., Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. . 
1907.29. 
25 


"KuBsa'*. Plogtand eller plogkniv. 

Khand@sh 
Indien 
■ Bliiler 


26 


"Chala". Sättes t>å olosen då den brukas 
som såningetoaskin. 

ghanSeeh 

Indien 

Bhiler 


27 


pgiakri^ i. . Användes vid bomullsplantering 
fillbehör till nr, 22. 

Khandeeh 

Indien 

Bhiler 


t 
28 


"Kalak". Användes vid plöjning att ren- 
göra plogen med. 

Khandesh 

Indien 

Bhiler 

CAfiC SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 ^ 469 1901.29. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


, 


Anm. 
1907- 29 é 
29 


'»Åkldi". Användes att vända säden med 
på logen. 

1MM£ 


30 


Heumaskin. »'Kaldciläi" • 

j^iandesh 


IMIiE 
Bhiley 


31 


"San". (Crotalarla .iunoea). Användes 
till rop. Odlas av bhilerna. 

Khandesh 


Jn^.ifn 
¥Ä%1^ 


32 


Bep, "Kassl". Av ambadi. (HiMacus 
oannabinus) • 

Khandesh 

CARL svanberg\s, VAXJO .7451 4 69 - 490 ^ 1907.29,. Gen. kat. nr Inv. nr 1907 o 29* 33 34 35 36 Vapeiii Till verkade av tehiler. och Pilar . "Dåi" och "Kanö", ghandeeh 
Indien 

Bhiley . 

Sp.1ut . "Bapa", Khandesh 

Indien 

Bhileg Bn stenslunga , "Gal val". Användes att 
d5da fåglar med. Khandesh 

Indien 

Bhilea Mueikinetrmaent . Tillverkade av bhfla y. Truggaa. "Dhål". Huvudmannen i varje by 
äger en sådan med vilken han samman- fört b. CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 491 - Gen. kat. nr Inv. nr 190?* 29, 
forts» 37 38 39 40 1907.29, kallar folket, ooh viä alla daa^täll- 
ställBingar använd® e d@n« 


Häettgimaaa , "Payra", Det.raeet vanliga 
inetromentet bland bhllema. Indien 
Bhil©!» Hästtgumma . "Fipsi"» Mindre i Indien 
Bhiler Ett masikinetgument. "Ghangni". 


Blåainstrument , '»Pawa" • Åy bamburör. Indien 
Bhiler Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 492 1907*29* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,29* 
41 


"I^å^^a". Ett litet auelkinstrumeat son 
sp©las meå tummeai 

Indien 

A-^eudar tsoh of ^er . 
Tillverkade sv bhiler. 


42 


AvKud. "Murat". 35©n mest vanlina avKud- 
en bland bhilema. 

Ehandeah 

Indien 

Bhiler 


45 


Akersuden. "Shiwarisdew". 

Khandesh 

Indien 

^hiler 


44 


Åker/KUÖens teaiael. "Banddri. Shiws 
devska 'Dhera", 

Ind^^^ 

CA«L SVANBERG AB. VÄXJS 7451 4 69 495 - 


1907ö29. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.29. 

45 


^olera^den* "Matakådew" . Åv trä. 

gn^iandeeh 
Indien 

fBhiles , 


46 


•'jaäta". En liten avgud av sten. Bhiler- 


na tro att en ond ande tagit sin bo- 
etad i denna eten. Be gudar^ som bhil- 
erna tillbedda Sr vanligtvis onda och 
måst© blidkas ©ed offer. De tro dook 
på en högre god ande» som de kalla 
"Bhagwan^paen honom tillbedda d© icke 


• 
• 


Khandesh 
Indien 

BhS^les 


47 


Tempel. ''iMataka'Dhera''. Mata-avgudene 
tempel. 

Khandeeh 
Indien 


48 


Fi^r. "Bew ka'bail". En figur som 
skall föreställa ©n oxe. Öå kolera ut- 
bryter, offra de till aataguden och 
bjuda honom rida bort på denna. 

Khandegh 
Indien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 494 - 1907.29. Gen. kat. nr Anm. 1907,29. 
49 50 51 52 Mataggdene hä^^ . "Dewka^ghola". Kolera 
kallae av bhilerna "Maran Mta» « 
döåene moder ^ varför avguden kallas 
mdta, @m@dan d@n tros ha förorsalcat 
kolera. 

Khandesh 

Indien 

Bfailer Oxgttdgn, »•Bailka 'murat". Idén till den° 
na ha de tagit från hinduerna. 
"Bhotka ' Barnan" . En blandning av visoa 
sädeeslag» som offras i ett löv fram- 
för åvgudarna., 

ghandesh 

mmmmmmmaamBmmimm 

Indien 
Bhiler "Ud" . Bränna 8 framför avgudarna vid 
sjukdomatillfällen. gQiandesh 

Indien 

Bhiler CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 - 495 - Gen. kat. nr 1907,29, Inv. nr Anm. t907o29. 
53 54 55 56 "Kai jmf. 07 « 29 -52 o KhandQBh 

Indien 

Bhller Glaering . "Ban^ll", Svart, Hänges på 
avgudarna väd ejukdomstillfällen. Khandeeh 
Indien 

Bhilor "Lttbån" . Brännes framför avgudarna vid 
ejukdometillfällen. Khandeeh 

Indien 

Bhileg ftdd fägg . "Shandur". Användes av hhil- 
erna till att färga sina avgudar med. ffliandeeh 

immmmmammmmtmmamm 

Indien 
Bhileg CARL SVAN6EHG AB, VAXJt -4407 8 68 * 496 *^ 1907.29V Gen. kat. nr Anm. 1907.29. 

57 58 59 60 Må fäg ^« "SulalWi Använde8 av bhilerna 
till att färga sina avgudar med. Khandeah 
Bhlleg Agmletteg . Till verkade av bhlleg . Amulett. "IShoga**, Bäres mot sjukdomar. Khandeah 

mmtammmmmmmmmmmm 

Indien 
Bhileg Krokodilkött och aohår . "Magar ka'goahtj 
Vanar ka'bäl''. Hängas på kreaturen mot 
sjukdooiar. Khandeeh 

Indien 

Bhiler Ärar ing » »Kala*, för överarmen. Använ- 
des av män, Säges avvända olyckor ooh 
sjukdomar, 

Khandeah 

Indien 

BUSS, CARL SVANSEflG AB, VAXJO 7451 4 69 - 497 - 1907.29. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.29, 
61 


åTmvlnffj, "Kala". För överarmen. Använ- 
des av män. Sägee avvända olyckor ooh 
sjukdomar* 

■ EhapiåpjBh 


Indiep 


62 


Läderrem, «Waäi"« Bindes oiokrlns halsen 
för att bortskx^Bsisa onda andar med, 
andarna tros vara rädda för läder, 

Khandesh 

Indien 

Bhiler 


63 


"Mandli", Bhilerna binder denna på 
bröetet, Fruktas igycket av onda andar, 

Khandesh 

Indien 

Bhiler 


64 


"Mandli". .1mf, 07,29,63, 
Khai^^e^h 
ihller 


- CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 49S- 19Pté^9. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907?29. 
65 66 67 66 69 3iBf. 07. 29. 65» Khandeeh 

Indien 

BMlej "Mandli". jmf. 07,29.63. 
Amulett . "Arshishi". Sör©s av ett slags 
gräe och Mnges i öronringen då halva 
huvudet värkes*. (neuralgi). 

-Khandeah 
Indien - 
Bhiier "laandli" . Använde a att bära amuletter i, 
I dessa aeiuletter finner nan ofta end- 
ast en svart skalbagge omvirad med ett 
stycke svart tyg. 

IChandesh 

Indien 

Bhiier 

"Mandli". ^fsS, 07.29.68. Khandesh 

Indien 

Bhiier CAFW. SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 499 - 1907,29, Gen. kat. nr Anm. 190?,29. 70 71 72 73 ' -i Medioin. "Hirwa" . Ett litet etycke av roten dop- 
pas i vatten ooh eaf ten utpreesas ooh 
dffiokes mot kol@ra. 

Khandeah 

Indien 

Bhilea "ful Bi" , korkas och pulvriseras eaiat 
snueas mot Imlssjukdom» 

JKhandesh 

Indien 

BMleg "Hirwakipatti" . Pressae mellan händerna 
ooh saften användes att besticka kröp» 
pen med mot feber. 

fChandeah 

Indien 

Bhiler "Gun.1i" . Blötes i vatten ooh användes 
mot magsjukdomar. 

Khandesh 

Indien 

Bhiler CAW. SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 500 1907.29, Gen. kat. nr Anm. 1907*29. 

74 75 76 77 »♦Mtia" . Ett litet atyok© blötes i vat- 
ten och oaften utpressas och driokee 
mot förstoppning. Kfaandeah 

KMammnmmemmmmmm 

Indien 
Bhiler "Bewkianthia" . (Oudataroiar). Pulvrisera^ 
ooh blandas med vatten till en deg. 
Användes utvärtes mot img- ooh ögon- 
sjukdomar. Khandesh 
Indien "Uabri" . Blötes i vatten varefter saft- 
en utpressas och driokes mot kräkningasj*. Khandesh 

Indien 

Bhiler "Qala^" . Användes mot neuralgi i huvudet. 
Frukten blötes i vatten ooh gnides mot 
en sten. 0et avskrapade blandas med 
ourcuma longa ooh det sjuka stället 
bestzykes. 

ghandeeh 

Indien 

Bhiler CAW. SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 501 1907,29 o Gen. kat. nr Inv. nr • Anm. 1907 »29. 
78 79 60 "PiPolkaBQl** . Baffk av trädet Fioue re- 
ligiösa» Änvändee utvärtee mot r®UBia<» 
tisk värk, 

Indien 

Bhiler "Pholand©" . Medicin för oxar mot mag- 
sjukdomar. Brinnes ooh röken inandae. 

tagand® ah 

Indien 

Bhiler ?e^etabilier . Wo. ^Q - 106 vegetabilier . Bom användas till fäda av bhilema. "Ohannakibarii" . Blad av växten Cioer- 

ar ie tlnum v( Kikärt ) . Indien "loaika" . Xiuffa aoutangola. Stuvas ooh 
användes i ourry. %oket allmän. Indien CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 I '502 » 1907.29o Gen. kat. nr In v. nr Anm. 1907i29é 
82 83 84 85 "Besigan'' » Solanum melongenao också 
(Oyoket allmän blmid bhilema. Använde e 
i ouney. Bhilei ''Kå3raa^lpatti" « Bl&d av pumpanp Giarour- 
blta pepo» Bhile "Mttla" . Blad av Raphanus sativus. Indien 
Bhileg "Wad,^ i", In giftig rot 9 som växer i 
skogen. Bhilerna bereda den genom att 
lägga den i rinnande vatten ©n hel 
dag» oedan kokas den i eju vatten» 
varefter den torkas och malee till 
mjöl varav bröd bakae. Indien 
Bhiler CARL SVANBERG AB. VÄXJ( 4407 8 68 '3Q3 1907 o 29. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,29, 
66 


•'Ijaohai^'' . Allium sativum» 

Indi.en 


Bltii.?„gs 


87 


*»Åiabaåikiba.1i"- Blad av olantan Hibisé:- 
UB connabinusé Användes till föda, 

Bhiler 


88 


f,.%©k„På2ak''. Användes till fSda, 


■ 
89 


"Fhanisi". En vilt växande alinserväxt. 


90 


"Säd^j^r^'» DaneuB oarota. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 68 504 

1907.29. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.» 29 i 
91 


< 

"Bhendi'*» HtbiscÄS esenlentue. Odlas 
överallt av bhilema., Kokas tillsam- 
mans med limonsaft och ätes. 

Indien 


92 

■ 


»»Kåt^eaml^ir^» St.1älk av olantan 
Conandrum sativum» Ätes. 

Indien 
Bhiler 


y 
93 


"Mettrikibaii". Trisonella fanumsraecum 
är den mest använda av alla vegetabil- 
ier bland bhilema. Det odlas under 
regntiden ooh under den kalla årstiden 
vattnas det genom "irrigation<*« färdig 
att Bkärdas den tredje yeokan efter 
sådden» Fröet använde© till medicin. 


94 


"Bilakaohal" . Aeele marmeloB. De fatti- 
ga Sta mycket denna frukt. Hinduerna 
offra löven av detta träd till «Shiv". 

CARL SVAN8ERG AB, VAXJi 4407 8 68 505 1907.29, Gen. kat. nr Anm. 1907,29, 
95 96 97 1^^. Baeela latifolia, JD@t nyttig- 
aste av alla vilt v&sande träd i bhil- 
lanSety Beés blooma, som är ljusgul 
till färgen, avfaller åå ä©n blivit 
mogen. £ten upplockas då av bhilema, 
eom torto den i eolen» mala den till 
mjöl och baka brSd därav^ Sen ätee 
även av de fattiga sådan den faller 
från trädet. Av den torkade blosaman 
brygges även brännvin* av infödingarna 
kallat "Dara**. Blomman innehåller @n 
maesa eooker. Ur det mogna fröet pres- 
ea bhilema en välsmakcinde olja. Indien 
Bhiler "Båy" . 2iayphus jujuba. En vilt väsande 
frukt, som ätee inyoket av bhilerna. 
"Pipri" . En vilt växande fi£'ukt, som 
ätee mycket av bhilerna. Indien 
Bhiler CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 63 506 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907 • 29. Anm. 1907.29. 
98 99 100 101 "Åmbll ka'c>hal" o fasiarlnäbalä^, 
(Tamar indus indioa}« Indien "S.1ingQ" a En^ sorts små kräf td^urt som 
fångas av bhil@rna under regntiden. 
An@@s av bifilerna son en cjycifet fin 
rätt. 

Indien 
Bhileg "ÅBbliki patti^ . Löv av trädet Tamarin- 
due iniioa. Bhil@ma åto detta under 
hungersnöden år 1900. Indien 
Bhiler "Bouauiig" . Bn jordnöt. Araohis hypo^el- 

läeat-..»'' Indien 
Bhiler CARL SVANBERG AB, VÄXJ{ 4407 ■ 507 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.29. Anm. 1907.29, 
102 103 104 105 106 " Jangliisowor" » Canavslia virosa. InÅiea 
BhilQj "ga" i. SaoebariM offioinarum. Sockerrör, Indien 
Bhileg "fiatalu" . Spomaea batatas. Planteras i 
trädgårdar av bhilerna. £n oayoket om» 
tyckt föda. 

Indien 
Bhller "Kända" . Älllum oepa. Användes oQroket 
till föda av bhllema. 

Indien 

^ämmmmmmmm 

Bhller "Llmbu" . Cltrus limetta. Planteras icke 
av bhilerna men använde e tziyoket av dem 
vid matlagning. 

Indien . 
Bhller CARL SVANBERG AB. VAXJf 4407 8 68 -508 - 1907, 29< Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.29. 107 108 109 ädesslag oofa krydäog » Ho. 107 <» 143, "Ba.iri" . Penloillaria epicata,. Bet mest 
använda sädesel^et bland bhilema. 
VäKQW endast under regntiden, användes 
till bröd, 

gChaadeah 
Indien 
-" ■ Bhiler 

"Juari" , Sorgum vulgarq.ÄÉivänåes myokiet 
av bhilema» Brödet av detta oädeeelag 
är ganska välsmakande men inte särskilj 
närande. Denna säd välter ända till 
tolv fot hög. Khandeeh 

Indien 

Bhiler "LåLluari" . (I^öd juari). Khandeqt^ 

Indien 

Bhiler CARL SVANBERG AS, VAXJt 4407 8 68 509.=- 1907.29. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.29. 
110 


"Gehii" . C!Pritiouia aestivura) « Vete. 
Odlae raiyoket av bhilerna imder vinter- 
måzmdema. Deeto kallare vintern är 
desto rikare är skörden. Endast de ri- 
ka äta vetebröd. 

KM^ndeeh 

,;?aäien 

|Mle£ 


111 
es på hemkvamen, varefter en gröt 
kokas av säden, som kallae kanji. Sen 
aalee också fint och av mjölet bakas 
bröd. 


■ ...,.=--■ 


lOiandesh 
Ind^ep 


112 


«Sål«. (Orvza sativa). Ris. 

Khandesh 
Indien 


113 


"Kådra". Ett eifti^t sMdanslafif» Endant 
bhilerna äta detta. Skalet avtages och 
säden tvättas tio gånger i hett vatten 

forts. 


» CARL SVANBERG AB. VAXJf 4407 8 68 r: 510 Gen. kat. nr 1907i29i Inv. nr Anm. 1907.29. 115 116 l^ti |£okae seåBxi tiXlsasraans med gröB^ 
8ak®:r ooh äte®. Khandeah 
Indien "Bånti" . Odlas av bhilema. Användes 
till bröd. Xt@e endast av dem. Khandeeh 
BMler "Haali" . Odlas av bhilema. Användes 
till bröd. Xtee endast av dem. Khandeeh 

Indien 

Bhileg y**. (Zea mays). Ifeäs, Planteras av bhilema omkring husen. Stekes 
elden och ätee. Khandeeh 
Bhile? CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 » 511 ^ 1907.29. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907i29i 
117 


•»2uei^'% Cfå.1anu0 indicua. Sås tillBam- 
mans m®å bomull p varannan rad av varr 
d@ra slaget. 6rovmale@ ooh kallas då 
"dalia" yarav eoppa koka©. 

Khandesh 
Bhiler 


118 


"Channa"c Cioer ariotinum. Odlas undei* 
den kalla årstiden. Grovtaalee ooh kok- 
as tillsasmanB m@ä,oapeioum frutiserus 
ooh ätes. 

Khandeeh 

Bh|le£ 


119 


"Odid**. tlm^élifis muneo. ffolee till 
<"dalia" och användes till gröt. Änaes 
Booket närande för kreatur. 
Khandeeh 
Indien 


120 


"S^Ay-".- SesaffiBsm indicum- Detta frö 
giver 40?^ olja då det pressas på de 
inföddae trälcvarn. Preaeas det tsed 
maskin giver det 505&. Användee vid 
matls^gning. 

Khandeeh 
Indien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 1 512 1907.29* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


• 


1907*29. 
121 


"Ärandi*'. Hioiiius oommunie. RicinoLie- 
frö. Oljan användes till vagnsolja 
ooh lampolja, (lan finner två sorters 
Bn sort såa värj® år ooh @n annan eort 
(Palma Chrieti) väner till ett stort 
träd, 

KSiand^sh 
Indien 


. 
122 


*'Eai"<. Sinaois raoemosa. Kiokas tillsagt- 
mans med mango (Mangifera indioa) till 
"chutney". Oljan användes vid matlag- 
ning. 

Khandesh 

Mååssk 

Bhiler 


- 
123 


"ÅBiMdiy^. HibiscTias ounnabinue. Av bark- 
en göree rep ooh löven användas till 
föda. Äv den röda blomman göree gelé, 

Khandeah 

Indien 

Bhiler 


124 


"Haldi^. Curcuma lonisa. Användes av 
bhilerna som medicin mot nästan alla 
yttre åkommor. De använda det även 
Bom krydda i "Kurry**. En aiman sort t 

forts. 


■- CARL SVANBERG AB. VÄXJI 4407 8 68 «, 5X3 r-. ^ 


I907.29i-- 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.29. 
124 


mom @ndast användes som färgämn® kal» 


forts. 


iae "lökhandi lialäl«é Vid Dröllop be- 
stsyka kvinnbma bruden oob brudgummen 
under det de sjunga br511ops@ånger. 
Efter be strykningen bära två kvinnor 
in bruden ooh brudguzomen i deras bliv- 
ande hem. 

Khfmdesh 


^25 


"Shenu" • Anettrum sowa. Hela plantan 
användes till föda. Fröet användes 


~- . ' 


till krydda. 


'- 


Khandesh 
.l»#JSn 
Bhiler. 


126 


"Dhanie®. Goriandrum sativum. Den ^röna 
korianderplantan användes i5yoket av 
bhilerna till föda. Pröet användes 
till krydda vid nästan all matlagning. 

Khai^^fish 
Bhiler 

■ v 

CARL SVANBERG AS. VÄXJt 4407 8 ■ Gen. kat. nr - 514 - Inv. nr ^907.29. Anm. 1907.29. 
127 128 y 129 130 131 *»ilasurkadäe" . Eäpvuia leue. Khaadesh 

Indien 

Bhiler "Ål si" , MnfrÖ. Linim ueltatiesimum. 

Odla@ av bhil@2»na endaat för ol;3anQ 

slnall. 

Khandeati 

Indien 

Bhiler "Mng" . Kryddnejlikai Khandesh 

Indien 

Bhileg "««4sa*' En kzydäa, Khandesh 

Indien 

Biileg "Bera" . En kiydda. Khandes 
Indien CARL SVANBERG AB, VÄXJC 4407 8 68 - 515 - 1907. 29. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907;29, 
132 


«Balohini«i Kansl. 


133 


»Patharohull» . fStenmoeaa). Användes 
UU krydda, 

Khandesh 

Indien 

Bhiler 


134 


»Solmirch". Plner nlarvsm^ PeBoar. 

Khand@sh 
Indien 


135 


"Jira", ®n krydda, 

Khandeah 


136 


PMlStK 


".Lån^gffllrla" . En aorts vilt växande 
kzyddnejlika. Kallae ookeå "Janglilång^ 


1 

• 


IQiandes^ 
åM^^m 
^nmK 

CARL SVANBERG AB, VÄXJC 4407 8 i - 516 - 1 907.29 • Gen. kat. nr Inv.- nr Anm. t 907 ,29. 

137 138 139 140 " Jaiphol" « Muskot-nöt. Nöt av trädet 
myristioa moeohata. KhanÅesfa 

Indien 

Bhileg ^San" . Crotolaria junoea. Odlae av bhil 
erna ooh använd© e till rep. Khandeah 

Indien 

Bhileg "aairchi" o Capsioim frutisceus. Häst 
bröd det nödvändigaste vid bhilernas 
måltider* Khandeeh 

Indien 

Bhileg "Ale»^ . Zingiber officinale (ingefära). 
Användes vid matlagning. Khandeah 

Indien 

Bhileg CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 i *• 55.7 

1907.29. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr • 
Anm. . 
1907^.29* 

141 


"Mu^" .■ fhaseoiUB radiatusé Srovmales 
ocJi anvindes till föda, 

Khandesh 
Indien 


142 


"Bäath", Phaseolus aoonitifolius. ©rov- 
äal©o och användes till föda. 


-- 


Khandesh 
Indien 


143 


'♦Kulitti". Sollohoe blfloi^n. ICokaa 
och ätee av bhil®s>na. 

.Khande^h 
Indien 

Sääejp och Drvdnadsoaiggjp,- 


144 


Arbe^sdfäk^- "Lan^ti». Detta tlllllra 
Q@d ett enöre att fäata den med utgör 
allt vad bhilema i Ährani kläda sig 
med då de ar^beta, Bhilema är uteslut- 
ande jordbrulcare och väva aldrig 

forts. 


.3 CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 3 68 518 - 1907.29. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.29, 

144 
foarta. 


kliåer. Tillverlcas av hinduer. 

KhandsBh 


145 


Dräkt. "Dhathie". Bhilmännena dräkt. 
Tillverkad av hinduer. 

Ki^de^ 

Indien 

Bhiler 


■■ 
146 


^Kåjj^. Denna användes endast av förmög- 
nare bhiler. 

IChandeeh 
Indien 


147 


Rookknaooar. »Sakar». Användes endast 
av förmögnare hhiler. 

Indien 

miss, 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 - 51S - 1907,29, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907^29* 
148 149 150 151 Egäkti '»Luggld©*' , Bhilk^inaornaQ dräkt. 
Sillverkaå av muhaEmeåenero 


ll^iii: Kofta » "Shåli". En sorts kofta, som 
använde e av mev oiviliseraäe bhilkvin- 
no7. fiXlyerkad av muhamsEedaner* Indien 
Bhiler Helaband o •^Darsan^, Pör bhilkvinnor. 
Användes! i vardagslag , En sorts sten* 
ar« Tillverkade av bhil@r. 
Halsprydnad . "iMnje". Av vita pärlor. 
Användes i vardagslag. Ofta loyoket 
större. Tillverkad av bhiler. Khandeah 

Indien 

Bhiler CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 ■ r 520 1907.29. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.29. 
132 


Halsband. "Séls". Använde b av bhilkvin- 
nor i vardagslag. ^Tillverkat av hindu» 

er, 

Khandeeh 

Indien 

Bhiler 


153 


Haleband. "Pät". Av maa slasoärlorw 
tillverkat av hinduer? 

Khande@h 
Indien 
= 


154 


Halsprydnad. "Putria", Begagnas av bhil 
kvinnor, tillverkad av hinduer. 

Ihanäesh 

Indien 

Bhiler 


155 


HalaDrvdnad. »HaBli". Be^aeaias av bhil» 
kvinnor. Tillverkad av hinduer. 

Khand^Bh 

Jnd^en 

^i^ile^ 

CARL SVANBERG AB, VÄXJ[ 4407 8 ' -521 1907.29. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.29. 
156 


Halsurvdnaå. "Sala". Sialo Befia^naa av 
bhilkvinnor. 1?illv®rkaa av hinduer. 

aChanåesh 
Indi@n 
^ 
Bhller 


157 


Haleorvdnad. •»Sela". Röd. Besannas av 
bhilkvinnor. flllverkad sv hinduer, 

IChandeeh 

Indien 

Bhiier 


158 


HalQ^an4. ^Säla"; Användes vid fester 
av bhilkvinnor. Tillverkat av hinduer. 

Khandeeh 


• 
159 


Halsband. "Fåvia". För bhilbarn. Använ- 
des vid fester. Tillverkat av hinduer. 

Khandesh 

Indien 

Bhiler 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 < 522 1907.29» 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907. 29, 
160 


HalsDrvdnad. "MtdII". Användes vid av« 
gudäfeeter av bhllmän. 

Indien 


■ '^'.- 
161 


Halep3£>,Ydnad. "Galeké Kånka"» Användes 
i vardagslag av bhilb&rn. 

Khandesh 

Indien 

Bhilgr 


162 


Halsorvdnad. "Ditiaani"» För bhilbarn. 
Användes i vardagslag. Tillverkad av 
hinduer. 
Khandeeh 
f ■ 


163 


Brö8tT)r.vdnad. "Såtira" o För bhilkvinnor. 
Användes vid fester ooh högtider. 
Tillverkade av hinduer, 

Khandeeh 

Indien 

Bhiler 

CARL SVANBERG AB, VAXJC 4407 8 < - 525 - 1907.2^. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907i29. 
164 165 166 167 öronprydnadeg' . "KånkÄ Phul"i Användes 
1 vardagelag av bhilkvinnor; tillverk- 
ade av hinduer. Kh^ndeeh 

Indien 

Bhiler öronpgy dnader . "Bali"» Änvändeo i var- 
dagelag av bhilkvinnoré Tillverkade 
av hinduer. Khandeeh 

Indien 

Bhiler örönprvdnad . «»Sanaule", Änvändeo vid 
högtider av fehilkvinnor. Khandesh 

Indien 

Bhiler örönprvdnad » "Guli", Av trä. Användes 
av bhilkvinnor, Tillverkad av bhiler. iChandesh 

Indien 

Bhiler CARL SVANBERG AB. VfiXJ{ 4407 8 68 « 524 1907.29. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907^29. 
168 


öronprydHfö^o "MuÄat" « Tär bbilkvinnor. 
Använde e vid fester. Tillverkad av 
hinduer. 

Khandeeh 
Indien 


169 


öronnrvdnad. '»Bheli". Användes i övr© 
delen a^ ör^t, 

jQiandeeh 

Indien 

Bhiler 
■ 


170 


öronBrvdaader. "Slufijat"» Användes vid 
fester ay bhilkvinnor. 

Khandesh 

Iad,i©a 
Bhiler 


171 


öron©rydnader. "Vetla". Användes vid 
fester av hhilkvinnor. 

Khandesh 

Indien 

Bhiler 

CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 I 525 * 1907. 29< Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.29. 
172 173 174 175 dyonpgydnad©g o "Vetla". För barn. An^ 
vändes vid fester. Khandesh 
Indien 
gier öronprvdnader . "Bali". För kvinnor. 
Användes vid högtider. Khandesh 

Indien 

Bhiler onprvdnader . "Mengll'*. För kvinnor. 
Användes vid högtider. Khandesh 

Indien 

Bhiler öronpyydnader . "Kurki". Användes all« 
laänt av hhilmän. Khandesh 

Indien 

Bhiler CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 526 - 1907.29,, Gen. kat. nr 


Inv; nr 
Anm. 
1907,29. 
176 


Öronpr;5^ånader. "Kurki". Av mäesins. 


Användes av fattiga bhilmän. 
Khandesh 
Indien 
Bhilet* 


177 


Näsorydnad. "Mkkä Makru". Användes av 
bhilkvinnor. 

Khandeeh 


178 


fienprvdnader» "Vale". f ör bhilitvinnor. 
Tillverkae av hinduer. 
Khandesh 
Indien 


179 


Benojwänader. "Yale*'» för l^ilflickor. 

Khai^de^h 
Indien 

CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 68 - 527 1 


! 907. 29. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907 i 29^ 
180 


^n fj-ulct. "Gldai«»o Använd© e av bhllerna 
Bom prydnad över ingången till deras 
heta* 

Khandesh 
Ii^diei^ 


181 


Ringar o "Angutikä bela". Användes av 
bhilkvinnor eom tåprydnader. 

Khandéeh 
Indien 


182 


Bälte» "Kaahra", Användes av förmögnare 


bhller. 
Khandeeh 
Bhller 


183 


"Mra". Användes av bhilmän omkring 
midjan att fästa kläderna uti. 

Khandesh 
Indien 

CARL SVANBERG fiB.VjsXJC 4407 8 ■ 528 - 1907.29. Gen. kat. nr Inv. nr 'Anm. 1907.29. 
184 185 186 187 "Chiati" . Användes av bhiler att uttaga 
stickor med, som intrSn^t i Icroppen. 
Bäres alltid i «I3åra". Khandeah 
Indien Prydnad o ^Gugri»». Användes som prydnad 
vid avgadadanser. IJillver&ad© av hin- 
duer. ^ Kh andeah 
Bhiler "Kagra" , Hänges pä benen vid avgudadane- 
er. Tillverkade av lauhasamedaner. Khandeeh 

Indien 

Bhiler »Unaliki Mundi" , Ahvmides på lillfing- 
ret av bhilkvinnor. Tillverkad av hin- 
duer. Indien 
Bhiler CARL SVANBERG AB, VÄXJ( 4407 8 68 529 1907.29, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.29. 
188 189 190 191 "Tambaki /aundl" . Änvänåee på lillfin^ 
ret av bhilkviimor. tillverkad av hin- 
duer. Khandesh 

Indien 

Bhiler Arsarinigar . "Patli". Använde b i vardags- 
lag av bhilicvinnöro Khandesh 
Indien Anar ingår . "Avli". Användes i vardags- 
lag av bhilkvinnor. IChanåesh 

Indien 

Bhiler Amringar. "Väle". Användes på överarm- 
en av bhilkvinnor. Khandeoh 

Indien 

Bhiler CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 63 - 530 1907.29, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
190T.29o 
192 


ÄrmrinÄtar» "Baneli". 

Khandseh 
I2^dien 
■• 


195 


Ärmrinsar. "ICal©». 

Khandesh 

•■iiinii 

Indieji 
å^ilQJf 


194 


Ärmorydnader. "ÉSani". för bhilbarn. 

Khandesh 
Indien 


195 


Ärmrinsar. "Åel Bilur". Äv ^las. Använ- 
des vid fester av bhilkvinnor. 

Khandesh 

Indien 

Bhiler 


! 
196 


Armrinsar. "Bensli". Användes i vardaas 
. lag av bhilkvinnor. 

Khandesh 


- 
Indien 

Bhiler CARL SVAN8HRG AB:VfiXJt 4407 8 I - 531 •» 1907.29. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907*29. 
197 198 199 200 201 ÄgBringar . "Bangli*', Användes i vardagej- 
,lsg av bhilkvinnor. 

Khandesh 

In<^ie n 

Bhileg Ägggingar, '^Bilur'?, Av glas. För bhil- 
baim. 

Khandesh 

Indien 

^Mlea Årmrlngar . "Kåta Bilur". För bhllbarn. KhandQsh 

Indien 

Bhlleg Agmrinear . "Manka", För bhilbarn. ghandesh 

Indien 

Bhileg BenprydnadQr . "Bangli". För bhilbam. Khandeeh 
Indien 

iBrnmommmimaim 

Bhileg CARL SVANBERG AB, VAXJC 4407 8 68 552 1907.29. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907^29. 
202 203 204 205 Benpryanader . ''Kal©''^ För bhilbarn. 
Färg. "jaisoi". Svart färg, fför tänder- 
na vid festero Indien 
Bhiler JSåda . "fChakar ka^chik". Av trädet Butea 
frondosa» Användes vid förfärdigande 
av armringar av glas. Khandeah 

Indien 

Bhiler gärg . «Kuku"o Röd färg. Användes att 
9iärka pannan laeå då de ^ ut. Ett aiär- 
ke» 8om visar att de äro gifta, Sill- 
verkas av hinduer. Khandesh 

Indien 

Bhiler CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 63 - 533 1907.29. Gen. kat. nr inv. nr Anm. 1907.29. 
206 207 208 209 Benprydnad . "M3.a"„ Wör hhtlkvimnor, 
f illverkad av hinduer. Kfaandeah 
Indien 

mmmaimmmmSm 

©hiler Sngg^To "Kauri". En sortB anäckor, som 
användas som pengar ooti även som pryd» 
nåder. Khandesh 
Indien Röd färg » "Geru". Begagnas att färga 
hornen på oxar med. Khandesh 

Indien 

Bhiler Röd färf> . "Påti". För tänderna. Använ- 
des av bhilema vid feeter. Ktond^sh 

Indien 

Bhiler CARL SVANBERG AB, VÄXJC 4407 8 * - 534 n07i29i Gen. kat. nr Anm. 1907,29, 
210 211 212 213 "gj^l^i" ; glistras på pannan via fe eter « lodieiji ladien 
BhilQg Oxakälla. "Bailka 'ghati" , Indien 
Bhiler KalQpyydi^ , a . '»Bailka'aani"o För oxar. j^handesh 

Indien 

Bhiler CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 53'i 1907.29. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907 »29. 


Toilettartiklar. 


214 


Hårkam. "Fhoni". Av trä. Virket är 
Balbergla lotifolla. ånväadee av bhll- 
er. tillverkad av hinduer. 
Måm 


- 


©hiler 


215 


Hårkam» "Kånsws»'. Av tri. tillverkad 
av tauhammedaner. 

Bhiier 


216 ■. 


f^akkniv. "Chur". Användes av bhilez*. 
tillverkad av hinduer. 

Indien 

PMMs. 


2t7 


Tvål. "Såbon", Användes av bhilfolket. 
Tillverkad av hinduer. 

Ipdien 
Bhiier. 

CARL SVAMeERG AB. VJiXJO 7451 4 69 536 190T,29. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907p29« 
218 219 220 221 222 Jagj^ygo^l^» »Bat®!", @hile?iia. flak* ooh .loktgedabat liifeMv* ^Å0"e En liten ofullbordaå InaiQn Y, jmfo 07 »29. 21 9. Inålm 
Bhilei Bark . "Kakarka'e^l«, kv trädet Butea 
frondoea» Äcvändee som gift vid fieke. m3m Ol.1ekaka , "S»i®p«. Av MahoafiPöet, 

(Baseia latifolia). Änvindes eom gift 
vid fiake, 

Indien 
Shiler CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 537 1907.29. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907*29* 
225 


225 226 227 Indien 
Bhiler Mt. "?^giar", Änvindea att fånga harar 
uti. Indien 
Bhiler FiskPäi, »Mndala" . Indien 
Bhiler . "Bhali". Indien 
Bhiler H.-ltttning smedel . Rakpipg » "Chilem", Bäres med på resor 
av bhilema. 

Indien 
Bhiler CAHL SVAMaERG A8, VAXJÖ 7451 4 69 53,8 1907.29. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907, 29 e 
228 229 230 231 232 Rökpipa » "Dongo", Användes av skogs- 
bhiler. 

Indien 

ammmmmmaamiBm 

Btiileg "TaaékA" . fl^iootiana tabaoua, Plant@Faé 
av tohllerna för husbehov och röke© 
allmänt. 

Indiei i 
Bhiler "San<iL.^ ". Cennabls sativa. Blandas av 
bhilema med tobak och rökes. Indien 
Bhiler "Åfim" . Papaver ©omniferumo Bhilema ge 
sina barn detta då de gråta. Man fin» 
ner även här och där en opiumätare 
bland bhilerna. De plantera det e^. Indien 
Bhiler 

Betelblad . "Pän»», (Piper betel). Indien 
Bhiler CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 r 539 - 1907.29, Gen. kat nr Inv. nr 233 Anm. 234 235 236 Kalk é «Chuniia« o Indien 
Bhller Betelnöt o "Superi"» (Åreoa oateohu). 
Be tre sistnämnda tu^as tillBammans» Indien 
Bhiler Brännvin . "Mrd". Bhilemae brännvin. 
Bryggee av Mahua -> blomman (Bassia 
latifoliä). fickas nnycket av bhilerna, Indien 
Bhiler ^Kätar" . Användes att skära supari med. Indien 
^hilej CARl, SVANBERG AB, VAXJG 7451 4 69 540 « Qen. kat. nr Inv. nr 1907.29. Anm. 1907.29. 237 238 239 240 Mveree aaker» Legkårl . "Bådlja". ånvändee ofta något 
etörre. Inåien 
Bhiler Järnplåt , "fawa". Att baka bröd pä. Indien 
Bhiler Hugg.1ärn . "»Klkra". Indien 

mååd Hu^gfsiärn . "Kikri". Mindre. Indien 
Bhiler CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 541 1907.29. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907 é 29. 
241 


KovRé "^gåkri". Bhilérna tillverka denna 
a? bomtCLleplantans stjälkar. J3@n b@* 
stryfeQB med lera blandad meå kreatura- 
©pillnlng. 


242 


.^Älå- "Matti". Användes av bhilérna att 
tvätta huvudet med. 
Indien 


243 


"Chiato". Bhilérna använda denna att 
plocka bort hår från ansiktet medé 

Indien 
Bhiler 


t 
244 


"Guli". (Indi^). 


245 


Lerkärl. "Ghalda». Användes av bhilérna 
att koka uti. 

CAW. SVAKBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 542 « 

1907,29, 


Gen. kat. nr 


Inv; nr 


■.' ■ "'■-. 


Anm. 
1907.29. 
246 


"Tåli"o AnvänåeB av bhilerna att äta nå. 


'■ 


Bhiler 


247 


Brunsten. "Nishano" . 


248 


Mn«. Äv mäseinÄ. ÖDoen. 

Bhiler 


249 


Fiaknät. "åb". (KasBe). G.iord av bhil- 
erna. 


250 


Kors. "Bali"„ G.lord av bhilerna. 

Inåien 
Bhilor 

CARL SVANBEnC AB, VÄXJÖ 745l\ - 545 1^07.29. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.29. 
251 


KJaatskovel. "Suora". tillverkad av 
Bonirakasten (?). 

ms-m. ■ ■ 


252 


fvastvcke- 

Indien 


253 


Kruklook. 

Indien 


254 


Lerfat. 

Indien 
Bhiler 


255 ■ 


"Ambari". Ett alass hamoa. 

Bhil^j? 


» CAffl. SVAMBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 « 544 - 


1907.29. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


' 


1907.29* 
256 


Gräsela^o "Surma".. Härav fås en mycket 
dyrbar parfym.. Stuhammeöanerna draga 
ur oXjan genom kokning och den påstås 
skalX oändae till Egypten och andra 
trakter där muhamffledanema äro talrika, 
Det växer i Khandesh och bhilerna sam- 
Xa in etora maeoor vid den tid då ol- 
^mn urdrages. 

Khandesh 

Mååm 


257 


Rörslast. "Boru". Ett lånst rörslas var- 
av bhilerna göra sina hyddor» Det blir 
10-12 fot högt och finnes yranigt på 
sumpiga ställen, 

Indien 

mMK 


258 


V@%@, «Gehun«. Me alltid med radeå- 
ningsmaekin. 
Indien 


259 


Grässlafö. »Kunda". VMxer vmnist. Från 
"iKundaka 'onil'», 'År ©tt utöoärkt foder 
för kreatur. Jmf, nr, 267). 

Khandesh 
Indien 

CARL SVANaeWG AB, VAXJO 7451 4 69 * 545 - 1907. 29 < Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907é29. 
260 261 262 263 264 Bhileg Hampa. . "Soru^', Bhileg "Apharo^ei '». "Sh© ieav©e of this weed 
le used ae v©g". Indien fobokeplanta . »•Hoabaeo" • InÅlei 

mim Eioinol.iQolanta , "Åraudian". (Palma 
chrietl) • Indien CAIW. SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 !>46 1907.29. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,29. 
265 


Bomul2.s|5,la!^]^^. ''Kapas" ^ f Gossmpiura Hbip» 
bacrma), Bhlierna plantera nQrcke t feom- 
ull. 

■Måm 


266 


"Baieri". Såa ooh användes i mvekenhet. 
av bhilerna. 


26? 


ISSSåä-J^^-BW- Roten av ett f^rMaalag. 


Växer i Khandeeh där svart pnall före- 
kommer, %oket evårt att utrota från 
fälten. 
Khandesh 
Indleii 

PMMk 


268 


^Channa*»- " 

Indien 


269 


"Srjnfflii pol". 

Bh||e£ 

CARL SVANBERG AB. VAXJB 7451 4 69 - 547- 1907i29. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


■ 


Anm. 
1907f29. 
270 
271 


» Jawari" . 

Inflien • 


272 
273 


«'Bhatu2?u'» • 

Måm 


274 


"Matla ki bha.1i" och "kanta la matla". 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 548 1907.29, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.29. 
275 276 277 278 279 "Buda'*c (?) Indien 

meKsmmmamtmimm 

Bhileg "Inay" . (?) Indian 

mmmmammtmam 

Bhileg "Bokyj" a Wat^ip grass. Indien 
Bhileg "Bhan.^aE^" » Gg®n och fgukt. (Fioua in- 
dious ?) "vod" på d© inföddas epgåk. Indien 
Bhileg Siad. En bmit stoga blad. Indien 
Bhileg CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 549 1907*29. Gen. kat. nr Inv. nr 1907,29 < "Eosla'* . Använd®© av bhilema till att 
rengöra eäd med* (Saknas). Indien : 
Bhileg '^Tapli'^ . Liten korg av bamburör» 
( Saknas) • , 2:nd|. ® n 
BhilQr CAFM. SVANBERG AB, VAXJQ 7451 4 69